Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgol Gynradd 2018Addysg Newyddion | gan | Jan 15th 2018

Plentyn tegan ar gyfer Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgol Gynradd 2018

Mae diogelu lle i’ch plant mewn ysgol gynradd yn gam cyntaf pwysig yn eu haddysg. Rydym wedi casglu’r holl ddyddiadau cau ar gyfer ceisiadau dosbarth derbyn ymhob sir, yn ogystal â gwybodaeth i’r rhai sydd wedi colli’r dyddiad cau.

Os yw’ch plentyn yn bedwar oed cyn Medi 1 2018, mae ganddynt hawl i addysg llawn amser mewn ysgol gynradd yng Nghymru, a gallant gychwyn blwyddyn derbyn o fis Medi eleni. (Yn gyfreithiol, mae’n rhaid i’ch plentyn gychwyn yn yr ysgol erbyn y tymor ar ôl iddynt droi’n 5 oed).

Er nad yw’r gyfraith yn caniatáu i chi ddewis ysgol gynradd eich plentyn, mae caniatâd i chi nodi pa ysgol bydda’n well gennych, a bydd y ffafriaeth yma’n cael ei ystyried, felly efallai byddech yn cael lle yn yr ysgol yr hoffech, neu efallai ddim.

Mae ceisiadau ar gyfer lle mewn ysgol gynradd wedi agor eisoes ac mae rhai wedi cau yn barod hefyd.

Isod, rydym wedi rhestru dyddiadau cau ledled Cymru, ac wedi nodi beth sydd angen ei wneud os yw’r dyddiad cau wedi bod, ac wedi creu dolen i’r prif dudalennau am wybodaeth bellach.

Am wybodaeth bellach am drefn derbyn ysgolion a sut i apelio, ymwelwch yma.

Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgol Gynradd 2018

Abertawe

Mae’r ceisiadau wedi cau yn barod ers 1 Rhagfyr 2017 – gwybodaeth bellach yma.

Ceisiadau hwyr? “Bydd unrhyw gais derbynnir ar ôl 1 Rhagfyr 2017, ond cyn y dyddiad cynnig ar 16 Ebrill 2018, yn cael ei ystyried fel cais hwyr a bydd yn cael ei ystyried wedi’r holl geisiadau gael eu derbyn ar amser Chwefror 2017, ond cyn 18 Ebrill, yn cael ei ystyried ar ôl i’r llefydd cael eu penodi i’r rhai oedd wedi gwneud cais mewn amser.”

Blaenau Gwent

Dyddiad cau ffurflenni blwyddyn derbyn ar gyfer blwyddyn academaidd 2018/19 ydy 5pm ar y 23ain o Chwefror 2018. Manylion pellach yn y llyfryn Rhiant/Gofalwr yma.

Bro Morgannwg

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio, sef 8 Ionawr 2018 – manylion pellach am wneud cais yma.

Ceisiadau hwyr? “ Ymdrinnir â cheisiadau hwyr dim ond ar ôl cwblhau’r rownd gyntaf o geisiadau. Os yw’ch cais yn hwyr, y peryg yw bydd yr ysgol rydych chi’n ei ffafrio’n llawn yn barod.”

Caerdydd

Mae’r dyddiad cau i dderbyn ffurflenni a chwblhau ceisiadau ar-lein wedi pasio ers 8 Ionawr 2018. Manylion yma.

Ceisiadau hwyr? “Dim ond ceisiadau a geir erbyn y dyddiad cau o 8 Ionawr 2018 caiff eu hystyried yn y rownd gyntaf o ddyrannu lleoedd. Caiff ffurflenni dewis sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau eu hystyried yn geisiadau hwyr.” Edrychwch ar y ddolen uchod am wybodaeth bellach am geisiadau hwyr ymhob ysgol.

Caerffili

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 15 Rhagfyr 2017 – ond gallech chi barhau i wneud cais am le mewn ysgol yma.

Ceisiadau hwyr? “Bydd y plant sydd yn byw yn nalgylch yr ysgol ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddwyd, ac mae’r rhieni wedi mynegi’u dewis erbyn y dyddiad cau, yn cael cynnig lle gyntaf.”

Casnewydd

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio, sef 12 Ionawr 2018. Darllenwch fwy am dderbyniadau i ysgolion babanod neu gynradd yma.

Ceisiadau hwyr? “Bydd ceisiadau derbynnir gan y tîm derbyn ysgolion ar ôl y dyddiad cau yn fwy tebygol o beidio derbyn lle yn eich ysgol ddewisol.” Manylion ar y ffurflen gais yma.

Castell-nedd Port Talbot

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 27ain Tachwedd 2017 – manylion pellach yma.

Ceisiadau hwyr? “Caiff y ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad uchod eu hystyried gyda’i gilydd ac yna dyrennir lleoliad. Caiff ceisiadau a dderbynnir wedi’r dyddiad hwn eu hystyried fel ceisiadau hwyr,” yn ôl y ffurflen gais.

Ceredigion

Dyddiad cau 31 Ionawr 2018. Holl fanylion derbyniadau ysgol ar gael yma.

Conwy

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio ar 15 Rhagfyr 2017– manylion pellach yma.

Ceisiadau hwyr? “Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai derbynnir ar amser, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau’r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen.”

Gwynedd

Dyddiad cau Chwefror 1 2018. Manylion pellach ar fynediad i ysgol yma.

Merthyr Tudful

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio, sef 10 Tachwedd 2017 – manylion pellach ar dderbyniadau ysgolion yma.

Ceisiadau hwyr? Gallech chi edrych ar bolisi ceisiadau hwyr pob ysgol unigol yn y canllaw yma.

Pen-y-bont ar Ogwr

Dyddiad cau ffurflenni cais ysgolion cynradd ydy dydd Gwener, 16 Chwefror 2018. Manylion pellach yn Llyfryn Dechrau yn yr Ysgol 2018-19.

Powys

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio ar 12 Ionawr 2018, ond gallech chi ddarganfod manylion pellach yma.

Ceisiadau hwyr? ”Rhaid cynnwys mewn ysgrifen y rhesymau am geisiadau hwyr gyda’r ffurflen gais, ynghyd ag unrhyw ddogfennau cefnogol. Bydd pob cais hwyr na hystyrir fel eithriad yn cael ei benderfynu ar ôl y rhai sydd wedi gwneud cais erbyn yr amser cywir.”

Rhondda Cynon Taf

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 17 Tachwedd 2017 –ddarllenwch fwy yn llyfryn y cyngor.

Ceisiadau hwyr? “Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu ar ôl y ceisiadau derbyniwyd ar amser ac felly efallai bydd ceisiadau hwyr yn darganfod bod yr ysgol o’u dewis yn llawn yn barod.”

Sir Benfro

Dyddiad cau o 31 Ionawr 2018. Manylion llawn yma.

Ceisiadau hwyr? “Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried ar ôl yr holl geisiadau derbyniwyd erbyn y dyddiad cau, os nad bod rhesymau eithriadol am pam bod y cais yn hwyr (rhaid egluro’r rhesymau wrth wneud y cais)”

Sir Ddinbych

Mae’r dyddiad cau wedi pasio bellach – 24 Tachwedd 2017.

Ceisiadau hwyr? “Os ydych chi’n gwneud cais ar ôl y dyddiad cau, bydd hwn yn cael ei brosesu ar ôl cwblhau’r ceisiadau oedd ar amser. Efallai bydd eich dewis cyntaf yn llawn erbyn i ni brosesu’ch cais ac felly, oherwydd hyn, rydym yn awgrymu i chi enwi mwy nag un ysgol wrth wneud cais.” Manylion pellach am wneud cais ar ôl y dyddiad cau yma

Sir Fynwy

Mae’r dyddiad bellach wedi pasio, sef 12 Ionawr 2018. Manylion bellach am gychwyn yn yr ysgol gynradd yma.

Ceisiadau hwyr? “Mae ceisiadau ystyrir i fod yn hwyr yn gallu cynyddu’r posibilrwydd o beidio cael lle yn eich ysgol(ion) ddewisol. Mae pob cais sydd yn cael ei dderbyn gyda’r dystiolaeth angenrheidiol cyn y dyddiad cau yn cael ei flaenoriaethu dros y rhai hwyr.”

Sir Gaerfyrddin

Bydd rhaid gwneud cais i’r ysgol erbyn 31 Ionawr 2018. Manylion pellach am sut a phryd i wneud cais yma.

Sir y Fflint

Mae’r dyddiad cau wedi pasio bellach – 24 Tachwedd 2017 – manylion pellach ar dderbyniadau ysgolion Sir y Fflint yma.

Ceisiadau hwyr? “Mae posib gwneud cais ar-lein o hyd, ond bydd ffurflenni cais derbynnir ar ôl y dyddiad cau yn cael eu hystyried fel rhai hwyr ac felly’n cael eu hystyried ar ôl y rhai derbyniwyd ar amser. Golygai hyn bod llai o gyfle i’ch plentyn dderbyn lle yn eich ysgol ddewisedig.”

Torfaen

Dyddiad cau ar gyfer derbyniadau ysgolion cynradd mis Medi 2018 ydy dydd Gwener 26 Ionawr 2018, am hanner dydd. Gwybodaeth derbyniadau ysgolion cynradd yma.

Wrecsam

Mae’r dyddiad cau wedi pasio bellach, sef 24 Tachwedd 2017. Manylion pellach ar dderbyniadau i ysgol gynradd yma.

Ceisiadau hwyr? “Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu hymdrin ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser.”

Ynys Môn

Ceisiadau ar gyfer llefydd dosbarth derbyn ar agor tan 1 Chwefror 2018 – manylion pellach yma.


Rhannwch hwn