Gwybodaeth i Deuluoedd ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Croeso i Pwynt Teulu Pen-y-bont ar Ogwr – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Os ydych chi’n byw ym Mhen-y-bont, Maesteg, Porthcawl, neu unrhyw le arall ym Mhen-y-bont ar Ogwr, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol ym Mhen-y-bont ar Ogwr (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr (01656 643 643)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr (01656 643 643)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Cefnogi Pobl Pen-y-bont ar Ogwr

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Os ydych chi’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dros 16 oed ac yn cael trafferth yn cadw eich cartref, mewn perygl o golli eich swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’ch arian – gall y Tîm Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi.

Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru gyda’r amcan o wneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd plant o dan bedair oed a rhoi ‘dechrau teg’ iddynt.

Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu cefnogaeth sylfaenol ac ychwanegol i deuluoedd gyda phlant, sy’n byw yn sir Pen-y-bont.

Darparir cymorth yn gysylltiedig â chwe ardal allweddol: Dysgu ac Ymrwymiad Teulu, Cefnogaeth Magu Plant, Gofal Plant, Cefnogaeth Teulu, Lles Corfforol ac Emosiynol, a Chefnogaeth Anabledd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Pen-y-bont ar Ogwr yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Cyhoeddiadau defnyddiol
  PDFs a chanllawiau i’ch helpu chi a’ch teulu delio gyda phethau bychain bywyd teuluol. (Sgroliwch i waelod y tudalen i’w gweld.)
 • Rhaglenni Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr – Cyfeiriadur
  Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu cymorth o ran anghenion sylfaenol ac ychwanegol i deuluoedd sydd â phlant, pan fo o leiaf un o’r plant yn y teulu hwnnw yn dioddef tlodi neu mewn perygl o fynd i dlodi.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant: Bro a’r cymoedd
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.
 • Home Start Pen-y-bont ar Ogwr
  Cyngor, cyfeillgarwch a chefnogaeth am ddim i unrhyw deulu gyda phlentyn o dan un ar ddeg oed, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu eraill gyda phrofiadau eang o weithio gyda phlant). Gall teuluoedd angen cefnogaeth am resymau amryw, gan gynnwys salwch ôl-enedigol, anabledd, galar/colled, neu unigedd cymdeithasol.
 • FNF Both Parents Matter Cymru – Pen-y-bont ar Ogwr: Cyfarfodydd Cefnogaeth Un-i-un
  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor un-i-un am ddim ar gyfer rhieni i’w helpu cyflawni eu cyfrifoldebau dros, cadw mewn cysylltiad â, a chynnal perthnasau llwyddiannus gyda’u plant a’u wyrion.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Bridgend.gov.uk: Tai (Mynegai)
  Gwbodaeth am gymdeithasau tai a mentrau cydweithredol, budd-daliadau tai, trethi cyngor, tai fforddiadwy, grantiau a fudd-daliadau, tai preifat, digartrefedd a’i hatal, newid tai, tai gwarchod, a llawer mwy.
 • Opsiynau tai Pen-y-bont ar Ogwr
  Gwefan allweddol i’ch helpu chi dewis opsiwn byw sy’n fwyaf  addas i chi. mae’n cynnig gwybodaeth ar rentu cymdeithasol, rhentu preifat, tai ar gyfer pobl hŷn. Yn ogystal â hyn, cewch wybodaeth yma am dai fforddiadwy yn Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, a hefyd teclyn i gyfrifo cyfnodau aros.
 • Rhaglen Cefnogi Pobl ym Mhen-y-bont ar Ogwr
  Cyngor tai, gyda dolenni i wasanaethau sy’n arbenigo mewn tai ac arian – i helpu pobl niweidiadwy byw’n ddiogel yn dai eu hun.
 • Cyfeiriadur ar gyfer Gwasanaethau Cefnogi Pobl (Dogfen Word i Lawrlwytho)
  Manylion o asiantaethau sy’n cynnig cyngor a chefnogaeth am dai yn Fwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr. (Lawrlwytho yn unig.)

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…