Yn Cyflwyno Dechrau’n Deg: Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd CymruAddysg Cyngor Teulu a Magu Plant Gofal Plant Iechyd | gan | Mar 27th 2017

Plentyn chwarae - Yn Cyflwyno Dechrau'n Deg: Cefnogaeth Blynyddoedd Cynnar i Deuluoedd Cymru

Mae PwyntTeulu yn siarad â Dechrau’n Deg i ddarganfod mwy am y pethau maen nhw’n ei wneud.

Fedrwch chi ddweud wrthym ni am eich gwasanaeth?

Dechrau’n Deg ydy rhaglen Blynyddoedd Cynnar blaengar Llywodraeth Cymru i deuluoedd sydd â phlant dan 4 oed. Mae’n targedu ac yn gweithio mewn rhai o’r cymunedau mwyaf dan anfantais ledled Cymru.

Cefnogom 38,269 o blant a’u teuluoedd llynedd.

Beth mae teuluoedd yn ei gael fwyaf allan o’ch gwasanaeth?

Gofal plant rhan amser o ansawdd, am ddim, ar gyfer rhai 2-3 oed.

Mae Dechrau’n Deg yn darparu gofal plant o ansawdd uchel. Mae rhieni holl blant 2-3 oed cymwys yn cael cynnig gofal plant am 2 awr a hanner y dydd, 5 diwrnod yr wythnos am 39 wythnos.

Gwasanaeth ymwelydd iechyd gwell

Mae’n rhaid cael cywerth i un Ymwelydd Iechyd llawn amser ar gyfer pob 110 o blant dan 4 oed. Mae hyn yn sicrhau trosglwyddiad o gefnogaeth ddwys i blant a’u teuluoedd.

photos of the launch of the 2016 Flying Start SLC Book Bag resource which took place at a Flying Start childcare setting in the Vale of Glamorgan

Mynediad i gefnogaeth magu plant

Mae cefnogaeth magu plant ffurfiol yn cael ei gynnig i bob teulu gyda phlentyn Dechrau’n Deg. Mae hyn yn cael ei gynnig o leiaf unwaith y flwyddyn. Gall cefnogaeth magu plant fod mewn ffurf grŵp neu un i un yn y cartref. Gall fod yn gymysgedd o gefnogaeth ffurfiol ac anffurfiol yn ddibynnol ar anghenion y teulu.

Cefnogaeth ar gyfer datblygiad lleferydd, iaith a chyfathrebu (LlICh)

Dylai pob teulu mewn ardal Dechrau’n Deg gael mynediad cyfredol i grŵp iaith a chwarae addas. Gellir cynnig cefnogaeth LLICh wedi’i dargedu hefyd os oes angen.

Mae’r rhaglen yn gwneud gwahaniaeth mawr i fywydau teuluoedd Dechrau’n Deg. Mae rhieni yn adnabod amrywiaeth o welliannau yn natblygiad eu plant. Mae hyn yn cynnwys siarad a chyfathrebu, darllen a chyfri, materion ymarferol ac ymddygiad ac agwedd. Yn ychwanegol i hyn, mae bron pob rhiant yn teimlo bod Dechrau’n Deg wedi cael effaith bositif ar lefel lles cyffredinol eu teulu.

photos are from the Flying Start 10th anniversary celebration event which was held in Swansea on 21 July 2016 and had a teddy bear’s picnic theme.

Beth ydych chi’n ei wneud efallai nad yw teuluoedd yn ymwybodol ohono?

Cynigir mynediad i ofal plant am ddim i’r holl blant 2-3 oed sydd yn byw mewn ardal Dechrau’n Deg, pa un ai yw’r rhieni yn gweithio neu beidio.

Yn ogystal â hyn, mae’r gefnogaeth cynigir i helpu plant i ddysgu siarad drwy Dechrau’n Deg ar gael i holl blant. Dylai teuluoedd siarad â’u Hymwelydd Iechyd Dechrau’n Deg os oes ganddynt unrhyw bryderon am leferydd neu allu eu plentyn i siarad.

Yn olaf, mae yna elfen o waith ymestyn allan sydd yn caniatáu i Awdurdodau Lleol drosglwyddo holl elfennau Dechrau’n Deg i ganran bach o’u poblogaeth sydd yn byw y tu allan i ardaloedd Dechrau’n Deg dynodedig.

photos of the launch of the 2016 Flying Start SLC Book Bag resource which took place at a Flying Start childcare setting in the Vale of Glamorgan

Pa gyngor fyddech chi yn hoffi rhoi i deuluoedd yng Nghymru?

Os nad yw teulu mewn ardal Dechrau’n Deg, dylent gysylltu â’u Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) lleol.  Gall y GGD gynnig cymorth a chyngor diduedd, am ddim, wedi’i deilwro i anghenion unigol teuluoedd.

Mae gan bob Awdurdod Lleol yng Nghymru GGD. Gellir eu cysylltu drwy’r post, e-bost neu alwad ffôn Mae ganddynt wefan hefyd. Mae gwefan Llywodraeth Cymru a’r gwefan PwyntTeulu yn rhoi manylion cyswllt i bob GGD lleol. Mae yna linell gymorth GGD cenedlaethol hefyd – 0300 123 77 77. Gall GGD lleol gyfeirio teuluoedd at raglenni defnyddiol fydd yn gallu helpu.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os yw’ch teulu yn cael unrhyw broblemau eraill, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Gofal Plant Am Ddim Yng Nghymru: 6 Ardal Beilot

Annog Delwedd Corff Positif Yn Eich Plant

Deg Awgrym Sut i Arbed Dŵr ac Egni

Beth ydy Cymorth LlICh Dechrau’n Deg?


Rhannwch hwn