Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghaerffili

Croeso i Pwynt Teulu Caerffili – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yng Nghaerffili.

Os ydych chi’n byw yng Nghoed Duon, Bargod, Rhisga, Ystrad Mynach neu unrhyw le arall yng Nghaerffili, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yng Nghaerffili (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yng Nghaerffili ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Dewis

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Adrodd plentyn bregus mewn perygl (0808 100 1727)
Adrodd oedolyn bregus mewn perygl (0808 100 2500)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Caerffili (01443 815 588) neu (01495 226 622)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili (01443 863 232)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Rhaglen Cefnogi Pobl Caerffili

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae tîm Cefnogi Pobl Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gallu’ch cefnogi os ydych chi angen symud cartref, angen cymorth i gael mynediad i wasanaethau eraill, cymorth gyda chyllidebu, cael mynediad i addysg neu gyflogaeth a chyngor am gynnal eich iechyd corfforol a meddyliol.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili yn cynnig gwybodaeth a chyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, pobl broffesiynol a chyflogwr ar amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.

Dechrau’n Deg Caerffili

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi teuluoedd i roi Dechrau Deg mewn bywyd i rai 0-3 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen wedi’i osod i gefnogi teuluoedd ledled bwrdeistref sirol Caerffili gydag amrywiaeth o anawsterau a heriau.

Os ydych chi angen cefnogaeth, cyngor neu arweiniad, gall y prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf helpu chi drwy’r cyfnodau anodd yma.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

 • Caerphilly.gov.uk: Rheoli eich arian (Mynegai)
  Dewch o hyd i wybodaeth a chyngor i’ch helpu chi ar ddyled, cyllido, cefnogi’r teulu, egni yn y tŷ, undebau credyd, taliadau uniongyrchol a mwy.
 • Cyngor Ar Bopeth: Chwiliad
  Gall eich Swyddfa Gyngor ar Bopeth cynnig gwybodaeth a chyngor ymarferol, diweddar ar nifer o bynciau, gan gynnwys: dyled, budd-daliadau, tai, cyfreithiol, gwahaniaethu, bod yn gwsmer a mwy.
 • Gwasanaeth Cynghori Ariannol
  Cyngor, cefnogaeth, offer a chyfrifianellau annibynnol ac am ddim, i’ch helpu ar amrywiaeth o faterion ariannol.
 • Gov.uk: Budd-daliadau (Mynegai)
  Dewch o hyd i wybodaeth ar fudd-daliadau, a thudalennau cyngor swyddogol gan Lywodraeth DU.
 • Shelter Cymru
  Cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ar nifer o broblemau. Chwiliwch am eich cynghorwyr agosaf yma.
 • Turn2US
  Mae Turn2Us yn helpu pobl sydd mewn sefyllfa ariannol anodd i dderbyn grantiau a fudd-daliadau.

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Blwch offer rhieni (Mynegai) – Caerphilly.gov.uk
  Pamffledi ar bynciau amryw i gynorthwyo rhieni – trwy wybodaeth a dolenni i gynlluniau rhieni a grwpiau cymorth, a hefyd sut i fod yn rhiant positif ac adeiladu hunanhyder.
 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Gingerbread
  Cyngor a chefnogaeth ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.
 • Caerdydd a Chaerffili: Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.
 • Home-Start – Bwrdeistref Caerffili
  Cyngor, cyfeillgarwch a chefnogaeth am ddim i unrhyw deulu gyda o leiaf un blentyn dan oed penodol, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu eraill gyda phrofiadau eang o weithio gyda phlant).
 • Families Need Fathers – Both Parents Matter  
  Cyngor, gwybodaeth a chymorth un-i-un am rhieni/neiniau a theidiau trwy rhwydwaith mewn cyfarfodydd misol ar draws Cymru. Llinell gymorth ar gael.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Caerphilly.gov.uk: Tai (Mynegai)
  Gwybodaeth ar eich opsiynau tai, ceisio am dai, tai ar gyfer pobl hŷn, llety gwarchod, tai preifat, grantiau tai, benthyca, a mwy. Yn ogystal, cewch wybodaeth a chefnogaeth yma os ydych chi’n ddigartref (neu mewn perygl o fod yn ddigartref), a lleisio’ch barn ar dai.
 • Tai Caerffili
  Gwefan i’ch helpu dod o hyd i lety addas yn ardal Caerffili.
 • Menter cefnogi pobl yng Nghaerffili
  Cyngor ar dai am ddim, gyda dolenni i wasanaethau tai ac ariannol eraill – i’ch helpu chi os ydych chi’n cael trafferth gyda’ch arian a/neu eich tŷ.
 • Shelter Cymru (0845 075 5005)
  Cyngor cyfreithiol a chefnogaeth ar dai arbenigol, annibynnol am ddim.
 • Asiantaethau cyngor a chefnogaeth (detholiad)
  Rhestr ddefnyddiol gan Caerphilly Housing o asiantaethau cyngor a chefnogaeth gall eich helpu chi ar faterion tai.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…