Rhannu’r Baich… Wedi Derbyn Hysbysiad Adran 21Rhannu'r Baich Tai | gan | Nov 18th 2016

adman 21 APS

Mae Adnan a’i deulu wedi derbyn hysbysiad adran 21 ac mae’n poeni am ei ddyfodol. Oes gennych chi gyngor neu gefnogaeth ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen help gydag unrhyw syniadau neu broblemau sydd yn achosi problem i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallwch gael cefnogaeth a chyngor rhieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu

Mae fy nheulu a finnau wedi derbyn hysbysiad adran 21 ac nid ydym yn sicr beth i’w wneud. Yn ein barn ni, nid ydym wedi gwneud dim o’i le.

O’r cychwyn cyntaf mae’r landlord wedi bod yn fygythiol ac yn anoddefgar tuag atom. Dwi’n meddwl mai’r rheswm am hyn ydy am ein bod yn dod o Syria. Fe ddaethom yma am fywyd gwell, a nawr dwi’n wynebu bywyd ar y strydoedd.

Mae fy ngwraig yn sâl wrth boeni ac nid yw’n dda i’m nghalon. Helpwch plîs.

Adnan, Caerdydd

Cyngor PwyntTeulu i Lisa…

Helo Adnan,

Mae’n ddrwg gennym glywed eich bod yn mynd drwy gyfnod anodd gyda’ch sefyllfa byw a bod hyn yn cael effaith ar iechyd eich gwraig a chithau. Gallaf ddychmygu bod hyn yn sefyllfa anodd iawn ac yn straen ar y ddau ohonoch ac mae’n gallu bod yn anodd iawn gwybod ble i droi am help.

Amser i chwilio am gyngor

Os ydych chi wedi derbyn hysbysiad Adran 21 mae gennych chi ddau fis o’r dyddiad derbynnir cyn i’r landlord gael symud pethau ymhellach, sydd yn golygu bod gennych chi amser i chwilio am gyngor a chefnogaeth am y cam nesaf gorau cyn i chi orfod gadael yr eiddo. Gall ddarganfod erthygl ddefnyddiol ar adran 21 ar wefan The Tenants’ Voice. Bydd hyn yn rhoi gwybodaeth sylfaenol am yr hysbysiad (gan gynnwys graddfeydd amser) a’ch hawliau.

aps-section-21-step-cym-1

Mae hwn yn ardal gymhleth iawn ac mae’ch hawliau yn ddibynnol ar y fath o denantiaeth sydd gennych chi. Cyngor cyffredinol – fe ddylech chi fod wedi arwyddo cytundeb gyda’ch landlord wrth i chi gymryd yr eiddo. Y denantiaeth fwyaf cyffredin yn y sector rhentu preifat ydy tenantiaeth byrddaliad sicr. Os yw’ch cytundeb yn datgan hyn, dylai’r denantiaeth barhau am 6 mis ac nid yw’n bosib i’ch landlord roi hysbysiad adran 21 i chi yn y pedwar mis cyntaf o’r denantiaeth yma. Os yw’n cael ei gyflwyno yn ystod deufis diwethaf eich tenantiaeth mae’r gyfraith yn dweud nad oes rhaid i’ch landlord orfod cael, nac rhoi, rheswm i gyflwyno hysbyseb i adael a gallant ofyn am eu heiddo yn ôl.

Chwilio am gefnogaeth

Mae’n well i chi chwilio am gefnogaeth a chymorth felly gallech chi gysylltu â Shelter Cymru ar eu llinell cyngor – 0345 075 5005 agored Llun – Gwener 9:30am-4pm. Gall Shelter gynnig cyngor a chefnogaeth ar unrhyw fater tai. Os oes mater sydd angen ei herio ynglŷn â’ch achos yna mae ganddynt syrjeri yng Nghaerdydd lle gellir trefnu apwyntiad i fynd i siarad, derbyn cyngor a chefnogaeth. Yr unig beth sydd yn rhaid gwneud ydy ffonio i wneud apwyntiad. Gellir darganfod manylion yma. Bydda’n syniad i chi gysylltu â Shelter cyn gynted â phosib i dderbyn cyngor a chefnogaeth.

aps-section-21-calm-cym-2

Lle arall gallech chi gael mynediad i help a chefnogaeth ydy Dewisiadau Tai Caerdydd. Maent yn cynnig cyngor i unigolion sy’n wynebu anawsterau tai a gall darganfod manylion cyswllt wrth ddilyn y ddolen uchod. Os ydych chi angen darganfod llety fel arall byddant yn gallu cefnogi gyda hyn hefyd. Gallech chi ddarganfod cymorth tai mewn siroedd eraill drwy ein tudalennau Cefnogi Pobl; dewch o hyd i’ch gwasanaeth lleol wrth glicio yma.

Gobeithiwn fod y wybodaeth a’r dolenni uchod yn ddefnyddiol a phob lwc i chi ar gyfer y dyfodol.

Cofion

Tîm PwyntTeulu Cymru

helplinegraphic-cy

Os hoffech fanylion pellach am wasanaethau cefnogol cenedlaethol a lleol, cysylltwch â ni PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu IM/Sgwrs. Rydym yn agored Llun – Iau 6pm – 10pm a Gwener a Sadwrn 10am – 2pm.

Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.


A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach:https://pwyntteulu.cymru/merch-angen-rhywle-fyw/

Llefydd Sy’n Cynnig Help Gyda Phroblemau Tai yng Nghymru

Rhannu’r Baich… Merch Angen Rhywle i Fyw

Hawliau Pellach i’r rhai sy’n Rhentu


Rhannwch hwn