Gwybodaeth i Deuluoedd yn Sir Ddinbych

Croeso i Pwynt Teulu Sir Ddinbych – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Sir Ddinbych.

Os ydych yn byw yn Y Rhyl, Prestatyn, Dinbych, Rhuthun neu unrhyw le arall yn Sir Ddinbych, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yn Sir Ddinbych (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Sir Ddinbych ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sir Ddinbych (8:30yb – 5:00yp: 01824 706 101) neu (oriau eraill: 01745 351 205)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych (01745 815891)

Porth Cymorth Plant a Theuluoedd (01824 712200) – I rannu pryderon am ddiogelwch, gofal neu les plentyn (9-5 Llun i Iau a 9-4:30 Gwener)

Tîm Dyletswydd Argyfwng Gweithwyr Cymdeithasol Gogledd Ddwyrain Cymru (0845 0533 116) – Gwasanaeth gwaith cymdeithasol y tu allan i oriau (5yh-8:30yb Llun i Gwener ac o 4:30yh Gwener tan 8:30yb Llun ar benwythnosau a gwyliau banc)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Ddinbych

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n darparu cymorth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed a allai fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Dechrau’n Deg Sir Ddinbych

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau I’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych (GGD) yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled y sir.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Mwyhau Incwm / Magu Plant / Gofalwyr Ifanc / Cefnogaeth Ieuenctid

Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn dwyn ynghyd y rhai sy’n darparu cefnogaeth i’ch teulu, yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu cyrraedd mewn modd cydlynol, ar yr adeg gywir pan fydd angen hynny ar eich teulu.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

 • Cyngor Sir Ddinbych – Addysg
  O ysgolion i fynediad, i gyrsiau oedolion, grantiau a mwy.
 • Addysg i oedolion
  Er mwyn gwella’ch sgiliau cyfrifiadurol, paratoi eich hunan am waith, gwella’ch Saesneg neu gwneud rhywbeth newydd, mae colegau Sir Ddinbych cynnig sawl cwrs rhan-amser.
 • Sgiliau am y gweithle
  Sawl cwrs i’ch helpu chi adeiladu ar eich hunanhyder, a helpu gyda’ch swydd.
 • Dysgwch Gymraeg
  Gwella’ch sgiliau sgwrsio a sgwennu yn Gymraeg.

Tai

 • Tai Sir Ddinbych
  Dewch o hyd i wybodaeth am dai yn ardal Sir Ddinbych.
 • Rhaglen Cefnogi Pobl
  Gall y rhaglen yma eich helpu chi os ydych chi ar fin colli’ch cartref. Gall hefyd helpu chi i ddatblygu eich sgiliau i reoli’ch arian a byw’n annibynnol.
 • Cynllun Bond NACRO ar gyfer Siroedd Conwy a Ddinbych
  Mae Cynllun Bond Conwy a Sir Ddinbych yn anelu at helpu pobl sy’n ddigartref neu mewn perygl o fod yn ddigartref i sicrhau llety trwy warant blaendal yn lle taliad blaendal arian parod i landlord preifat.
 • Cymorth argyfwng digartrefedd
  Os ydych chi mewn perygl o golli’ch tŷ a fod yn ddigartref, bydd y wefan yma’n eich helpu chi ddod o hyd i lety tymor byr.
 • Nyth – cymorth gyda’ch biliau egni
  Os ydy’ch rhentu neu’n berchen ar dŷ, neu mae’r person rydych chi’n byw gydag yn derbyn budd-daliadau, mae’n bosib eich bod chi’n gymwys am gymorth gyda’ch biliau.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Cyngor Sir Ddinbych – Anghenion Addysg Ychwanegol ac Anableddau
  Dewch o hyd i gymorth a chefnogaeth sydd yn cwrdd ag anghenion eich plentyn. Hefyd, gallwch gofrestru eich plentyn i helpu’r cyngor wella gwasanaethau a’i alluogi i gwrdd ag anghenion pob anabledd.
 • Cynllun Lles Sir Ddinbych – Anabledd
  Gwybodaeth gefndirol ar gynlluniau iechyd a lles Sir Ddinbych.
 • Contact a Family
  Cyngor, cefnogaeth a gwybodaeth ar gyfer teuluoedd gyda phlant anabl, beth bynnag eu cyflwr neu anabledd.
 • Family Fund
  Mae’r gwasanaeth yma’n cynnig grantiau i deuluoedd gyda chyflogau isel, sy’n magu plant a phobl ifanc  gyda salwch difrifol.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…