Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghonwy

Croeso i Pwynt Teulu Conwy – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yng Nghonwy.

Os ydych yn byw yn Llandudno, Llanrwst, Betws-y-coed, Conwy, Bae Colwyn neu unrhyw le arall yng Nghonwy, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yng Nghonwy (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yng Nghonwy ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Dewis

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy (01492 574 000)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy  (01492 577 850)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Rhaglen Cefnogi Pobl Conwy

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai / Camddefnydd Sylweddau / Cyn-droseddwyr

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn atal digartrefedd ac yn galluogi pobl sydd mewn perygl o golli eu cartrefi i barhau i fyw’n annibynnol yn y gymuned.

Dechrau’n Deg Conwy

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Iaith, Lleferydd a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud / Tîm o Amgylch y Teulu / Chwarae / Blynyddoedd Cynnar / Anghenion Ychwanegol

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy yn darparu gwybodaeth am ddim am bob agwedd o ofal plant a gwasanaethau i blant, pobl ifanc a theuluoedd.

Teuluoedd yn Gyntaf Conwy

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Gwell iechyd a lles, addysg a chyflogaeth ar gyfer teuluoedd incwm isel sy’n byw yng Nghonwy.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Aros yn Iach ac yn Ddiogel
  Dewch o hyd i wybodaeth ar sawl mater iechyd, yn cynnwys: iechyd meddyliol, iechyd rhywiol, imiwneiddio, bwydo o’r fron, a mwy. Hefyd, cewch wybodaeth yma am sefydliadau gall eich helpu chi gyda chwnsela, cam-drin sylweddau, a llawer mwy.
 • Her Iechyd Cymru
  Darganfyddwch fwy am wasanaethau a digwyddiadau sydd ar gael yng Nghonwy. Mae llawer o waith pwysig eisoes ar y gweill yn eich ardal i wella iechyd a lles. Yn cynnwys dolennau i wefannau sy’n cynnig gwybodaeth am wasanaethau a digwyddiadau sydd ar gael yn eich ardal.
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy: Iechyd, Lles ac Anabledd
  Gwybodaeth am sawl weithgaredd yn ardal Conwy sy’n hybu byw’n iachus, a chefnogaeth am eich lles.
 • Gofal Iechyd a Chymdeithasol
  Gwasanaethau gofal yn y gymuned ar gyfer unrhyw un sydd angen cyngor, cefnogaeth neu ofal oherwydd eu hanghenion neilltuol – ac rydym yn cynorthwyo’r bobl sy’n gofalu amdanynt. Bydd y tudalennau hyn hefyd yn eich cynorthwyo i gael gwybodaeth ar ofal iechyd a byw’n iach.
 • Bwrdd Ysbyty Prifysgol Betsi Cadwaladr
  Gwybodaeth am gyfleusterau GIC yng Nghonwy. Yn cynnwys ysbytai, amseroedd ymweld, sut i leisio gwyn, adran argyfyngau, uned mân anafiadau ac ystadegau ysbyty.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Cyfeiriadur Iechyd Meddyliol
  Rhestr ddefnyddiol o wasanaethau iechyd meddyliol ar gael i chi yng Nghonwy.

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Conwy – Plant Anabl, Anghenion Ychwanegol
  Sawl dolen ddefnyddiol i’ch helpu chi a’ch plentyn gydag anabledd/anghenion ychwanegol. Cyngor a chefnogaeth ar: gweithgareddau, ADD, ADHD, Anghenion Addysgol Arbennig, Awtistiaeth, Aspergers, Byddar/Trwm eu clyw, Dyspracsia, Addysg, Arian, Iechyd Meddyliol, y Gwasanaeth Cynhwysiant Cymdeithasol, Lleferydd ac Iaith.
 • Athrawon Ymgynnwys Cwricwlwm Conwy
  Tîm o bedair athrawes amser llawn sydd â chymwysterau ychwanegol mewn anghenion addysgol arbennig yw Athrawon Ymgynnwys Cwricwlwm Conwy. Fe’u cyflogir gan yr AALl i weithio yn y sector cynradd gydag ysgolion penodol.
 • Gwybodaeth am Anghenion Addysgol Arbennig
  Gall y bobl yma benderfynu os oes gan eich Anghenion Addysgol Arbennig. Maen nhw hefyd yn cynghori ar y gwasanaethau sydd ar gael i’ch plentyn.
 • Gwasanaethau ar gyfer teulu gyda plentyn gydag anableddau
  Ein swydd ni yw cynnig cefnogaeth arbenigol ar gyfer plant gydag anableddau, a’u rhieni.
 • Accessible Countryside for Everyone (ACE)
  Pob dim i’w gwybod am archwilio’r gefngwlad ac ardaloedd gwyrddion Conwy os ydych chi, neu person rydych chi’n adnabod, gydag anabledd.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…