Gwybodaeth i Deuluoedd ym Merthyr Tudful

Croeso i Pwynt Teulu Merthyr Tudful – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu ym Merthyr Tudful.

Os ydych yn byw ym Merthyr Tudful, Cyfarthfa, Dowlais, Treharris, Pentrebach neu unrhyw le arall ym Merthyr Tudful, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol ym Merthyr Tudful (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw ym Merthyr Tudful ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Llun gan Ben Salter

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful (01685 725000)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful (01685 727400)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Dechrau’n Deg Merthyr Tudful

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae’r Rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant rhan amser am ddim, o ansawdd, i blant 2-3 oed; mwy o wasanaeth ymwelydd iechyd a bydwraig; mynediad i raglenni magu plant; cefnogaeth ar gyfer datblygiad iaith gynnar a gwasanaethau cymorth i deuluoedd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) yn darparu cyngor a gwybodaeth am ddim ar ystod eang o opsiynau gofal plant a gweithgareddau i blant 0-19 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.

Rhaglen Cefnogi Pobl Merthyr Tudful

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cynlluniau sydd yn cynnig Cefnogaeth yn ymwneud â Thai i bobl sy’n ddigartref neu sydd mewn perygl o golli eu cartref, sydd yn ei chael yn anodd rheoli eu cyfrifoldebau fel deiliad tŷ.

Teuluoedd yn Gyntaf Merthyr Tudful

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw ym Merthyr Tudful.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Cyngor Merthyr Tudful: Cyngor a Budd-daliadau (Mynegai)

Dewch o hyd i wybodaeth i’ch alluogi chi delio gyda talu trethi, cyngor cyfreithiol, beth i wneud mewn argyfwng, a llawer mwy.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Merthyr Tudful: Sefydliadau Cefnogaeth Ariannol a Chyfreithiol

Rhestr o sawl sefydliad gall eich helpu chi gyda materion ariannol neu gyfreithiol.

Gwasanaeth Cynghori Ariannol

Cefnogaeth bersonol, dros y ffôn ac ar-lein i chi wella’ch materion ariannol. Mae offer a chyfrifianellau hefyd ar gael yma i roi cymorth i chi gadw ar y trywydd iawn a chynllunio’n effeithiol. Sefydlwyd gan y Llywodraeth.

Gov.uk: Budd-daliadau (Mynegai)

Chwiliwch am wybodaeth swyddogol am fudd-daliadau a thudalennau cyngor gan Lywodraeth DU.

Shelter Cymru

Cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ar ddyledion amryw. Chwiliwch am eich cynghorwyr agosaf yma.

Iechyd a Lles

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Cyfeiriadur

Dewch o hyd i ddeintyddion, meddygon, optegwyr, fferyllfeydd ac ysbytai.

Galw Iechyd Cymru: Chwiliad Gwasanaethau Lleol – Iechyd, Cymorth a Lles

Offer chwilio am wybodaeth ar iechyd lleol a chenedlaethol, yn ogystal â sefydliadau cymorth a lles.

Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf – Hafan

Gwybodaeth am eich ysbytai lleol, amseroedd ymweld, canslo apwyntiadau, nodi pryderon, dewis y gwasanaeth gorau, amseroedd aros, a mwy.

Cyngor Merthyr Tufdul: Iechyd a Gofal Cymdeithasol (Mynegai)

Dewch o hyd i ystod o wybodaeth am iechyd a gofal cymdeithasol yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful, gan gynnwys iechyd meddyliol, clefydau heintus, anableddau, a mwy.

Cyngor Merthyr Tudful: Iechyd a Chyngor Meddygol (Mynegai)

Gwybodaeth a chyngor am iechyd cyffredinol, alcohol, imiwneiddio, anableddau, a llawer mwy.

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Chwiliad: Teulu a Perthnasoedd

Rhestr o sefydliadau rhianta a pherthnasoedd gall eich helpu chi ar sawl pwnc, yn cynnwys bod yn rhiant sengl, a chyngor arbenigol ar gyfer neiniau a theidiau.

Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant

Gwybodaeth annibynnol a gywir ar feichiogrwydd, genedigaeth a magu plant ifanc gan “elusen rhieni fwya’r DU”.

Rhaglen Dechrau’n Deg Merthyr Tudful: Rhianta

Rhaglenni sy’n cefnogi rhieni/gwarchodwyr yn eu rôl, gyda’r cyfle i drafod unrhyw faterion perthnasol iddyn nhw.

Cyngor i rieni

Ffynhonell ar-lein ar gyfer rhieni.

“Families Need Fathers – Both Parents Matter”
Yn darparu cefnogaeth a chyngor un-i-un ar gyfer rhieni a neiniau/theidiau trwy rwydwaith cyfarfodydd cefnogol dros cyfnod o 11 mis ar draws Cymru. Llinell gymorth hefyd ar gael.

Rhianta. Rhowch amser iddo
Gwybodaeth rhianta ymarferol, gyda gweithgareddau a chyngor ar gyfer rhieni gyda phlant o enedigaeth i 5 oed.

Gofal Plant

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Merthyr Tudful

Cyngor a gwybodaeth am ddim ar opsiynau gofal plant ar gyfer plant 0-19 oed, gan gynnwys ar feithrinfeydd dydd, gwarchodwyr plant cofrestredig, clybiau ar ôl ysgol, grwpiau chwarae cyn ysgol a grwpiau rhieni a phlant bach, yn ogystal â thalu am ofal plant a gweithio mewn gofal plant.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Chwiliad

Chwiliwch am weithgareddau a gofal plant yn agos i chi.

Dechrau’n Deg – Merthyr Tudful

Gofal plant safonol rhan-amser am ddim ar gyfer plant 2-3 oed mewn rhai ardaloedd ym Merthyr Tudful, yn ogystal â chymorth ychwanegol i deuluoedd, mynediad at raglenni rhianta, a mwy.

Cyngor Merthyr Tudful: Ysgolion Feithrin

Gwybodaeth am ysgolion feithrin rhan-amser ar gael i bob plentyn 3 oed am ddim.

Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)

Mae’r AGGCC yn gyfrifol am arolygu a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys gofalwyr, ysgolion feithrin, cartrefi ar gyfer pobl hŷn, a mwy. Dewch o hyd i’r wasanaeth gofalu neu/a’r adroddiad arolygiad yma.

Addysg ac Ysgolion

Cyngor Merthyr Tudful: Ysgolion a Dysgua dysgu (Mynegai)

Dewch o hyd i wybodaeth am ysgolion feithrin, ysgolion a cholegau, cefnogaeth ieuenctid, cefnogaeth ar gyfer rhieni, grantiau, a mwy.

Cyngor Merthyr Tudful: Manylion cyswllt ysgolion

Manylion cyswllt ar gyfer pob ysgol ym Merthyr Tudful.

Chwiliad adroddiad arolygu Estyn: Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful

Mae Estyn yn arolygu safonau mewn addysg a darparwyr hyfforddiant yng Nghymru. Dewch o hyd i adroddiadau Estyn ar addysg a hyfforddiant yn ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful.

Cyngor Merthyr Tudful: Addysg Oedolion a Chymunedol

Dewch o hyd i gyfloedd dysgu a ddatblygu ar gyfer oedolion ym Merthyr Tudful.

Tai

Cyngor Merthyr Tudful: Tai (Mynegai)

Gwybodaeth ar sawl topig, yn cynnwys budd-dalidau, grantiau, tai cyngor, Hawl i Brynu, tai gwarchod, a llawer mwy.

Merthyr Tydfil Housing Choice

Gwybodaeth a chyngor am tai fforddiadwy yn ardal Gwynedd, a beth yw’r opsiwn mwyaf addas i chi.

Tai Rhent Cymdeithasol – Cymdeithasau Tai a chydweithfeydd

Manylion cyswllt ar gyfer pob cymdeithas tai yn eich ardal.

Rhaglen Cefnogi Pobl ym Merthyr Tudful

Cyngor am ddim ar dai, gyda manylion cyswllt ar gyfer wasnaethau perthnasol eraill. Gall rhain eich helpu chi os ydych chi’n cael trafferth yn cadw/rhedeg eich cartref.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Gwasanaethau Tai

Rhestr o sawl sefydliad gall eich helpu chi gyda’ch sefyllfa tai. Yn cynnwys cymorth ar ddigartrefedd.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Cyngor Merthyr Tudful: Anghenion Addysgol Arbennig

Gwybodaeth am asesu, trafnidiaeth a lleoli mewn ysgol prif ffrwd, Anghenion Addysgol Ychwanegol, budd-daliadau dysgu, a llawer mwy.

Cyngor Merthyr Tudful: Anableddau Dysgu

Dewch o hyd i wybodaeth am anableddau dysgu a’r cymorth sydd ar gael i oedolion, plant a gofalwyr ym Merthyr Tudful.

Cyngor Merthyr Tudful: Anableddau Corfforol

Gwybodaeth am holl wasnaethau’r cyngor sy’n cefnogi plant ac oedolion gydag anableddau corfforol.

Cyngor Merthyr Tudful: Offer arbenigol

Gwybodaeth ar sut gall offer arbenigol helpu chi i aros yn annibynnol yn eich cartref, a galw help yn gyflym pe bai angen.

Snap Cymru

Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Chwiliad

Dewch o hyd i sawl sefydliad gall eich helpu chi gyda gwasanaethau anabledd (teipiwch “Anabledd” mewn i’r blwch “Allweddair”).

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Newyddion a Digwyddiadau

Digwyddiadau ar gyfer y teulu cyfan ym Merthyr Tudful. Gallwch hefyd rhannu eich newyddion a digwyddiadau yma i weddill Merthyr Tudful.

Pethau i’w gwneud yn agos i Ferthyr

Gwefan syml a hwylus gyda gwybodaeth am y llefydd gorau i fynd â’r plant am ddiwrnod allan. Cewch wybodaeth am atyniadau, cyfleusterau babanod, ac atebion i gwestiynau cyffredin.

Cyngor Merthyr Tudful: Hamdden, Parciau a Ddiwylliant (Mynegai)

Gwybodaeth am y sawl weithgaredd a digwyddiad sydd ar gael ym Merthyr Tudful.

Dewch i Ferthyr Tudful

Gwybodaeth am atyniadau, gweithgareddau, diwylliant, treftadaeth, digwyddiadau, llefydd o ddiddordeb, a mwy ym Merthyr yn Tudful.

Hamdden Merthyr Tudful

Os ydych chi’n chwilio am weithgareddau yn ystod gwyliau ysgol, clybiau wythnosol, gwersi nofio, neu fwcio parti pen-blwydd, mae digon i blant i wneud yng nghanolfannau hamdden Merthyr Tudful.

 

Pethau gorau i wneud ym Merthyr Tudful

Rhestr, adolygiadau a chyngor ar y pethau gorau i wneud ym Merthyr Tudful, gan ddefnyddwyr y wefan Trip Advisor.

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…