Rhannu’r Baich: Pam Nad Yw Dechrau’n Deg Ar Gael Yn Lle Dwi’n Byw?Gofal Plant Rhannu'r Baich | gan | Jul 7th 2017

plentyn chwarae blociau erthygl Dechrau'n Deg

Mae gofal plant am ddim yn un rhan o raglen Dechrau’n Deg. Ond dim ond mewn ardaloedd penodol o Gymru mae posib ei dderbyn. Mae un fam ifanc yng Nghasnewydd yn gofyn pam?

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Pendroni ychydig pam bod Casnewydd gyfan yn gymwys am Dechrau’n Deg, heblaw am Caerleon? Wedi byw yng Nghaerleon ar hyd fy oes, gallaf ddweud fel ffaith nad oes gwahaniaeth rhwng y ddwy ardal. Mae ardaloedd dan anfantais fawr a theuluoedd ar incwm isel yn y ddau ohonynt.

Dwi’n fam sengl, 19 oed, gyda phlant 2 oed ac 8 mis oed, ac yn ceisio mynd i’r coleg. Dim ond un plentyn byddant yn talu amdanynt. Felly dwi’n sownd mewn sefyllfa ble bydd rhaid i mi dalu am y plentyn arall rhywsut. Bydd hyn yn fy ngadael gyda dim byd i ddilyn fy ngyrfa.

Ymateb PwyntTeulu ar gymhwyster Dechrau’n Deg

Helo, diolch i chi am gysylltu â PwyntTeulu ynglŷn â bod yn gymwys am Dechrau’n Deg.

Rydym wedi cysylltu â Dechrau’n Deg Casnewydd ac wedi siarad â Rachel ar eich rhan ynglŷn â gofal plant. Cadarnhawyd nad oeddent yn gweithio yn Caerleon. Ond awgrymwyd i chi i ofyn i’r coleg am eu system gofal plant gan fod llawer yn cynnig hyn.

Cysylltom â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd hefyd, ond byddant angen siarad â chi eu hunain i weld beth sydd ar gael i chi. Mae’n rhaid gwneud oherwydd bod angen gwybod os ydych chi’n derbyn unrhyw fudd-daliadau. Bydd hyn yn gallu gwneud gwahaniaeth i’r cymorth gofal plant rydych chi’n gymwys amdano.

Newport Family Information Service logo for Flying Start article

Rydym wedi cysylltu â Chymunedau yn Gyntaf a Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghasnewydd hefyd ac roeddent yn cyfeirio’n ôl i’r Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd.

Mae’n ddrwg gennym os nad yw hyn yn swnio’n bositif iawn i chi ar hyn o bryd, ond efallai byddai’n syniad da i chi gysylltu â gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd yn ogystal â’r coleg i weld beth sy’n agored i chi. Os hoffech gysylltu â PwyntTeulu ar y ffôn gallem roi cymorth i chi i gysylltu â nhw.

Gall gysylltu â Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Casnewydd ar 08003288483 a thrwy Facebook.

Ymateb Llywodraeth Cymru:

“Mae cyllid Dechrau’n Deg yn gyfyngedig, felly mae’n rhaid targedu’r ardaloedd sydd â’r angen mwyaf er mwyn sicrhau’r effaith mwyaf. Awdurdodau lleol sydd yn gyfrifol am benderfynu ar yr ardaloedd sy’n cael eu cynnwys o fewn y meini prawf gosodir gan Lywodraeth Cymru. Mae’r drefn targedu bresennol yn dymuno bod awdurdodau yn ystyried yr ardaloedd sydd â’r nifer uchaf o dderbynwyr Budd-daliadau Incwm  gyda phlant ifanc. Yn bendant nid yw’n achos bod Casnewydd gyfan yn gymwys am Dechrau’n Deg, mae’r gwir yn bell o hynny.

“Byddem yn cyfeirio unrhyw ymholiadau o’r natur i’r awdurdod lleol perthnasol gan nad yw Llywodraeth Cymru yn gallu cynnig cyngor ar faterion lleol fel hyn.

“Yn nhermau Dechrau’n Deg yn ariannu un plentyn yn unig, tybiwn fod hyn yn ymwneud â darpariaeth gofal plant, sydd yn cael ei ddarparu ar sail rhan amser yn unig i blant 2-3 oed. Nid fydd unrhyw frodyr neu chwiorydd ychwanegol sydd ddim yn disgyn o fewn yr oedran yma yn derbyn cefnogaeth gyda chostau gofal plant.”


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Pob lwc i chi, beth bynnag yw’ch penderfyniad.

Y Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Cariad Yn Aros Dros Nos

Rhannu’r Baich… Trafferth Cadair Wthio

Rhannu’r Baich… Ydy Hi’n Iawn Gadael Fy Mhlentyn Yn Y Car?


Rhannwch hwn