Gwybodaeth i Deuluoedd ym Mlaenau Gwent

Croeso i Pwynt Teulu Blaenau Gwent – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu ym Mlaenau Gwent.

Os ydych chi’n byw yn Abertyleri, Brynmawr, Glyn Ebwy, Tredegar, neu unrhyw le arall ym Mlaenau Gwent, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol ym Mlaenau Gwent (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw ym Mlaenau Gwent ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma. 

Llun gan Ben Salter

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

http://www.blaenau-gwent.gov.uk/CYM/ContactUs.asp (01495 311 556)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent (08000 32 33 39)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent – Clwstwr Ebbw Fawr

Am gymorth gyda:

Addysg Oedolion/Cyflogaeth/Iechyd a Lles/Arian

Mae Tîm Cymunedau yn Gyntaf Ebbw Fawr yn meddwl bod dilyniant i mewn i swydd wrth ddatblygu sgiliau, cynyddu gwybodaeth a hyder, yn bwysig iawn i helpu pobl leol i gyrraedd eu potensial a gwella’u hamgylchiadau.

Supporting People Blaenau Gwent

Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Gwasanaeth Cefnogi Pobl Blaenau Gwent yn cynnig cefnogaeth i unrhyw un dros 16 oed sydd yn cael trafferth yn cadw eu cartref, mewn perygl o golli eu swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’u harian.

Flying Start Blaenau Gwent

Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i deuluoedd gyda phlant rhwng 0-3 oed, sydd yn byw mewn ardaloedd dan anfantais ledled Cymru.

Families First Blaenau Gwent

Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent yn agored i holl deuluoedd sy’n byw o fewn Blaenau Gwent sydd efallai yn wynebu anawsterau.

Mae dau dîm “Canolfannau Cymunedol” wedi’u lleoli ym Mlaenau a Glyn Ebwy, ac rydym yn cynnig cefnogaeth wahanol yn ddibynnol ar anghenion eich teulu.

Family Information Service Blaenau Gwent

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent (GGD) yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant
  Gwybodaeth annibynnol a gywir ar feichiogrwydd, genedigaeth a magu plant ifanc gan “elusen rhieni fwya’r DU”.
 • Gingerbread
  Cefnogaeth a chyngor ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.
 • Home-Start Blaenau Gwent (01495 290017)
  Cyngor, cyfeillgarwch a chefnogaeth am ddim i unrhyw deulu gyda phlentyn o dan bump oed, fel arfer gan rieni gwirfoddol (neu eraill gyda phrofiadau eang o weithio gyda phlant).
 • FNF Both Parents Matter Cymru – Merthyr: Cyfarfodydd Cefnogaeth Un-i-un
  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor un-i-un am ddim ar gyfer rhieni i’w helpu cyflawni eu cyfrifoldebau dros, cadw mewn cysylltiad â, a chynnal perthnasau llwyddiannus gyda’u plant a’u wyrion. Mae hefyd grwp sy’n cwrdd yng Nghoed Duon.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

 • Blaenau-Gwent.gov.uk: Anableddau (Mynegai)
  Dewch o hyd i wybodaeth ar therapi galwedigaethol, anableddau dysgu, anableddau ffisegol ac anableddau synhwyro.
 • Tîm cyfeirio ar ddyletswydd (01495 315700)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar faterion amryw i helpu oedolion niweidiadwy byw’n ddiogel yn dai eu hun.
 • Pamffledi Gwybodaeth Gwasnaethau Cymdeithasol
  Dewch o hyd i bob pamffled gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent ar ei gwasanaethau i oedolion a phlant gydag anghenion gofal a chefnogi, gan gynnwys gofalwyr, pobl hŷn gydag anableddau corfforol, anableddau dysgu, anghenion iechyd meddyliol neu broblemau cyffuriau/alcohol.
 • Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent
  Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn galluogi cefnogaeth bwrpasol i deuluoedd gyda phlant anabl yn Blaenau Gwent.
 • Barnado’s: Linciau Cymunedol Blaenau Gwent
  Cefnogaeth benodol ar gyfer pobl ifanc gydag anableddau a/neu anghenion ychwanegol, er mwyn datblygu eu sgiliau annibyniaeth,  lleihau unigedd cymdeithasol, a chynyddu eu hunanhyder.
 • Snap Cymru
  Mae SNAP Cymru yn cynnig cyngor a chefnogaeth arbenigol, annibynnol ac am ddim i rieni, plant a phobl ifanc (0-25 oed), gyda (neu’n debygol o gael) anghenion ychwanegol. Mae hyn yn cynnwys gwasanaeth llinell gymorth ddwyieithog, gwasanaeth gwaith achos arbenigol, datrys anghytundebau, cefnogaeth mewn cyfarfodydd, a chymorth gydag apelio ac achosion llys.

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

 • Hamdden Aneurin
  Darganfod am hamdden a diwylliant ym Mlaenau Gwent, gan gynnwys clybiau chwaraeon, canolfannau hamdden, llyfrgelloedd, parciau a mannau agored, atyniadau lleol, twristiaeth, cefn gwlad, a mwy. Mae gwasanaethau hamdden a diwylliant Cyngor Sir Blaenau Gwent yn cael eu rhedeg gan Ymddiriedolaeth Hamdden Aneurin.
 • Canolfan Aneurin – Digwyddiadau
  Canllaw ar-lein i’r adloniant gorau ar draws Brlaenau Gwent yn cynnwys drama, cerddoriaeth, comedi, dawns ac opera.
 • Beth sy’n digwydd (Blaenau-gwent.gov.uk)
  Dewch o hyd i fanylion am ddigwyddiadau yn Blaenau Gwent, gyda chyngor ar sut i drefnu’ch digwyddiad eich hun.
 • Dyddiau allan ar gyfer y teulu
  Gwefan syml a hwylus gyda gwybodaeth am y llefydd gorau i fynd â’r plant am ddiwrnod allan. Cewch wybodaeth am atyniadau, cyfleusterau babanod, ac atebion i gwestiynau cyffredin.
 • Pethau gorau i wneud yn Blaenau Gwent (tripadvisor.co.uk)
  Rhestr, adolygiadau a chyngor ar y pethau gorau i wneud ym Mlaenau Gwent, gan ddefnyddwyr y wefan Trip Advisor.
 • Digwyddiadau Canolfannau Blaenau Gwent
  Canllaw ar-lein i’r adloniant gorau ar draws Blaenau Gwent, gan gynnwys drama, cerddoriaeth, comedi, dawns, opera a pherfformio.
stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…