Gwybodaeth i Deuluoedd yn Sir Benfro

Croeso i Pwynt Teulu Sir Benfro – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Sir Benfro.

Os ydych yn byw yng Abergwaun, Hwlffordd, Aberdaugleddau, Arberth, Dinbych y Pysgod neu unrhyw le arall yn Sir Benfro, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yn Sir Benfro (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Sir Benfro ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

 

 

 

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Sir Benfro (01437 764551)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro (01437 775700)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Benfro

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n ymwneud â thai i helpu pobl i fyw mor annibynnol â phosib.

Eu gweledigaeth yw helpu pobl i ddod o hyd i gartref sy’n cyfarfod eu hanghenion ac yn annog annibyniaeth mewn amgylchedd iach a diogel.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Benfro

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn Sir Benfro.

Dechrau’n Deg Sir Benfro

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd â’r nod o roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant 0 i 3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Benfro yn gallu dweud wrthych am wasanaethau sydd yn darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc 0-19 oed. Maent hefyd yn cynnig cyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, gweithwyr proffesiynol a chyflogwyr am amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

 • Cyngor Sir Benfro
  Rhestr o sefydliadau gall cynnig cyngor annibynnol ac am ddim ar ddyledion, gwyneb-wrth-wyneb neu ar y ffôn.
 • Cyngor ar Bopeth: Sir Benfro
  Mae’r prosiect yma yn cynghori ar ddyled. Mae’r cyngor ar gael am ddim, yn ddiduedd, ac yn wastad ystyried eich sefyllfa bersonol.
 • Gwasanaeth Cynghori Ariannol
  Cefnogaeth bersonol, dros y ffôn ac ar-lein i chi wella’ch materion ariannol. Mae offer a chyfrifianellau hefyd ar gael yma i roi cymorth i chi gadw ar y trywydd iawn a chynllunio’n effeithiol. Sefydlwyd gan y Llywodraeth.
 • Gov.uk: Budd-daliadau (Mynegai)
  Chwiliwch am wybodaeth swyddogol am fudd-daliadau a thudalennau cyngor gan Lywodraeth DU.

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
  Prif ffynhonnell gwybodaeth ar gyfer teuluoedd yn Sir Benfro.
 • Cyngor i Rieni
  Rhestr o ddolenni i sefydliadau defnyddiol sy’n cefnogi teuluoedd yn Sir Benfro.
 • Canolfan JigSo
  Canolfan ddwyieithog, am ddim yw JigSo, sy’n cynnig sawl gwasanaeth cymorth ar gyfer unrhyw rhiant neu plentyn rhieni a phlant (o enedigaeth hyd at 14 oed), yn ogystal â gweithgareddau a dosbarthiadau ar: ddiogelwch; cyfathrebu a ffocws ieithyddol; iechyd a lles; datblygiad corfforol, personol, cymdeithasol ac emosiynol; cymuned, a llawer mwy.
 • Gingerbread
  Cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu am blant trwy’r dydd. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Tai Sir Benfro
  Mae Tai Sir Benfro yn Cymdeithas Tai ddi-elw, annibynnol yn Sir Benfro.
 • Choice Homes@Pembrokeshire
  Cynllun sy’n cael ei rhedeg gan Gymdeithas Tai Cantref, Cymdeithas Tai Sir Benfro, a chyngor y sir. Chwiliwch am dŷ sy’n addas i chi, a gweld pa dai sydd ar gael.
 • Shelter Cymru (0845 075 5005)
  Cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ar ddyledion amryw. Chwiliwch am eich cynghorwyr agosaf yma.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Cylchfa Ieuenctid Sir Benfro: Anghenion Arbennig
  Dewch o hyd i’r cyngor a chefnogaeth ar gael i bobl ifanc gydag anghenion arbennig yn Sir Benfro, yn cynnwys y gwasanaeth cynhwysiant ac anghenion arbennig.
 • Gwasanaethau Cynhwysiant ac Anghenion Addysgol Arbennig
 • Gwybodaeth am wasanaethau cynhwysiant, cymorth ymddygiad, seicoleg addysgol, gofal plant, a mwy.
 • Clwb gymnasteg anghenion arbennig Sir Benfro
  Manylion am y clwb, yn cynnwys manylion cyswllt.
 • Prosiect Hawthorn
  Gwasanaeth sy’n cynnig cyngor a chefnogaeth i blant a phobl ifanc gydag anableddau, yn ogystal â’u teuluoedd a’u gwarchodwyr.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…