Dechrau’n Deg Sir Ddinbych

Diweddarwyd diwethaf: June 26, 2017

Am Dechrau’n Deg Sir Ddinbych

Flying_Start

Mae ein staff yno o flynyddoedd cyntaf bywyd plentyn. Maent yn gwneud yn siŵr bod plant yn cael y cyfle i ddysgu, datblygu a chwarae. Drwy wneud y gorau o gyfleoedd dysgu cynnar plant, rydym yn helpu i wella eu gallu i ddysgu ac yn eu paratoi ar gyfer yr ysgol. Drwy fod yno o’r dechrau, gall ein staff adnabod ac ymateb i unrhyw anghenion ychwanegol sydd gan blentyn

Mae cefnogi teuluoedd i ofalu am iechyd eu plant yn bwysig i ni. Mae hyrwyddo ffyrdd iach o fyw a datblygiad plant, cyn ac ar ôl geni, yn rhan fawr o hyn. Wrth weithio mewn partneriaeth â gofal iechyd sylfaenol a chymunedol, gallwn sicrhau bod pob plentyn yn cael y gefnogaeth gofal iechyd cynnar maent ei angen.

Mae ein rhaglenni magu plant yn helpu rhieni i ddeall ac ymdopi ag anghenion eu plant. Trwy’r rhain a’n gwasanaethau magu plant cyffredinol, mae gan rieni fynediad at wybodaeth a chyfle i edrych ar sut i feithrin eu plant orau.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Os oes gennych blant dan bedair oed ac yn byw yn nalgylchoedd ysgolion Christchurch ac Emmanuel yn Rhyl ac ysgol Gwaenynog yn Ninbych

Am wybodaeth bellach siaradwch â’ch ymwelydd iechyd, bydwraig, tîm Iaith a Chwarae tîm, Dechrau Da, Tegan, Gweithredu dros Blant neu’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Os nad ydych chi’n gymwys am Dechrau’n Deg, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir Ddinbych i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Dechrau’n Deg Sir Ddinbych

01824 708089

flying.start@denbighshire.gov.uk

Swyddfa Dechrau’n Deg,
Canolfan Hamdden Y Rhyl,
Ffordd Grange,
Y Rhyl,
LL18 1AT

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 5:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Ddinbych


Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Ddinbych

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn rhaglen Llywodraeth Cymru sy’n darparu cymorth yn ymwneud â thai i unrhyw un dros 16 oed a allai fod mewn perygl o ddod yn ddigartref.

Dechrau’n Deg Sir Ddinbych

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn brosiect ariannir gan Lywodraeth Cymru i wneud gwahaniaeth i blant mewn ardaloedd penodol. Rydym yn cefnogi teuluoedd gydag ymweliadau iechyd dwys, cefnogaeth magu plant, dysgu i’r teulu a gofal plant i rai 2-3 oed.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau I’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Ddinbych (GGD) yn cynnig cyngor, gwybodaeth ac arweiniad am ddim, diduedd, i blant, pobl ifanc, teuluoedd a gweithwyr proffesiynol ledled y sir.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Ddinbych

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol / Cefnogaeth Teulu / Mwyhau Incwm / Magu Plant / Gofalwyr Ifanc / Cefnogaeth Ieuenctid

Mae’r Rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn dwyn ynghyd y rhai sy’n darparu cefnogaeth i’ch teulu, yn gweithio gyda’i gilydd i sicrhau bod eich anghenion yn cael eu cyrraedd mewn modd cydlynol, ar yr adeg gywir pan fydd angen hynny ar eich teulu.