Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych

Diweddarwyd diwethaf: June 28, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych

Beth Fedrwn Ni Wneud I’ch Helpu?

Mae yna sawl ffordd gallem ni gefnogi’ch teulu. Rydym yn gweithio gyda phlant, pobl ifanc hyd at 18 oed (hyd at 25 oed i rai sydd ag anabledd), eu rhieni neu warchodwyr, ac aelodau eraill o’r teulu sydd efallai’n rhan o’r darlun cyflawn.

Gallem ddarparu cefnogaeth a chyngor cyfrinachol ar:

 • sgiliau magu plant, i helpu chi i reoli ymddygiad eich plentyn/person ifanc
 • problemau perthynas neu wrthdaro teulu
 • cefnogaeth a chyngor i bobl ifanc 11-25
 • cefnogi gofalwyr ifanc a’u teuluoedd
 • effeithiolrwydd egni, a hawliau tai a chyflogaeth
 • helpu chi i wario’ch arian yn y ffordd gorau
 • ymdopi â cholled

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn Sir Ddinbych yn cyfuno’r rhai sydd yn darparu cefnogaeth i deuluoedd ac yn gweithio â’i gilydd i sicrhau eu bod yn cyfarfod eich anghenion, yn y ffordd gywir, pan fyddwch ei angen.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu gwahanol fathau o gefnogaeth i’r teulu cyfan yn ddibynnol ar eich anghenion gyda dull Tîm o Amgylch y Teulu (TAF) phrosiectau, gweithgareddau a hyfforddiant wedi’i drefnu gan rannau o’r cyngor, elusennau a sefydliadau eraill.

Rydym yn gwneud hyn wrth:

 • wrando ar eich pryderon
 • adnabod holl broblemau ac anghenion eich teulu
 • clustnodi’r bobl gywir i’ch cefnogi
 • cael cyfarfod wedi’i arwain gan y teulu
 • creu Cynllun Gweithredu Teulu
 • gweithio gyda’n gilydd i ddatrys problemau

Sut i dderbyn cefnogaeth

Os hoffech ofyn am gefnogaeth gennym ni, gallwch chi gwblhau ffurflen hunangyfeirio ar-lein.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn grŵp o bobl sydd yn gallu cefnogi eich teulu mewn cyfnodau anodd. Rydym yn darparu cefnogaeth i’ch teulu ac yn gweithio i sicrhau ein bod yn cyfarfod holl anghenion mewn modd cydlynol (dull Tîm o Amgylch y Teulu), yn y cyfnod iawn pan fydd eich teulu ei angen.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir Ddinbych i ddarganfod mwy.

 

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Mwyhau Incwm / Magu Plant / Gofalwyr Ifanc / Cefnogaeth Ieuenctid

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych

01824 712200

families.first@denbighshire.gov.uk

Teuluoedd yn Gyntaf,
PO Box 333,
Y Rhyl,
Sir Ddinbych
LL18 9HG

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Ddinbych


Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Ddinbych

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n darparu cymorth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed a allai fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Dechrau’n Deg Sir Ddinbych

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau I’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych (GGD) yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled y sir.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Mwyhau Incwm / Magu Plant / Gofalwyr Ifanc / Cefnogaeth Ieuenctid

Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn dwyn ynghyd y rhai sy’n darparu cefnogaeth i’ch teulu, yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu cyrraedd mewn modd cydlynol, ar yr adeg gywir pan fydd angen hynny ar eich teulu.