Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghasnewydd

Croeso i Pwynt Teulu Casnewydd – eich canllaw i wybodaeth teulu yng Nghasnewydd

Os ydych yn byw yng Nghaerllion, Dyffryn, Malpas, Casnewydd, Tŷ du neu unrhyw le arall yng Nghastell-Nedd Port Talbot, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi. 

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yng Nghasnewydd (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yng Nghasnewydd ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Llun gan Roland Turner

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Casnewydd (01633 656656)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd (0800 328 8483)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Rhaglen Cefnogi Pobl Casnewydd

Am gymorth gyda:

Tai / Cefnogaeth / Annibyniaeth / Digartrefedd / Cynhwysiad

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yng Nghasnewydd yn darparu cymorth yn ymwneud â thai i bobl dros 16 oed sydd angen help i ddod o hyd neu gadw eu cartref a byw’n annibynnol

Dechrau’n Deg Casnewydd

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd targedig i gefnogi teuluoedd gyda phlant 0-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae GGD Casnewydd yn cynnig gwasanaeth gwybodaeth bwrpasol i rieni, gofalwyr a gweithwyr proffesiynol yn gweithio gyda phlant 0-19 oed. Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng Nghasnewydd ac yn chwilio am ofal plant, gwybodaeth am addysg blynyddoedd cynnar, gweithgareddau ar gyfer eich plant, cymorth ariannol neu fagu plant, mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Casnewydd yma i helpu.

Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Casnewydd yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Gwybodaeth Rhianta
  Gyda dolenni defnyddiol ar gyfer cefnogaeth teuluol, gwybodaeth am rhieni sy’n gweithio, a llawer mwy.
 • Women’s Aid (Casnewydd): Rhaglen “Nurturing Programme”
  Mae’r rhaglen yma’n para am 10 wythnos, ac yn delio gyda phroblemau teuluol mewn ffordd hwylus, feddylgar. Mae’r rhaglen hefyd yn datblygu ymddygiad positif plant, ac yn asesu eu hanghenion emosiynol.
 • Gingerbread
  Cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant: Casnewydd
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.
 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys gwefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a thudalennau ffeithiau.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

 • Cyngor Casnewydd: Addysg ac Ysgolion
  Gwybodaeth am ysgolion, aildrefnu ysgolion, dysgu cymunedol, Anghenion Addysgol Arbennig, grantiau ar gyfer addysg uwchradd ac addysg bellach, a Chymraeg mewn addysg.
 • Gwasanaeth Cyflawnu Mewn Addysg
  Mae’r pum awdurdod lleol Blaenau Gwent, Caerffili, Sir Fynwy, Casnewydd a Thorfaen wedi ffurfio’r gwasanaeth yma er myn codi safonau addysg yn Ne Ddwyrain Cymru.
 • Chwiliad adroddiad arolygu Estyn
  Mae Estyn yn arolygu safonau mewn addysg a darparwyr hyfforddiant yng Nghymru. Dewch o hyd i adroddiadau Estyn ar addysg a hyfforddiant yn ardal Casnewydd.

Tai

 • Tai Cyngor: Cyngor Casnewydd
  Dolenni defnyddiol ar ddod o hyd i dŷ, tai gwag, cyngor ar ddigartrefedd, a llawer mwy.
 • Opsiynau Tai Casnewydd
  Os ydych yn chwilio am dai fforddiadwy yng Nghasnewydd, un ai ar rent neu ran prynu, gall wefan hon yn rhoi gwybodaeth am yr hyn sydd ar gael i chi.
 • Shelter Cymru (0845 075 5005)
  Cefnogaeth a chyngor diduedd, cyfrinachol, arbenigol, annibynnol am dai am ddim. Gall Shelter Cymru hefyd rhoi cyngor cyfreithiol i chi, pe bai angen.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Cyngor Casnewydd: Anghenion Addysgol Arbennig
  Gall y cydlynydd Anghenion Addysgol Arbennig asesu’ch plentyn i weld a oes ganddynt anghenion addysgol arbennig. Bydden nhw hefyd yn asesu cryfderau a gwendidau’ch plentyn, a chynghori aelodau staff eraill sydd yn gweithio gyda’ch plentyn.
 • Cerddoriaeth Gwent
  Gwasanaeth therapi pwrpasol sy’n defnyddio cerddoriaeth i ymgysylltu gyda rhai sydd ag anghenion arbennig neu ychwanegol yng Nghasnewydd.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Sparkle Appeal – Canolfan Plant Serennu 
  Gweithgareddau hamdden a chwaraeon ar gyfer plant 0-17 oed gydag anghenion ychwanegol, gyda gwybodaeth, grwpiau cefnogaeth rhieni, gofal iechyd, a gwasanaethau cynghori.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…