Gwybodaeth i Deuluoedd yn Abertawe

Croeso i Pwynt Teulu Abertawe – eich canllaw cyflawn i wybodaeth teulu yn Abertawe.

Os ydych yn byw yn Abertawe, Tre-gŵyr, Llanmadog, Oxwich neu unrhyw le arall yn Abertawe, dyma’r tudalen i chi ddod o hyd i wybodaeth am eich teulu chi.

Ar y tudalen yma, byddwch yn dod o hyd i gysylltiadau hanfodol i’r newyddion diweddaraf, y gwasanaethau allweddol lleol Abertawe (Gwasanaeth gwybodaeth i Deuluoedd, Cymunedau yn Gyntaf, Teuluoedd yn Gyntaf, Dechrau’n Deg, a Chefnogi Pobl), ac os ydych chi’n sgrolio i’r gwaelod, llwyth o ddolenni i’ch cysylltu chi i wybodaeth am arian, iechyd, tai, pethau i’w gwneud, a llawer mwy.

Felly, os ydych chi’n rhiant neu yn gofalu am blentyn, yn byw yn Abertawe ac yn chwilio am wybodaeth, byddwn yn eich rhoi ar y llwybr cywir ar y tudalennau yma.

 

Cysylltiadau Hanfodol

Gweler y dolenni ar gyfer cost galwadau.

Banc Bwyd

101 – gwasanaethau digwyddiadau difrys (heddlu)

Galw Iechyd Cymru (0845 46 47)

National Debtline (Llinell Ddyled Genedlaethol) (0808 808 4000)

Llinell Gyswllt Byw Heb Ofn (0808 80 10 800)

Meic Cymru (0808 80 23456) (Testun: 84001)

Cyngor Sirol Abertawe (01792 636000)

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe (01792 517222)

Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

Newyddion

Gwasanaethau Allweddol Lleol

Dechrau’n Deg Abertawe

Am gymorth gyda:

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy Rhaglen Blynyddoedd Cynnar blaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer teuluoedd sydd â phlant o dan 4 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Abertawe

Am gymorth gyda:

Gwybodaeth / Gofal Plant / Blynyddoedd Cynnar / Pethau i’w Gwneud / Chwarae, Chwaraeon a chyfleusterau hamdden / Gwybodaeth ariannol / Magu plant / Datblygiad Gweithlu

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Abertawe yn darparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd, am ddim, ar amrywiaeth eang o faterion yn ymwneud â’r teulu, gofal plant, plant, a chefnogaeth teulu.

Rhaglen Cefnogi Pobl Abertawe

Am gymorth gyda:

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gallu darparu cymorth sy’n ymwneid â thai os ydych chi mewn perygl o ddod yn ddigartref. Gallai ddarparu sgiliau a chefnogaeth i’ch helpu chi i fyw yn annibynnol.

Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe

Am gymorth gyda:

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf Abertawe yn cefnogi teuluoedd, yn enwedig y rhai ar incwm isel, gyda phwyslais clir ar atal ac ymyrryd yn gynnar. Mae llawer o asiantaethau yn gweithio gyda’i gilydd i helpu’r teulu cyfan.

Local area

Gwybodaeth leol a dolenni defnyddiol

Arian

 • Gwasanaeth Cynghori Ariannol
  Cefnogaeth bersonol, dros y ffôn ac ar-lein i chi wella’ch materion ariannol. Mae offer a chyfrifianellau hefyd ar gael yma i roi cymorth i chi gadw ar y trywydd iawn a chynllunio’n effeithiol.
 • Gov.uk: Budd-daliadau (Mynegai)
  Chwiliwch am wybodaeth swyddogol am fudd-daliadau a thudalennau cyngor gan Lywodraeth DU.
 • Botwm panig dyled
  Mae’r botwm panig dyled yn bwriadu galluogi pobl osgoi trafferthion dyled, a’u hatal rhag ymateb i bwysau dyled mewn ffordd fyrbwyll (e.e. benthyca pellach). Mae’r cymorth yn hawdd i’w ddilyn, ac ar gael am ddim.
 • Cyngor ar bopeth: Chwiliad
  Gall eich Swyddfa Gyngor ar Bopeth cynnig gwybodaeth a chyngor ymarferol, diweddar ar nifer o bynciau, gan gynnwys: dyled, budd-daliadau, tai, cyfreithiol, gwahaniaethu, bod yn gwsmer a mwy.
 • Shelter Cymru
  Cyngor arbenigol, annibynnol, cyfrinachol am ddim ar nifer o broblemau. Chwiliwch am eich cynghorwyr agosaf yma.

Iechyd a Lles

Cyngor Magu Plant a Theulu

 • Canolfannau Teuluoedd a Chanolfannau Plant yn Ninas a Sir Abertawe
  Mae Canolfannau Teuluoedd yn darparu amrywiaeth o wasanaethau cymunedol o safon i blant, pobl ifanc a theuluoedd i feithrin ac i atgyfnerthu perthnasoedd. Dyma manylion i ddod o hyd i un yn eich ardal chi.
 • Family Lives (0808 800 2222)
  Mae Family Lives yn cynnig llinell gymorth cyfrinachol ac am ddim. Galwch ar 0808 800 2222 am wybodaeth, cyngor, a chefnogaeth ar unrhyw mater sy’n effeithio eich bywyd teuluol, gan gynnwys bwlïo.
 • Gingerbread
  Cefnogaeth a chyngor ymarferol ar gyfer rhieni sengl.
 • Grandparents Association (0845 434 9585)
  Gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth ar gyfer neiniau a theidiau, gan gynnwys y rhai sy’n gofalu’n llawn amser am blant. Mae’r gwasanaeth yn cynnwys wefan, llinell gymorth budd-daliadau, llinell gymorth cyffredinol, grwpiau cymorth a tudalennau ffeithiau.
 • FNF Both Parents Matter Cymru – Abertawe: Cyfarfodydd Cefnogaeth Un-i-un
  Gwybodaeth, cefnogaeth a chyngor un-i-un am ddim ar gyfer rhieni i’w helpu cyflawni eu cyfrifoldebau dros, cadw mewn cysylltiad â, a chynnal perthnasau llwyddiannus gyda’u plant a’u wyrion.
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol Geni Plant: Abertawe
  Rhwydwaith rhieni lleol sy’n cynnig cefnogaeth ymarferol ac emosiynol, yn ogystal â chyfeillgarwch a gwybodaeth, gan gynnwys dosbarthiadau cyn-geni, grwpiau ôl-geni a chyrsiau. Nodyn: Mae hefyd yn bosib i chi ofyn i’ch meddyg, ymwelydd iechyd neu fydwraig am ddosbarthiadau cyn-geni.

Gofal Plant

Addysg ac Ysgolion

Tai

 • Swansea.gov.uk: Tai (Hafan)
  Gwybodaeth gan y cyngor ar ddod o hyd i gartref, gwybodaeth ar gyfer tenantiaid cyngor, grantiau tai, llesddalwyr, a’r uned cefnogi tenantiaid.
 • Swansea.gov.uk: Manylion cyswllt defnyddiol
  Manylion cyswllt ar gyfer sawl gwasanaeth, yn cynnwys: tai arfordirol, cymdeithasau tai, opsiynau tai, yr uned Cynorthwyo Cymdogion (NSU), tîm rhentu, trwsio tŷ, Hawl i brynu, tai gwarchod, yr Uned Cynorthwyo Tenantiaid, a mwy.
 • Rhaglen Cefnogi Pobl yn Abertawe
  Cyngor tai a dolenni i wasanaethau arbenigol tai ac arian eraill – i helpu pobl niweidiadiadwy byw’n annibynnol yn dai eu hun.
 • Shelter Cymru (0345 075 5005)
  Cyngor cyfreithiol a chefnogaeth ar dai arbenigol, annibynnol am ddim.

Anghenion Ychwanegol ac Anableddau

Gweithgareddau a Digwyddiadau Lleol

stay informed

Cadw'n Wybodus

Newyddion, gwybodaeth a chyngor i'r teulu yn syth i'ch mewnflwch. Rydym yn addo i beidio sbamio a gallwch datdanysgrifio unrhyw dro.


Cadwch mewn cysylltiad â PwyntTeulu Cymru

News

Newyddion

Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | by | 18th Jun 2019

Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais Ohoni

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan…

Arian Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich Tai | by | 29th Apr 2019

Rhannu’r Baich: Methu Fforddio Talu’r Rhent

Yn dilyn perthynas yn chwalu, mae ein darllenwr yn ei chael yn anodd talu’r rhent. Mae gan PwyntTeulu gyngor am…

Pethau i'w Gwneud | by | 4th Apr 2019

Crefftau a Bwyd Pasg Hawdd a Rhad

Angen ychydig o ysbrydoliaeth am bethau i’w gwneud gyda’r plant dros y Pasg?  Edrychwch ar rhai o’n syniadau am grefftau…