Gwybodaeth i Deuluoedd ym Mro Morgannwg

Croeso i Pwynt Teulu Bro Morgannwg – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu ym Mro Morgannwg

Os ydych yn byw yn Y Barri, Y Bont-faen, Llanilltud Fawr, Aberogwr, Penarth neu unrhyw le arall ym Mro Morgannwg, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol Bro Morgannwg (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw ym Mro Morgannwg ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Bro Morgannwg (01446 700111)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg (01446 704 704)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Rhaglen Cefnogi Pobl Bro Morgannwg

Am gymorth gyda:

Digartrefedd / Cefnogaeth Tai / Cefnogaeth Teulu / Iechyd a Lles / Iechyd Meddwl / Camdriniaeth yn y Cartref

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl i gynnal eu tenantiaeth a byw’n annibynnol. Rydym yn anelu at atal pobl rhag dod yn ddigartref wrth roi cymorth tai i’r rhai sydd mewn perygl o ddod yn ddigartref neu sydd wedi bod yn ddigartref o’r blaen.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gweithio gyda gwasanaethau eraill sy’n cynnig gofal, cefnogaeth, cyfryngu a chyngor i’ch helpu i gael y gefnogaeth sydd ei angen arnoch .

Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Bro Morgannwg yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyriad cynnar. Mae llawer o asiantaethau yn cydweithio i helpu’r teulu cyfan.

Dechrau’n Deg Bro Morgannwg

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru yn cefnogi teuluoedd i roi cychwyn gwell mewn bywyd i blant.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Bro Morgannwg ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am ofal plant, gweithgareddau a gwasanaethau i blant a theuluoedd, a gwasanaethau cefnogi teulu ym Mro Morgannwg. Cyngor Bro Morgannwg.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Gingerbread
  Rhannwch brofiadau a chefnogi’ch gilydd a gwnewch ffrindiau newydd. Mae Gingerbread yn cynnig cyfle i chi gweithio ar eich hyder, cwblhau hyfforddiant a phrofiad gwaith, mynd i ddigwyddiadau, a mwy.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant: Bro a’r cymoedd
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.
 • Ardal Rhieni – Cyngor Bro Morgannwg
  Gwybodaeth, dolenni a chyngor ar amddiffyn plant, gofal plant, cyrsiau rhianta a’r rhaglen teuluoedd yn gyntaf.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Cofrestr Anabledd (Mynegai gwasanaethau): Cyngor Bro Morgannwg
  Os yw eich plentyn yn dioddef o anabledd sy’n effeithio ar ei bywyd pob dydd, gallwch ychwanegu nhw at y rhestr yma i dderbyn newyddion, digwyddiadau, rhaglenni chwarae a gwasanaethau diweddaraf ar eich cyfer chi a’ch plentyn.
 • Cyngor Bro Morgannwg: Anabledd (Mynegai)
  Gwybodaeth ar sawl mater anabledd, yn cynnwys: gwasanaethau cyngor, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, trafnidiaeth addas i gadeiriau olwyn, a mwy.
 • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd: Plant gydag anghenion ychwanegol (Dolenni defnyddiol)
  Rhestr o ddolenni defnyddiol gall eich helpu chi a’ch plentyn gydag anghenion ychwanegol. Darparwyd gan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.
 • Cyngor Bro Morgannwg: Plant gydag anghenion ychwanegol
  Gwybodaeth a chefnogaeth i deuluoedd gyda phlant gydag anghenion penodol ac/neu ychwanegol. Mae sawl topig yn cael eu trafod yma yn cynnwys addysg, budd-daliadau, iechyd, hamdden, gofal cymdeithasol, gofal a chyngor, hyfforddiant, a llawer mwy.
 • Ble Rydych yn Sefyll
  Gwybodaeth i rieni, gofalwyr, plant anabl ac oedolion ag anableddau yng Nghaerdydd a Bro Morgannwg dysgu.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…