Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgolion Cynradd 2017Addysg Newyddion | gan | Jan 16th 2017

Cloch - Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgolion Cynradd 2017

Yma gallwch ddarganfod dyddiadau cau ceisiadau ysgolion cynradd eich sir – a darganfod beth i’w wneud os yw’r dyddiad cau wedi pasio.

Os yw’ch plentyn yn bedwar oed cyn Medi 1af 2017, mae ganddynt hawl i addysg llawn amser mewn ysgol gynradd yng Nghymru, a gallant gychwyn blwyddyn derbyn o fis Medi eleni. (Yn gyfreithiol, mae’n rhaid i’ch plentyn gychwyn yn yr ysgol erbyn y tymor ar ôl iddynt droi’n 5 oed).

Er nad yw’r gyfraith yn caniatáu i chi ddewis ysgol gynradd eich plentyn, mae caniatâd i chi nodi pa ysgol bydda’n well gennych, a bydd y ffafriaeth yma’n cael ei ystyried, felly efallai byddech yn cael lle yn yr ysgol yr hoffech.

Mae ceisiadau ar gyfer lle mewn ysgol gynradd wedi agor yn barod ac mae rhai wedi cau eisoes hefyd.

Isod, rydym wedi rhestru dyddiadau cau ledled Cymru, ac wedi nodi beth sydd angen ei wneud os yw’r dyddiad cau wedi pasio, ac wedi creu dolen i’r prif dudalennau am wybodaeth bellach.

Am wybodaeth bellach am drefn derbyn ysgolion a sut i apelio, ymwelwch yma.

Dyddiadau Cau Ceisiadau Ysgol Cynradd 2017

Abertawe:

Ceisiadau ar agor o 9fed Ionawr i’r 17eg o Chwefror 2017 – manylion pellach yma.

O.N. Bydd unrhyw gais derbynnir ar ôl 17eg Chwefror 2017, ond cyn 18fed Ebrill, yn cael ei ystyried fel cais hwyr.

Blaenau Gwent:

Dyddiad cau ffurflenni blwyddyn derbyn ar gyfer blwyddyn academaidd 2017/18 ydy 5pm yr 2il o Fawrth 2017. Manylion pellach ar wefan y cyngor yma.

Bro Morgannwg:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio: 9 Ionawr 2017 – manylion pellach am wneud cais yma.

Ceisiadau hwyr – “Ymdrinnir â dewis y rhieni sy’n gwneud cais yn brydlon gyntaf. Ymdrinnir â cheisiadau hwyr dim ond ar ôl cwblhau’r rownd gyntaf o geisiadau. Nodwch os nad ydych yn cwblhau ac yn dychwelyd ffurflen gais erbyn y dyddiad cau, efallai bydd eich ysgol dewis yn llawn yn barod” – manylion llawn ar dudalen 7 yma.

Caerdydd:

Dyddiad cau derbyn ffurflenni dewis a chwblhau ceisiadau ar-lein oedd dydd Mercher 11eg Ionawr 2017. Manylion yma.

Ceisiadau hwyr? “Dim ond ceisiadau a geir erbyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd ar gyfer derbyn ceisiadau a gaiff eu hystyried yn y rownd gyntaf o ddyrannu lleoedd. Caiff ffurflenni dewis sy’n dod i law ar ôl y dyddiad cau eu hystyried yn geisiadau hwyr.” Manylion pellach ar dudalen 10 yma.

Caerffili:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 16 Rhagfyr 2016 – ond mae posib gwneud cais yma.

Ceisiadau hwyr – Manylion pellach ar waelod y ffurflen gais ond dyma’r prif bwynt: “Bydd y plant sydd yn byw yn nalgylch yr ysgol ar neu cyn y dyddiad cau cyhoeddwyd, ac mae’r rhieni wedi mynegi’u dewis erbyn y dyddiad cau, yn cael cynnig lle gyntaf.”

Casnewydd:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio: 13eg Ionawr 2017 – Darllenwch fwy am dderbyniadau i ysgolion babanod neu gynradd yma.

Ceisiadau hwyr? “Mae’n rhaid i’r ceisiadau gael eu cyflwyno erbyn y dyddiad cau. Bydd unrhyw geisiadau sy’n cael eu derbyn ar ôl y dyddiad cau yn cael eu prosesu ar ôl i leoedd gael eu neilltuo i geisiadau sydd wedi’u derbyn cyn y dyddiad cau yn unig, ac efallai y bydd hyn yn cynyddu’r posibilrwydd na fyddwch yn derbyn lle yn eich ysgol ddewisol.” Mwy yma.

Castell-nedd Port Talbot:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 25ain Tachwedd 2016 – manylion pellach yma.

“Caiff y ceisiadau a dderbynnir erbyn y dyddiad uchod eu hystyried gyda’i gilydd ac yna dyrennir lleoliad. Caiff ceisiadau a dderbynnir wedi’r dyddiad hwn eu hystyried fel ceisiadau hwyr,” yn ôl y ffurflen gais.

Ceredigion:

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2017 – Holl fanylion derbyniadau ysgol ar gael yma.

Conwy:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – manylion pellach yma.

Wedi methu dyddiad cau Conwy? “Ni fydd ceisiadau hwyr yn cael eu hystyried tan ar ôl y rhai a geir erbyn y dyddiad cau, oni bai eich bod yn gallu cyfiawnhau’r rheswm dros yr oedi wrth ddychwelyd eich ffurflen.” (h.y. bydd y rhai derbyniwyd cyn y dyddiad cau yn cael eu hystyried gyda’i gilydd a’r rhai derbyniwyd wedyn yn cael eu hystyried gyda’i gilydd – ond yn hwyrach.)

Gwynedd:

Dyddiad cau: Mawrth 1af 2017 – Manylion pellach ar fynediad i ysgol yma.

Merthyr Tudful:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 18fed Tachwedd 2016 – manylion pellach ar dderbyniadau ysgolion yma.

Ceisiadau hwyr? Rydym wedi cysylltu â’r cyngor a byddem yn diweddaru’n fuan.

Pen-y-bont ar Ogwr:

Dyddiad cau ffurflenni cais ydy dydd Gwener, 20 Ionawr 2017. Manylion pellach yn Llyfryn Dechrau yn yr Ysgol 2017-18.

Powys:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 2il Rhagfyr 2016 – Ffurflen a manylion yma.

Ceisiadau hwyr? ” Os yw’r dewis cyntaf yn cael ei wneud ar ôl y dyddiad cau, efallai na fydd hi’n bosibl cynnig lle i’ch plentyn/plant yn yr ysgol dewis 1af.”

Rhondda Cynon Taf:

Mae’r dyddiad cau bellach wedi pasio – 18fed Tachwedd 2016 – gallwch ddarllen llyfryn yma am fanylion.

Ceisiadau hwyr? “Bydd ceisiadau hwyr yn cael eu prosesu ar ôl y ceisiadau derbyniwyd ar amser ac felly efallai bydd ceisiadau hwyr yn darganfod bod yr ysgol o’u dewis yn llawn yn barod.”

Sir Benfro:

Dyddiad cau? 31ain Ionawr 2017. Manylion llawn yma.

Ceisiadau hwyr? Rydym wedi cysylltu â’r cyngor a byddem yn diweddaru’n fuan.

Sir Ddinbych:

Mae’r dyddiad cau wedi pasio bellach – 25ain Tachwedd 2015 – manylion pellach ar dderbyniadau ysgol yma.

Wedi methu dyddiad cau Sir Ddinbych? “Bydd yr ysgol yn ystyried ceisiadau hwyr, yn y cylch derbyn arferol, mewn achosion lle caiff rheswm dichonadwy ei roi… Bydd pob cais hwyr arall ar gyfer y cylch derbyn arferol yn cael eu hystyried gyda’i gilydd ar ôl dyrannu lleoedd i’r rhai a gafwyd mewn pryd.”

Sir Fynwy:

Dyddiad cau ceisiadau: 13eg Ionawr 2017 am 12:00pm – manylion pellach am gychwyn ysgol gynradd yma.

Ceisiadau hwyr? “Gofynnir i chi sicrhau eich bod yn llenwi ac yn dychwelyd eich cais cyn y dyddiad cau a gyhoeddwyd, gan y bydd methiant i wneud hynny yn golygu y caiff eich cais ei benderfynu fel cais hwyr a fydd yn gostwng y cyfle y cewch gynnig lle yn yr ysgol a ffafriwch.”

Sir Gaerfyrddin:

Bydd rhaid gwneud cais i’r ysgol erbyn 31ain Ionawr 2017. Holl fanylion derbyniadau a throsglwyddiadau ysgolion ar gael yma.

Sir y Fflint:

Mae’r dyddiad cau wedi pasio bellach – 25ain Tachwedd 2016 – manylion pellach ar dderbyniadau ysgolion Sir y Fflint yma.

Wedi methu dyddiad cau Sir y Fflint? “Gallwch barhau i wneud cais ar-lein isod ond caiff ffurflenni cais a dderbynnir ar ôl y dyddiad cau eu hystyried fel rhai hwyr a gan hynny byddant yn cael eu hystyried ar ôl y rheiny a dderbyniwyd ar amser. Mae hyn yn golygu y gallai’ch plentyn fod â llai o siawns o gael cynnig lle yn eich ysgol ddewisedig.”

Torfaen:

Dyddiad cau ar gyfer derbyniadau ysgolion cynradd mis Medi 2017 ydy dydd Gwener 27ain Ionawr 2017, am 12pm. Gwybodaeth derbyniadau ysgolion cynradd yma.

Wrecsam:

Mae’r dyddiad cau wedi pasio bellach: 25ain Tachwedd 2016 – manylion pellach ar dderbyniadau i ysgol fabanod/gynradd yma.

Ceisiadau hwyr? Ymdrinnir â cheisiadau hwyr ar ôl y rhai a dderbyniwyd ar amser: “felly mae’n bwysig iawn eich bod chi’n cadw at y dyddiad y cyfeirir ato uchod.”

Ynys Môn:

Dyddiad Cau: 1af o Fawrth 2017 – manylion pellach yma.


Rhannwch hwn