Gwybodaeth i Deuluoedd yng Ngwynedd

Croeso i Pwynt Teulu Gwynedd – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yng Ngwynedd.

Os ydych yn byw yng Nghaernarfon, Bethesda, Ffestiniog, Pwllheli, Dolgellau neu unrhyw le arall yng Ngwynedd, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yng Ngwynedd (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yng Ngwynedd ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Gwynedd (01766 771 000)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Gwynedd (Gwynedd-Ni)  (01286 675 570)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwynedd Ni – Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwynedd Ni yn darparu gwybodaeth a chyngor diduedd ar amrywiaeth o bynciau a gwasanaethau sydd ar gael i blant, pobl ifanc a theuluoedd sy’n byw yng Ngwynedd.

Dechrau’n Deg Gwynedd

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen targedu Blynyddoedd Cynnar gan Lywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd gyda phlant o dan 4 oed mewn ardaloedd penodol o Gymru.

Rhaglen Cefnogi Pobl Gwynedd

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Cynllun Cefnogi Pobl yn darparu cymorth i bobl sydd mewn perygl o golli eu tenantiaeth a dod yn ddigartref. Maent yn darparu gwasanaethau cymorth yn ymwneud â thai ac yn helpu pobl i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Gallai hyn fod yn eich cartref eich hun neu mewn hostel, tai gwarchod, neu dai cymorth arbenigol fel arall. Maent yn darparu cefnogaeth gyflenwol i bobl sydd efallai angen gofal personol neu feddygol hefyd.

Teuluoedd yn Gyntaf Gwynedd

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Ngwynedd.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

 • Gwynedd.gov.uk: Budd-daliadau a grantiau (Mynegai)
  Dewch o hyd i wybodaeth am gwneud cais am fudd-daliad, budd-daliadau tai, gostyngiad Treth y Cyngor, grantiau, a mwy.
 • Cyngor ar Bopeth: Gwynedd a De Ynys Môn
  Mae’ch swyddfa Cyngor Ar Bopeth yn cynnig gwybodaeth a chyngor ymarferol diweddar ar sawl pwnc, gan gynnwys: dyledion, budd-daliadau, tai, cyfreithiol, gwahaniaethu, cyflogaeth a mewnfudo.
 • Gwasanaeth Cynghori Ariannol
  Cyngor, cefnogaeth, cyfrifianellau ac offer annibynnol, am ddim sy’n cynghori ar amrywiaeth o broblemau ariannol. Gwasanaeth Llywodraeth Cymru.
 • Gov.uk: Budd-daliadau (Mynegai)
  Gwybodaeth swyddogol am fudd-daliadau a thudalennau cyngor, sy’n cael ei diweddaru gan Lywodraeth Prydain.
 • Undeb Credyd Gogledd Cymru: Eich swyddfa lleol
  Os ydych chi’n byw yng Ngwynedd, gall y gwasanaeth moesegol yma (sy’n cael ei rhedeg gan y gymuned) cynnig amrywiaeth o wasanaethau ariannol ymarferol, fforddiadwy a syml.
 • Shelter Cymru
  Cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ar ddyledion amryw. Chwiliwch am eich cynghorwyr agosaf yma.

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Gingerbread (0808 802 0925)
  Cefnogaeth a chyngor ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.
 • Home-Start: Cyngor a chymorth lleol
  Cyngor, cyfeillgarwch a chefnogaeth am ddim i unrhyw deulu gyda phlentyn o dan oedran penodol, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu eraill gyda phrofiadau eang o weithio gyda phlant).
 • Gwynedd Ni – Bywyd Teuluol
  Dewch o hyd i wybodaeth a chefnogaeth yma am berthnasoedd, gan gynnwys camdriniaeth, cefnogaeth am dadau, cyrsiau coginio ac arian, cefnogaeth yn y cartref, a mwy.
 • Gwynedd Ni – Rhianta
  Os ydych chi’n chwilio am syniadau i wella’ch sgiliau rhianta, mae sawl ddigwyddiad yma gall fod o ddiddordeb i chi.
 • “Families Need Fathers – Both Parents Matter”
  Yn darparu cefnogaeth a chyngor un-i-un ar gyfer rhieni a neiniau/theidiau trwy rwydwaith cyfarfodydd cefnogol dros cyfnod o 11 mis ar draws Cymru. Llinell gymorth hefyd ar gael.
 • Rhianta. Rhowch amser iddo
  Gwybodaeth rhianta ymarferol, gyda gweithgareddau a chyngor ar gyfer rhieni gyda phlant o enedigaeth i 5 oed.

Gofal Plant

 • Gwynedd Ni – Gofal Plant
  Pob math o wybodaeth am ofal plant, yn cynnwys dewis gofal plant, addysg cynnar rhan amser am ddim, a mwy.
 • Gwynedd Ni – Cyfeiriadur
  Chwiliwch am wasanaethau gofal plant lleol, yn cynnwys gwarchodwyr ac ysgolion feithrin, yn ogystal â grwpiau a gweithgareddau.
 • Dechrau’n Deg Gwynedd
  Gofal plant safonol, rhan amser ac am ddim ar gyfer plant o dan 4 oed mewn rhai ardaloedd. Yn cynnwys sesiynau i wella sgiliau plant cyn iddyn nhw ddechrau ysgol, a chefnogaeth
  ychwanegol i rieni.
 • Gwynedd.gov.uk: Gwneud cais am le ysgol
  Gwybodaeth am wneud cais i ddechrau mewn ysgol yng Ngwynedd, ac am ddalgylchoedd ysgolion Sir Gwynedd.
 • Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
  Mae’r AGGCC yn gyfrifol am arolygu a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys gofalwyr, ysgolion feithrin, cartrefi ar gyfer pobl hŷn, a mwy. Dewch o hyd i’r wasanaeth gofalu neu/a’r adroddiad arolygiad yma.

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Gwynedd.gov.uk: Tai (Mynegai)
  Gwybodaeth am dai cymdeithasol, tai fforddiadwy, digartrefedd, llety preifat, budd-daliadau tai, a llawer mwy.
 • Gwynedd Housing
  Gwybodaeth am rentu neu brynu tŷ yn ardal Gwynedd, a chyngo i’ch helpu chi ddewis yr opsiwn mwyaf addas i chi.
 • Cefnogi Pobl yng Ngwynedd – Atal Digartrefedd
  Cyngor am ddim ar dai, gyda manylion gwasanaethau tai ac ariannol eraill – i’ch helpu chi os ydych chi’n cael trafferth rhedeg neu gadw’ch tŷ.
 • Shelter Cymru (0845 075 5005)
  Cyngor cyfreithiol a chefnogaeth ar dai arbenigol, annibynnol am ddim.
 • Tai Teg
  Gwybodaeth a chymorth ar opsiynau ar gael i chi os nad ydych chi mewn sefyllfa i fedru prynu tŷ, gyda’r cyfle i gofrestru eich diddordeb.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Gwynedd-Ni: Plant gydag Anableddau ac/neu Anghenion Ychwanegol
  Gwybodaeth syml, ddefnyddiol ar wasanaethau cefnogol sydd ar gael i blant gydag anghenion ychwanegol neu anableddau, yn cynnwys nifer o gysylltiadau gall eich helpu chi gydag offer, arian, gwyliau, hamdden, gwasanaethau cymdeithasol, trafnidiaeth, a mwy.
 • Cyngor Gwynedd: Anableddau (Mynegai)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth gan y Cyngor am anableddau, yn cynnwys help cyfreithiol, ariannol, parcio, a llawer mwy.
 • Cyngor Gwynedd: Anghenion Arbennig Addysgol
  Gwybodaeth ar sawl mater anghenion arbennig, yn cynnwys canllawiau cefnogol am deuluoedd, Arolygiadau Blynyddol, Arolygiadau a Chanllawiau Pontio.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Mencap: Llinell Gyswllt Anableddau Cymru (0808 808 1111)
  Llinell gymorth ddwyieithog sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am anableddau addysgol. Rhedir gan Mencap, elusen sy’n cynrychioli ac ymgyrchu ar gyfer rhai gydag anableddau dysgu ar draws y DU.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…