Diogelwch Dŵr: Aros Yn Ddiogel Dros Yr HafCyngor Teulu a Magu Plant | gan | Jun 21st 2017

bachgen nofio erthygl Diogelwch Dŵr

Mae’r wythnos hon yn Wythnos Atal Boddi, ymgyrch genedlaethol gan Gymdeithas Frenhinol Achub Bywydau’r DU (RLSS UK) i hyrwyddo diogelwch dŵr. Dyma bethau gallech chi eu gwneud i gadw chi a’ch teulu yn ddiogel yn y dŵr dros yr haf.

Dysgu nofio

Yr agwedd bwysicaf i gadw’n ddiogel yn y dŵr ydy’r gallu i nofio. Mae’r nifer o oedolion ym Mhrydain sydd ddim yn gallu nofio yn un ymhob 5. Mae’r nifer o oedolion sydd yn dewis nofio yn eu hamser rhydd i gadw’u sgiliau nofio yn gostwng. Mae nofio yn un o’r sgiliau bywyd pwysicaf, mae’n un hanfodol gallech chi ei basio ymlaen i’ch plant. Dyma awgrymiadau am sut i ddysgu hanfodion nofio i’ch plant.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn talu am wersi nofio i’ch plant yna cysylltwch â’ch canolfan hamdden leol am fanylion pellach. Gallech chi gysylltu hefyd i holi am y cynllun nofio am ddim i rai dan 16 oed yng Nghymru. Mae hwn yn fenter Llywodraeth Cymru sydd yn darparu lleiafrif o 14 awr o nofio am ddim yr wythnos yn ystod gwyliau’r ysgol, a dwy awr ar benwythnosau.

Mae’n bwysig cael hwyl yn y dŵr! Mae yna lawer o gemau gallech chi chwarae gyda’ch plentyn er mwyn iddynt ddod i arfer â’r dŵr. Mae gan Newid am Oes gemau teulu gwych i chi fwynhau yn y dŵr i annog eich plant i gadw’n heini, fel hymian dan dŵr, pysgodyn yn y canol a thag seren fôr.

Bod yn ymwybodol o’r cod ACFfA

Sicrhewch eich bod chi a’ch teulu yn ymwybodol o’r cod ACFfA (neu SAFE yn Saesneg – Spot, Advice, Friends, Emergency)

 • Adnabod: Adnabod y peryglon
 • Cyngor: Gwrando ar gyngor, darllen yr arwyddion a gwrando  ar gyngor diogelwch
 • Ffrindiau: Arhoswch gyda’ch ffrindiau neu aelodau teulu bob tro, peidiwch nofio eich hun.
 • Argyfwng: Gwybod beth i’w wneud mewn argyfwng, gwaeddi am help a galw 999 neu 112.

Diogelwch dŵr gartref

Mae yna lawer o bethau o amgylch y tŷ sydd yn gallu bod yn beryglus os nad ydych chi’n ymwybodol ohonynt. Dyma gyngor.

 • Mae angen goruchwilio bob tro pan fydd plant mewn, neu’n agos i ddŵr, pyllau padlo neu bwll dŵr ayb.
 • Defnyddiwch giatiau sydd yn cau eu hunain, ffensys a chloeon i atal plant rhag cael mynediad i byllau nofio neu byllau dŵr
 • Sicrhewch fod yr holl danciau a draeniau sy’n storio dŵr wedi eu gorchuddio’n ddiogel
 • Gwagiwch byllau padlo a bwcedi yn syth ar ôl i chi orffen gyda nhw. Trowch byllau padlo wyneb i waered ar unwaith i sicrhau eu bod yn aros yn wag
 • Pan mae’n amser bath mae angen goruchwilio drwy’r adeg (peidiwch byth gadael plentyn ar ben ei hun yn y bath). Gwagiwch y bath yn syth ar ôl gorffen.
 • Dylai oedolion ac unigolion bregus, a’r rhai sy’n dioddef o ffitiau ystyried defnyddio’r gawod yn hytrach nag bath

Cadw’n ddiogel wrth nofio neu ar wyliau

Bydd llawer ohonom yn mynd i lawr i’r traeth dros wyliau’r haf, neu yn mynd dramor ar wyliau ble mae’r plant yn gwirioni cael treulio oriau yn y pwll. Mae’n hawdd ymlacio yn yr amgylchiadau yma ond gyda thyrfau o bobl a gofodau agored mae’n anoddach cadw llygaid ar ddiogelwch y plant.

 • Wrth ymchwilio’ch gwyliau, neu’n syth ar ôl cyrraedd ar eich gwyliau, edrychwch ar drefniadau diogelwch unrhyw weithgareddau dŵr – oes yna achubwyr bywyd?
 • Chwiliwch am unrhyw beryglon, darganfod y llefydd mwyaf diogel i nofio, darllenwch yr arwyddion (yn ogystal â dysgu beth mae arwyddion a baneri rhybudd lleol yn ei olygu)
 • Sicrhewch fod y teulu cyfan yn gallu nofio
 • Nofiwch gyda phlant – mae’n fwy o hwyl a gallech chi gadw’n agos ac yn ddiogel
 • Peidiwch byth nofio ar ben eich hun
 • Dilynwch reolau’r pwll
 • Edrychwch ar y dyfnder, llif y dŵr a chynllun y pyllau
 • Peidiwch byth mynd i’r dŵr ar ôl yfed alcohol
 • Ar draethau, byddwch yn ofalus os yw’r llanw yn uchel ac yn isel a sicrhau nad ydych chi’n cael eich ynysu o’r traeth gyda’r llanw’n codi. Byddwch yn ymwybodol o gerrynt terfol peryglus
 • Peidiwch defnyddio dingi, lilo neu deganau dŵr mewn dŵr agored
 • Peidiwch nofio’n agos neu ddeifio oddi ar graig, pier, morglawdd neu gwrel
 • Nofiwch yn baralel i’r traeth ac yn agos at y glan

Nofio gwyllt

Mae Croeso Cymru yn awgrymu 10 o leoliadau yng Nghymru sy’n ddelfrydol ar gyfer nofio gwyllt. Tra bod y llefydd yma’n rhad ac am ddim i nofio ynddynt, cofiwch ddarllen Côd Nofio yn y Gwyllt gan Cyfoeth Naturiol Cymru yn ogystal â gwybodaeth ar wildswimming.co.uk a nationalwatersafety.org.uk cyn troedio’r dŵr.

Felly ewch ati, arhoswch yn ddiogel a chael hwyl yn sblasio dros yr haf!


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am unrhyw broblemau sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Padiau Sblasio a Phyllau Padlo i Blant yng Nghymru

Hanfodion Diogelwch Haul: 5 Awgrym i Osgoi’r Llosg

Helpu’ch Teulu i Ddod Yn Iach Ac Yn Ffit


Rhannwch hwn