Gwybodaeth i Deuluoedd yng Nghaerdydd

Croeso i Pwynt Teulu Caerdydd – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yng Nghaerdydd.

Os ydych chi’n byw yng Nghaerdydd, Tongwynlais, Pentyrch, Creigiau, neu unrhywle arall yn Sir Caerdydd, dyma’r tudalen i ddod o hyd i wybodaeth i’ch teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol yng Nghaerdydd (Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yng Nghaerdydd ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Dewis

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Caerdydd (029 2087 2087)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd(029 2035 1700)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr.

Cymunedau yn Gyntaf Caerdydd

Am gymorth gyda:

Addysg Oedolion / Cyflogaeth / Iechyd a Lles / Arian

Mae Cymunedau yn Gyntaf Caerdydd yn gweithio i gefnogi cymunedau. Mae timau Cymunedau yn Gyntaf yn gweithio gyda grwpiau cymunedol lleol ac unigolion, ysgolion, busnesau ac unrhyw un arall gall helpu mewn unrhyw ffordd i greu newid positif yn eu hardal.

Dechrau’n Deg Caerdydd

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Caerdydd yn cefnogi rhieni wrth ddarparu cyngor iechyd, cefnogaeth sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i helpu chi i arwain eich plant tuag at ddyfodol disglair. Gall plant hyd at 3 oed ac 11 mis fod yn gymwys.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant / Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf /Llinell Gymorth / Gwybodaeth / Cyfeirio

Mae gwasanaeth Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu pwynt mynediad i’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd i deuluoedd a phobl broffesiynol. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd sydd angen ychydig o gymorth neu gefnogaeth ychwanegol. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Dewisiadau Tai Caerdydd

Am gymorth gyda:

Anghenion ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall Gwasanaeth Dewisiadau Tai Caerdydd eich helpu os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref, neu os ydych chi’n ddigartref nawr ac yn un ai’n cysgu ar y stryd neu’n dibynnu ar ffrindiau i gael gwely am y noson.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd – Rhianta
  Casgliad o sawl gwasanaeth, grŵp a gwefan yn cynnig cymorth, gwybodaeth a chefnogaeth ar amrywiaeth o faterion rhianta. Darparwyd gan Wasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd.
 • Rhianta. Rhowch Amser Iddo
  Gwybodaeth, awgrymiadau a gweithgareddau ymarferol ar rianta, ar gyfer rhieni â phlant o 0-5 oed.
 • Home-Start: Caerdydd
  Cyngor, cyfeillgarwch a chefnogaeth am ddim i unrhyw deulu gyda phlentyn o dan bump oed, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu eraill gyda phrofiadau eang o weithio gyda phlant).
 • Home-Start: Dwyrain Caerdydd
  Cyngor, cyfeillgarwch a chefnogaeth am ddim i unrhyw deulu gyda phlentyn o dan bump oed, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu eraill gyda phrofiadau eang o weithio gyda phlant).
 • Care For The Family: Digwyddiadau yng Nghaerdydd
  Elusen genedlaethol sy’n hybu bywyd teulu lliwgar, ac yn helpu’r rhai gyda thrafferthion teulu. Cyrsiau a digwyddiadau i gefnogi a chryfhau’ch perthnasau a bywyd teuluol.
 • FNF Both Parents Matter Cymru – Caerdydd: Cyfarfodydd Cefnogaeth Un-i-un
  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor un-i-un am ddim ar gyfer rhieni i’w helpu cyflawni eu cyfrifoldebau dros, cadw mewn cysylltiad â, a chynnal perthnasau llwyddiannus gyda’u plant a’u wyrion.
 • Caerdydd a Chaerffili: Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Caerdydd.gov.uk: Tai (Mynegai)
  Gwybodaeth am wneud cais am dai, sy’n byw mewn eiddo cyngor, tai preifat, bod tai yn ddigartref neu mewn perygl, Budd-dal Tai, Gynorthwyir Perchnogaeth Gartref, cefnogaeth tenantiaid, cysgodol, safleoedd Sipsiwn a theithwyr, ac ati.
 • Gwasanaeth Tai Caerdydd (Hafan)
  Prif wefan gan Gyngor Caerdydd a Chymdeithasau Tai Caerdydd gyda gwybodaeth a chyngor ar holl opsiynau tai sydd ar gael i chi, gan gynnwys cynlluniau perchnogaeth.
 • Caerdydd.gov.uk: Hybiau a swyddfeydd tai
  Manylion, lleoliadau ac amseroedd agor pob swyddfa tai a chyngor ar draws y ddinas. Cewch gyngor tai un-i-un a cheisiadau.
 • Cymdeithasau Tai yng Nghaerdydd
  Manylion cyswllt ar gyfer pob cymdeithas tai yng Nghaerdydd. Gall cymdeithas tai cynnig tai tebyg i dai cyngor – yn aml ar gyfer y rhai ar gyflog isel neu sydd angen cefnogaeth ychwanegol.
 • Cynllun Cefnogi Tenantiaid
  Yn helpu pobl niweidiedig – mewn unrhyw fath o dŷ – gyda chyllido, problemau deiliadaeth, eiriolaeth, rheoli arian, cyngor dyled, gwybodaeth am hyfforddiant a chyflogaeth.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd: Anableddau ac Anghenion Ychwanegol
  Chwiliwr â ddolenni i wasanaethau cynghori ariannol, a gweithgareddau ar gyfer pobl gydag anghenion ychwanegol/anableddau yng Nghaerdydd. Mae’r tudalen hefyd yn cynnwys dolenni i wybodaeth gan Lywodraeth Cymru, a strategaethau Caerdydd ar gyfer pobl gydag anghenion ychwanegol/anableddau, eu rhieni a’u gwarchodwyr.
 • Caerdydd.gov.uk: Anabledd
  Gwybodaeth am barcio, grantiau cyfleusterau anabledd, newid eich cartref, iechyd plentyn gydag anabledd, a rhestr gwasanaethau anabledd.
 • Caerdydd.gov.uk: Anghenion Addysg Arbenning (AAA) (Mynegai)
  Cyngor a chefnogaeth eang ar gyfer teuluoedd gyda plant yng Nghaerdydd gydag anghenion addysg arbenning.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.
 • Ffederasiwn Rhieni Caerdydd a’r Fro
  Elusen sy’n cael ei rhedeg gan rieni a gofalwyr plant anabl ac oedolion gydag anableddau dysgu. Sicrhau bod rhieni/gofalwyr yn cadw mewn cyswllt, yn derbyn gwybodaeth ac yn cael mynegi eu hun, gan hefyd codi ymwybyddiaeth a darparu opsiynau i gymryd amser i ffwrdd.
 • Teuluoedd yn Gyntaf – Caerdydd: Ffocws ar Anabledd
  Gwasanaethau sy’n cefnogi pobl ifanc gydag anableddau yn dai eu hun, ac yn eu helpu nhw i integreiddio o fewn eu cymunedau, cael hwyl a chwrdd â phobl newydd.
 • Innovate Trust
  Cyngor a chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc yng Nghaerdydd a’r Fro gydag anableddau dysgu, problemau iechyd meddyliol neu anableddau corfforol. Gall y cyngor cynnwys gofal llawn amser, cyflogaeth gyda chefnogaeth, hyfforddiant ymarferol, cefnogaeth tenantiaeth a gofal hamddenol.
 • Ble Rydych yn Sefyll
  Gwybodaeth i rieni, gofalwyr, plant anabl ac oedolion ag anableddau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg dysgu.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Addysg Iechyd Rhannu'r Baich | by | 17th Aug 2018

Rhannu’r Baich: Ydw i’n Gallu Cael Addysg Gartref Ar-lein?

Mae person ifanc yn dioddef o bryder ac eisiau gadael yr ysgol a chael addysg gartref yn lle hynny. A’i…

Pethau i'w Gwneud | by | 2nd Aug 2018

Y Padiau Sblasio a’r Pyllau Padlo Gorau Yng Nghymru

Pwnc poblogaidd bob blwyddyn yma yn PwyntTeulu ydy padiau sblasio a phyllau padlo. Mae rhieni wrth eu boddau yn mynd…

Arian Gofal Plant Rhannu'r Baich | by | 24th Jul 2018

Rhannu’r Baich: Meithrinfa Wedi Colli Fy Arian

Mae mam wedi cynhyrfu ac yn flin gyda’r feithrinfa sydd yn dadlau nad yw wedi talu ei dyledion. Pa hawliau…