Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghastell-nedd Port Talbot

Croeso i Pwynt Teulu Castell-nedd Port Talbot – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yng Nghastell-nedd Port Talbot.

Os ydych yn byw yn Baglan, Llansawel, Castell-nedd, Pontardawe, Port Talbot neu unrhyw le arall yng Nghastell-Nedd Port Talbot, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yng Nghastell-Nedd Port Talbot (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yng Nghastell-Nedd Port Talbot ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banciau Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Llinell Argyfwng 24 Awr Ddigartrefedd (01639 685219)

Cyngor Sir Castell-nedd Port Talbot (01639 686 868)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot (01639 873 018)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Castell-nedd Port Talbot

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Digwyddiadau/ Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

NPTfamily ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr. Gallwch ddod o hyd i wybodaeth yng Nghastell-nedd Port Talbot ar lawer o wahanol bynciau fel gofal plant, chwaraeon, chwarae, iechyd, addysg a llawer mwy.

Dechrau’n Deg Castell-nedd Port Talbot

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Blynyddoedd Cynnar wedi’i ariannu gan y Llywodraeth ar gyfer teuluoedd plant dan 4 – gan gynnwys lle am ddim mewn cylch meithrin i rai 2-3 oed am 2½ awr, 5 diwrnod yr wythnos.

Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Castell-nedd Port Talbot yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan

Rhaglen Cefnogi Pobl Castell-nedd Port Talbot

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai er mwyn helpu pobl Cymru i fyw mor annibynol â phosib.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Teulu NPT
  Gwybodaeth am Dechrau’n Deg, chwarae, iechyd a lles a gofal plant, a dolenni defnyddiol eraill.
 • Tîm o gwmpas y teulu
  Manylion cyswllt ar gyfer Tîm o Gwmpas y Teulu, gyda fideo yn esbonio ei rôl a’i uchelgeisiau.
 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Gingerbread
  Cefnogaeth a chyngor ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys gwefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a thudalennau ffeithiau.

Gofal Plant

 • Dechrau’n Deg
  Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ar gyfer teuluoedd plant dan 4 – gan gynnwys dalgylchoedd chwarae am ddim i blant 2-3 oed am 2½ awr, 5 diwrnod yr wythnos.
 • Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC)
  Mae’r AGGCC yn gyfrifol am arolygu a gwasanaethau cymdeithasol yng Nghymru, gan gynnwys gofalwyr, ysgolion feithrin, cartrefi ar gyfer pobl hŷn, a mwy. Dewch o hyd i’r wasanaeth gofalu neu/a’r adroddiad arolygiad yma.

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Tai cyngor
  Dolenni i wybodaeth am ddigartrefedd, landlordiau, budd-daliadau a’r strategaeth tai cyngor.
 • Cartrefi NPT
  Y gwefan ar gyfer Cartrefi NPT, cwmni tai cymdeithasol.
 • Tai Castell-Nedd Port Talbot
  Gwefan gyda gwybodaeth ar tai a llety fforddiadwy a rhentu preifat yng Nghastell-Nedd Port Talbot.
 • Homeless UK
  Manylion cyswllt ar gyfer opsiynau tai gan y cyngor ar gyfer pobl sydd yn, neu mewn perygl o fod yn, ddigartref.
 • Shelter Cymru (0345 075 5005)
  Cyngor cyfreithiol a chefnogaeth ar dai arbenigol, annibynnol am ddim.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Hawliau a Chyfrifoldebau Newyddion Rhannu'r Baich | by | 2nd Oct 2019

Rhannu’r Baich: Ddim Yn Byw Mewn Ardal Digon Difreintiedig!

A yw’n deg fod plentyn ddim yn cael cymryd rhan oherwydd y loteri cod post sy’n dweud nad yw’n byw mewn ardal digon difreintiedig? Dyma’n cyngor.

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…