Gwybodaeth i Deuluoedd ym Mhowys

Croeso i Pwynt Teulu Powys – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu ym Mhowys.

Os ydych yn byw yn Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Machynlleth, Y Trallwng neu unrhyw le arall ym Mhowys, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol ym Mhowys (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw ym Mhowys ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

 

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – Gwasanaethau Digwyddiadau Difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Powys (01597 826000)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys (0300 111 0234)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Teuluoedd yn Gyntaf Powys

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth i deuluoedd incwm isel sydd yn byw ym Mhowys.

Dechrau’n Deg Powys

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy rhaglen Blynyddoedd Cynnar targedig Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol yng Nghymru.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys yn darparu gwybodaeth, cyngor a chyfeirio diduedd, am ddim, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol yn ymwneud â gofal plant ac amrywiaeth o wasanaethau eraill. Gallwch gysylltu â nhw a’r ffôn, e-bost, ymweld â nhw mewn sesiwn ymestyn allan neu chwilio ar eu gwefan.

Rhaglen Cefnogi Pobl Powys

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall y Rhaglen Cefnogi Pobl eich helpu os ydych wedi bod yn ddigartref yn ddiweddar neu mewn perygl o ddod yn ddigartref neu o ynysu cymdeithasol, i fyw eich bywyd mewn ffordd sy’n gwneud i chi deimlo’n ddiogel ac yn annibynnol.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Powys: Iechyd
  Rhestr o sefydliadau gall eich helpu chi gydag atal damweiniau, anableddau, iechyd plant a rhieni, gwasanaethau iechyd cenedlaethol a lleol, a’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Gleifion (GIC).
 • GIC Powys: Gwasanaethau Iechyd Lleol (Cyfeiriadur)
  Dewch o hyd i ddeintyddion, meddygon teuluol, optegwyr, fferyllfeydd ac ysbytai.
 • Inform Powys
  Gwybodaeth am Her Iechyd Cymru, Galw Iechyd Cymru, newid am Oes Cymru, a sefydliadau iechyd a lles eraill.
 • Powys: Iechyd a Lles Meddyliol (GIC)
  Gwybodaeth am iechyd meddyliol, a chyngor i alluogi chi wella eich iechyd a lles meddyliol.
 • Amser i Newid
  Mae Amser i Newid yn bwriadu herio stigma iechyd meddyliol yng Nghymru. Gall y wefan yma eich helpu chi deall mwy am iechyd meddyliol, amlinellu mythau a ffeithiau, helpu chi trafod iechyd meddyliol, byw gydag iechyd meddyliol, a digwyddiadau herio stigma yn eich ardal chi. Cewch wybodaeth yma hefyd am sut gallwch chi, neu eich sefydliad, rhedeg neu fynychu digwyddiadau, derbyn hyfforddiant, a gwybodaeth gyffredinol ar gyfer cyflogwyr.

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd Powys: Rhianta
  Rhestr hir o sefydliadau i helpu chi gyda rhianta. Mae topigau’n cynnwys: genedigaeth, 0-5 oed, 5-10 oed, 11-16 oed, 17-21 oed, tadau, a theuluoedd milwrol.
 • Gingerbread
  Cefnogaeth a chyngor ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys gwefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a thudalennau ffeithiau.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…