Gwybodaeth i Deuluoedd yn Rhondda Cynon Taf

Croeso i Pwynt Teulu Rhondda Cynon Taf – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Rhondda Cynon Taf.

Os ydych yn byw yn Aberdâr, Llantrisant, Aberpennar, Pontypridd, Tonypandy, Treorcineu unrhyw le arall yn Rhondda Cynon Taf, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol Rhondda Cynon Taf (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Rhondda Cynon Taf ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Llun gan Ben Salter

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Rhondda Cynon Taf (01443 424000)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluouedd Rhondda Cynon Taf (0800 180 4151)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Rhondda Cynon Taf

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn darparu gwybodaeth am ddim a gwasanaeth cyfeirio at holl deuluoedd sydd â phlant 0-25 oed. Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd yw’r man cychwyn delfrydol os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am unrhyw beth i wneud â’ch teulu.

Cymunedau yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf

Am gymorth gyda:

Addysg Oedolion / Cyflogaeth / Iechyd / Lles / Arian

Mae Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio i geisio cau’r bylchau addysg, sgiliau, economaidd ac iechyd sydd yn bodoli. Gwneir hyn gyda rhaglenni fel Gwersyll LEAP, Llythrennedd Ariannol, Ffitrwydd, Cefnogi Rhieni, Ymddygiad Gwrth Cymdeithasol, Iselder a Phryder, Lleihau Straen, Addysg Oedolion ymysg nifer o bethau eraill.

Dechrau’n Deg Rhondda Cynon Taf

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg wedi’i dargedu at yr ardaloedd sydd â’r angen mwyaf ledled Cymru, gyda’r nod o ddarparu plant 0-4 oed gyda’r cychwyn gorau bosib i fywyd, ‘Dechrau’n Deg’.

Teuluoedd yn Gyntaf Rhondda Cynon Taf

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yn RCT.

Rhaglen Cefnogi Pobl Rhondda Cynon Taf

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Tîm Cefnogi Pobl yn Rhondda Cynon Taf yn gwybod pa mor bwysig ydy cael cartref diogel, cynnes, hygyrch a fforddiadwy, felly maent yn darparu amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i reoli eich cartref, byw yn annibynnol neu symud ymlaen o’ch sefyllfa byw bresennol.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

 • Cyngor Ar Bopeth
  Cyngor arbenigol am ddim, sy’n cynnig gwasanaeth annibynnol, cyfrinachol a diduedd ar ddyled, tai, arian a budd-daliadau lles.
 • Cyngor ar bopeth: Gweithdai budd-daliadau a ddyled
  Cyngor unigol am fudd-daliadau, dyled, ôl-ddyledion rhent, anhawster gyda morgeisi a chytundebau ariannol eraill, tlodi tanwydd, ôl-ddyledion biliau cyfleustodau.
 • Speakeasy – Prosiect cyngor egni
  Cyngor cyfreithiol am ddim gan weithwyr achos a chyfreithwyr ar faterion sy’n gysylltiedig ag egni cartrefol, yn enwedig dyledion tanwydd, opsiynau talu a chyllidebu, ac arbed egni yn y cartref. Mae’r gwasanaeth ar gael tu fas i Gaerdydd drwy e-bost, ffôn ac yn y post.
 • Gwasanaeth Cynghori Ariannol
  Cefnogaeth bersonol, dros y ffôn ac ar-lein i chi wella’ch materion ariannol. Mae offer hefyd ar gael yma i roi cymorth i chi gadw ar y trywydd iawn a chynllunio’n effeithiol.
 • Wefan Cyngor Rhondda Cynon Taf – Gwasanaethau arian a chyllid
  Cyngor a gwybodaeth am ddim gan gynnwys: budd-daliadau, trethi, tai a grantiau.
 • Gov.uk: Budd-daliadau (Mynegai)
  Chwiliwch am wybodaeth swyddogol am fudd-daliadau a thudalennau cyngor gan Lywodraeth DU.

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Prosiect cyngor teuluol yn y Rhondda gan Action for Children
  Manylion cyswllt i dderbyn wasanaeth cyngor teuluol yn eich ardal chi gan Action for Children.
 • Home-start RhCT
  Cymorth, cyfeillgarwch, cyngor a chefnogaeth am ddim ar gyfer unrhyw deulu gyda phlentyn dan 5 oed, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu oedolion gyda phrofiad eang o ofalu am blant).
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Genedigaeth
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.
 • Cafcass Cymru
  Mae Cafcass Cymru yn cynrychioli plant mewn achosion llys teuluol. Maen nhw’n sicrhau bod plant yn cael llais, a bod penderfyniadau sydd yn effeithio arnynt yn deg. Mae’r wefan yma yn cynnig gwybodaeth i sicrhau bod anghenion eich plentyn yn cael eu hystyried mewn achosion llys.

Gofal Plant

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd
  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor am ddim ar weithgareddau hamdden; a dod o hyd i, talu a gweithio o fewn gofal plant yn Rhondda Cynon Taf.
 • Ysgolion feithrin: Cyfeiriadur
  Cyfeiriadur am ddim gyda manylion cyswllt ar gyfer meithrinfeydd a darparwyr gofal plant yn y Rhondda, gydag adolygiadau gan ymwelwyr.
 • Gwefan cyngor RhCT: Cyfeiriadur Gwasanaethau Gofal Plant
  Cyfeiriadur cyflawn o ofal plant ar gael yn Rhondda Cynon Taf, gan ddefnyddio gwybodaeth gan y Gwasanaeth Gwybodaeth Deuluol (FIS).
 • Gwefan Cyngor RhCT: Dechrau’n Deg
  Bwriad Dechrau’n Deg yw sicrhau bod pob plentyn 0-4 oed yn cael y dechrau gorau posibl mewn bywyd. Darganfyddwch os ydych chi’n byw o fewn dalgylch Dechrau’n Deg, ac yn gallu derbyn gofal plant sesiynol am ddim.
 • Cyfeiriadur Clybiau Plant Cymru
  Gwasanaeth sy’n bwriadu helpu cymunedau yng Nghymru trwy hysbysebu, datblygu a chefnogi clybiau gofal plant safonol a fforddiadwy. Caiff clybiau iaith Gymraeg eu hysbysebu yma hefyd.

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Rhestr Tai Cyngor Rhondda Cynon Taf
  Gwybodaeth ar sut i gofrestru am dŷ cyngor yn Rhondda Cynon Taf, gyda linciau i ddatrysiadau cartrefol yn eich ardal chi.
 • Homestep RhCT
  Gwasanaeth gan Gyngor Rhondda Cynon Taf er mwyn helpu pobl sydd am brynu tŷ am y tro gyntaf, yn ogystal â rhai mewn sefyllfaoedd penodol.
 • RCT housing solutions
  Mae’r wefan hon yn cynnig arweiniad ar dai fforddiadwy, rhentu preifat a farchnad agored yn Rhondda Cynon Taf. Fe’i rhedir gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf mewn partneriaeth â Chymdeithasau Tai lleol.
 • Sesiynau Cynghori Shelter Cymru yn RhCT
  Manylion cyswllt ar gyfer sesiynau cefnogaeth un-i-un gan Shelter Cymru, sy’n cynnig cyngor ar gymorth cyfreithiol. Gall nifer o’r cynghorwyr cynghori ar fudd-daliadau a dyledion.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Cyngor RhCT: Anghenion Dysgu Ychwanegol
  Manylion cyswllt ar gyfer y Canolfan Cefnogi Dysgu, sy’n darparu amrywiaeth o gefnogaeth arbenigol ar gyfer disgyblion gydag anghenion dysgu ychwanegol.
 • Mencap: Llinell gyswllt anableddau dysgu Cymru (0808 808 1111)
  Llinell gymorth (am ddim) sy’n cynnig wybodaeth a chyngor am anableddau dysgu. Mae’n cael ei rhedeg gan Mencap, sef elusen cefnogaeth ac ymgyrchu sy’n gweithio ar draws y DU.
 • RCT People First
  Yn darparu cyngor ar hyfforddiant, swyddi, addysg, tai, yn ogystal â chefnogaeth eiriolaeth un-i-un a sesiynau iechyd a lles, i’r rhai gydag anableddau yn RhCT.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Fforwm anabledd RhCT (Interlink)
  Gwybodaeth ar ymuno’r Fforwm Anabledd, sy’n galluogi pobl ag anableddau yn Rhondda Cynon Taf i ddylanwadu’r cyngor.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Addysg Iechyd Rhannu'r Baich | by | 17th Aug 2018

Rhannu’r Baich: Ydw i’n Gallu Cael Addysg Gartref Ar-lein?

Mae person ifanc yn dioddef o bryder ac eisiau gadael yr ysgol a chael addysg gartref yn lle hynny. A’i…

Pethau i'w Gwneud | by | 2nd Aug 2018

Y Padiau Sblasio a’r Pyllau Padlo Gorau Yng Nghymru

Pwnc poblogaidd bob blwyddyn yma yn PwyntTeulu ydy padiau sblasio a phyllau padlo. Mae rhieni wrth eu boddau yn mynd…

Arian Gofal Plant Rhannu'r Baich | by | 24th Jul 2018

Rhannu’r Baich: Meithrinfa Wedi Colli Fy Arian

Mae mam wedi cynhyrfu ac yn flin gyda’r feithrinfa sydd yn dadlau nad yw wedi talu ei dyledion. Pa hawliau…