Gwybodaeth i Deuluoedd yng Ngheredigion

Croeso i Pwynt Teulu Ceredigion – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yng Ngheredigion.

Mae’r mwyafrif o ddolffiniaid yn y DU yn cael eu gweld yng Ngheredigion, sy’n gwneud y morlin yma yn un arbennig iawn i deuluoedd dreulio’u hamser.

Mae yna system twyni yn Ynys-las, stormdraethau, baeau tywodlyd ac ogofau môr – llefydd gwych i ddychymyg ifanc. Mae yna amrywiaeth o wasanaethau yn agored i chi a’ch teulu hefyd.

Os ydych chi’n chwilio am wybodaeth teulu yng Ngheredigion, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Lun gan Peter Burgess

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Ceredigion (01545 570 881)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion (01545 574 187)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Ceredigion ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd, gofalwyr a phobl broffesiynol.

Dechrau’n Deg Ceredigion

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn fenter Llywodraeth Cymru sydd yn bwriadu rhoi mwy o gefnogaeth a chyfleoedd i deuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Ceredigion

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Tîm o amgylch y Teulu / Canolbwyntio ar amcanion / Rhwystrol / Pellter a Deithir

Yn darparu cymorth cynnar i deuluoedd cyn i broblemau waethygu. Mae’r broses Tîm o amgylch y Teulu yn rhan bwysig o’r rhaglen.

Rhaglen Cefnogi Pobl Ceredigion

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Budd-daliadau / Cyllidebu / Byw’n Annibynnol

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Ngheredigion yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau cefnogol gwahanol i’ch helpu chi i fyw yn llwyddiannus ac yn annibynnol mewn llety sefydlog yn eich cymuned.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Anghenion Addysgol Arbennig
  Gwybodaeth ar anghenion addysgol arbennig yn gyffredinol, yn ogystal ag atebion i gwestiynau penodol a chefnogaeth, a mwy.
 • Ceredigion.gov.uk: Pamffledi Gwybodaeth
  Rhestr hir o bamffledi gwybodaeth gan y Cyngor ar nifer o bynciau. Dewch o hyd i wybodaeth ar broblemau iechyd meddyliol, Tîm Plant Anabl Ceredigion, Bathodyn Glas, y Tîm Cymuned ar gyfer pobl gydag anableddau dysgu, a mwy.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd – Anghenion Ychwanegol
  Dolenni i wasanaethau i’ch helpu chi a’ch teulu gydag anghenion ychwanegol, yn cynnwys: grantiau a chyllido, llinellau cyswllt, addysg, arian, iechyd, sefydliadau lleol a chenedlaethol, gwyliau, trafnidiaeth, clybiau cymdeithasol, a llawer mwy.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Mencap: Llinell Gyswllt Anableddau Cymru (0808 808 1111)
  Llinell gymorth ddwyieithog sy’n cynnig gwybodaeth a chefnogaeth am anableddau addysgol. Rhedir gan Mencap, elusen sy’n cynrychioli ac ymgyrchu ar gyfer rhai gydag anableddau dysgu ar draws y DU.
 • Y Cynllun Cyfeirio (tud. 19 & 20)
  Gall rhieni derbyn hyd at 10 awr o gefnogaeth ychwanegol i’w plant yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, os yw eu plentyn yn derbyn gofal rhan amser neu feithrin.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Addysg Iechyd Rhannu'r Baich | by | 17th Aug 2018

Rhannu’r Baich: Ydw i’n Gallu Cael Addysg Gartref Ar-lein?

Mae person ifanc yn dioddef o bryder ac eisiau gadael yr ysgol a chael addysg gartref yn lle hynny. A’i…

Pethau i'w Gwneud | by | 2nd Aug 2018

Y Padiau Sblasio a’r Pyllau Padlo Gorau Yng Nghymru

Pwnc poblogaidd bob blwyddyn yma yn PwyntTeulu ydy padiau sblasio a phyllau padlo. Mae rhieni wrth eu boddau yn mynd…

Arian Gofal Plant Rhannu'r Baich | by | 24th Jul 2018

Rhannu’r Baich: Meithrinfa Wedi Colli Fy Arian

Mae mam wedi cynhyrfu ac yn flin gyda’r feithrinfa sydd yn dadlau nad yw wedi talu ei dyledion. Pa hawliau…