Blog Gwadd: Dyslecsia – Anhawster Dysgu Yn Unig?Addysg Anableddau ac Anghenion Ychwanegol Iechyd | gan | Sep 12th 2016

Dyslecsia - Anhawster Dysgu Yn Unig?

Beth ydych chi’n gwneud os nad yw ysgol eich mab yn credu bod ganddo ddyslecsia? Fe ddigwyddodd hyn i’n hawdur gwadd dienw o Rwydwaith Rhieni Casnewydd, dyma eu stori nhw.

Mae dyslecsia ar fy mab. Cafodd y diagnosis yn 14 oed drwy asesiad preifat. Dechreuom boeni pan roedd yn yr ysgol iau. Roedd yn trafferthu ysgrifennu geiriau syml ac roedd ei ysgrifen yn ddrwg er ein bod ni, a’r ysgol, yn gweithio i drio gwella hyn. Roedd yna broblemau eraill nad oeddem yn ymwybodol ohonynt ar yr adeg ond sydd wedi dod yn fwy amlwg ers iddo gael ei ddiagnosis.

Nid oedd yr ysgol yn poeni. Cyngor yr ysgol pan glywsant ein pryderon oedd bod angen iddo ddarllen mwy. Ymddangosai fel mai’r prif rwystr iddo dderbyn cefnogaeth oedd am ei fod yn beniog. Nid oedd posib iddo fod â dyslecsia gan ei fod yn un o gyflawnwyr gorau’r flwyddyn. Ymddangosai fel mai dyma oedd y neges drwy’r ysgol. Roedd yn llwyddo yn uwch na’r lefel fydda’n gwneud i’w ysgol i bryderu. Roedd yn ennill graddau yn uwch na’r cyfartaledd yn gyson ac yn cael ei ddisgrifio fel un o’r aelodau mwyaf cynhyrchiol mewn trafodaethau grŵp.

“…roeddem eisiau rhoi’r cyfle iddo i gyrraedd ei botensial llawn.”

Parhaodd y patrwm yma yn yr ysgol uwchradd, ond wrth iddo fynd yn hŷn roedd ei lefelau gwaith yn dechrau dioddef. Roedd yn llwyddo ennill graddau uchel o hyd, ond dim ond ychydig yn uwch na’r cyfartaledd. Cafwyd sylwadau fel ei fod yn ymddangos yn ddiog gyda’i waith. Pan ofynnwyd iddo wneud 1-2 tudalen bydda’n gwneud 1 er bod teimlad y gallai wneud llawer mwy. Roedd ei lawysgrifen yn parhau i fod yn broblem hefyd ac yn aml nid ellir ei ddeall.

Dyma anogodd ni i gael diagnosis. Os oedd problem, roeddem eisiau sicrhau ein bod yn gallu chwilio am gefnogaeth cyn iddo gychwyn ar ei TGAU. Roedd yr ysgol yn fodlon iddo gael graddau da ond roeddem eisiau rhoi’r cyfle iddo i gyrraedd ei botensial llawn.

Pan gawsom ganlyniadau’r asesiad dangosai ei fod yn uwch na’r cyfartaledd o ran deallusrwydd. Roedd hefyd yn uwch na’r cyfartaledd neu’n gyfartalog mewn agweddau eraill o’r profion ond esboniodd yr ymgynghorwr nad oedd y canlyniadau yn cydbwyso. Dylai ei lefel uchel o ddeallusrwydd olygu bod yr agweddau eraill yn uchel hefyd.

“Aethom â’r canlyniadau i’r ysgol. Roeddent yn anfodlon i gychwyn.”

Dangosai fod ganddo broblemau gyda chof, yn cadw gormod o wybodaeth a sgiliau prosesu. Roedd y rhain yn bethau nad oeddem yn ymwybodol ohonynt. Roeddem wedi meddwl ei fod yn blentyn anodd erioed. Roedd yr ymgynghorydd yn hapus i roi diagnosis o ddyslecsia gan fod y canlyniadau yn dangos ei fod yn cael trafferthion gyda rhai pethau er ei fod yn berson deallus. Heb gefnogaeth golygai hyn na fydda’n llwyddo cyrraedd ei botensial llawn.

Laptop boy for dyslexia article

Aethom â’r canlyniadau i’r ysgol. Roeddent yn anfodlon i gychwyn. Am eu bod ofni ein bod angen iddynt gynnig cefnogaeth ac adnoddau ychwanegol yn bennaf, a bydda cost hyn yn gorfod dod o gyllideb yr ysgol. Teimlaf hefyd eu bod yn anfodlon am eu bod wedi dweud sawl gwaith nad allai fod â dyslecsia gan ei fod yn set 1 yn Saesneg.

“Roedd bron pob athro wedi adrodd bod ansawdd a swm ei waith wedi gwella’n sylweddol…”

Ond cyfarfûm â nhw. Prynom liniadur er mwyn iddo gwblhau ei waith ysgol, yn dilyn argymhelliad yr ymgynghorydd. Roedd yr ysgol yn amheus y bydda hyn yn helpu ond cytunwyd i dreialu hyn os oedd yn cymryd cyfrifoldeb am y gliniadur. Roedd rhaid iddo brintio unrhyw waith i’w gyflwyno hefyd.

Yn y noswaith rhieni canlynol, roedd bron pob athro yn adrodd bod ansawdd a swm ei waith wedi gwella’n sylweddol ers iddo gychwyn defnyddio’r gliniadur. Roedd yr athrawon yn ymddangos yn awyddus i sicrhau eu bod yn rhoi’r gefnogaeth gywir iddo ac yn awyddus i helpu mewn unrhyw ffordd bosib.

Ond dwi’n poeni bod yna lawer o blant sydd ddim yn cael chwarae teg, sy’n ymdrechu yn eu gwaith ac yn derbyn y graddau sydd ei angen arnynt. Criteria llwyddiant ydy graddau A-C TGAU. Mae ysgolion yn ymddangos yn hapus i gefnogi eu disgyblion i lwyddo ar y lefel yma ble’n bosib.

Lego B for Dyslexia article

“Mae yna nifer cudd o ddisgyblion fydd byth yn cyrraedd eu llawn potensial gan nad yw’r system yn addas i’w hadnabod…”

Mae’r disgyblion sydd ddim yn cyflawni’n llawn yn derbyn cefnogaeth fel arfer i geisio cynyddu eu graddau i ddod mor agos i hyn ag sy’n bosib. Neu maent yn argymell cyrsiau eraill mwy galwedigaethol er mwyn iddynt lwyddo mewn ffordd wahanol.

Ond, mae yna nifer cudd o ddisgyblion fydd byth yn cyrraedd eu llawn potensial gan nad yw’r system yn addas i’w hadnabod na’u cefnogi gan eu bod yn cyrraedd lefel ystyrir i fod yn ddigon da. Fy nadl ydy nad yw digon da yn ddigon da. Dylid annog pob disgybl i weithio tuag at eu medr llawn.

I rai, mae hyn yn A*, i eraill bydd hyn yn C neu D. Efallai bod angen iddynt astudio pwnc galwedigaethol, fel eu bod yn gallu datblygu ffordd wahanol o weithio. Os yw holl ddisgyblion yn cael eu hannog i weithio mor galed ag y gallant, yna mae’r pob person wedi cyrraedd yr un raddfa o lwyddiant.

Felly unwaith eto, hoffwn ddweud “Dyw Digon Da ddim yn Ddigon Da!”

helplinegraphic-cy

Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.


Rhannu’r Baich…Diagnosis Dyslecsia

Dychwelyd i’r Ysgol Yng Nghymru: Sut i Arbed Arian

Cwestiynau Am Addysg Gartref yng Nghymru


Rhannwch hwn