Cyflwyno Eich Newyddion i PwyntTeulu Cymru

Ydych chi’n flogiwr brwdfrydig, yn ysgrifennwr creadigol neu’n awyddus i rannu eich profiadau o fod yn rhan o deulu yng Nghymru?

Yna cyflwynwch rywbeth i PwyntTeulu!

Yn ogystal ag erthyglau wedi’u hysgrifennu gennym ni a sefydliadau partner, mae’n hyd yn oed mwy pwysig i ddarllen beth sydd gennych chi i ddweud ar ein tudalennau newyddion. Rydym yn chwilio am gyfranwyr, felly cysylltwch os ydych chi eisiau ysgrifennu i Pwynt Teulu.

Oes gennych chi awgrymiadau da gall helpu teuluoedd eraill yng Nghymru? Eisiau bwrw bol a rhefru? Wedi bod i rywle mor anhygoel fel bod rhaid rhannu gyda rhywun? Gwefan chi ydy PwyntTeulu ac rydym eisiau eich newyddion a’ch barn.

Am gychwyn? E-bostiwch eich erthygl ac unrhyw luniau i gwyb@pwyntteulu.cymru ac fe wnawn ni’r gweddill.

Bydd credyd yn cael ei roi ar waelod yr erthygl gyda bywgraffiad bychan a dolen i’ch blog (os oes un). Bydd cyfranwyr rheolaidd yn cael gwahoddiad i ymuno â thudalen golygyddol caeedig ar Facebook, ble bydd cyfle i gael nwyddau am ddim i adolygu fel tocynnau’r wasg i ddigwyddiadau teuluol, llyfrau, DVDs, tocynnau sinema a mwy. I gymryd rhan e-bostiwch gwyb@pwyntteulu.cymru neu galwch 029 2045 0460.


Funky ruler for Submit Your eews page

Canllaw Arddull Pwynt Teulu

Mae’r canllaw syml yma ar gyfer gweithwyr proffesiynol a sefydliadau sydd am gyflwyno cynnwys i Pwynt Teulu.

Os oes angen manylion pellach am gyflwyniadau a Pwynt Teulu yn gyffredinol, gallwch ddarllen ein Cwestiynau Cyffredin, Amodau a Thelerau a [Pholisi Defnydd Derbyniol].

Beth i’w gyflwyno?

Cynnwys i deuluoedd, dim ond ei fod yn unigryw i Pwynt Teulu ac yn cael ei ysgrifennu mewn naws cyfeillgar i’r teulu. Cofiwch mai teuluoedd yng Nghymru ydy’r gynulleidfa targed, ac nid sefydliadau partner. Ychydig iawn o ddiddordeb sydd gan ein cleientiaid mewn agendau proffesiynol ac maent eisiau gwybodaeth sydd yn fuddiol iddyn nhw mewn ffurf syml. Mae angen osgoi termau neu jargon y diwydiant. Mae angen ysgrifennu acronymau yn llawn – a’u hesbonio os oes angen – y tro cyntaf defnyddir mewn erthygl.

Pethau i beidio cyflwyno?

Unrhyw beth sydd wedi’i gyhoeddi cynt, neu wedi’i gopïo a’i bostio o rywle arall, gan gynnwys datganiadau i’r wasg a pholisïau. Mae gennym dîm profiadol o ysgrifenwyr copi sydd yn gallu troi eich prosiectau i mewn i erthyglau deniadol – cysylltwch â ni ar gwyb@pwyntteulu.cymru neu ar 029 2045 0460.

Safoni

Nid oes dim yn cael ei osod yn fyw ar Pwynt Teulu heb ei wirio a’i gymeradwyo gan ein tîm cynnwys. Ble’n bosib, byddem wastad yn gosod eich erthygl yn fyw, ond ar brydiau byddem yn cysylltu os oes rhywbeth yn anaddas neu’n aneglur.

Teilyngdod

Beth fydda’n gwneud i deuluoedd fod eisiau darllen eich erthygl? A yw’n ddeniadol ac yn addysgiadol? A yw’n fuddiol iddynt mewn unrhyw ffordd? Fyddech chi’n ei ddarllen eich hun? Mae’r hyn i gyd yn werth gwybod cyn cychwyn. Wrth werthfawrogi efallai bod gennych chi arolwg sydd angen ei gwblhau er budd eich prosiect, ystyriwch pam fydda bobl yn treulio amser yn ei wneud (mae cymhelliad yn helpu’n aml!)

Nifer Geiriau

Er nad oes nifer gosodedig o eiriau ar gyfer erthyglau, os yw darn yn rhy fyr gydag ychydig iawn o frawddegau nid ellid ei gyhoeddi. Canllaw bras ydy 300 o eiriau ar gyfer erthygl safonol a 800 o eiriau ar gyfer erthygl nodwedd hirach – ond daliwch ddiddordeb eich darllenwyr.

Copïo a Phastio

Peidiwch â chopïo a phastio mwy nag ychydig eiriau o destun o wefannau eraill, gan mai llên-ladrad yw hyn. Eithriad ydy dyfynnu rhywun, ond rhowch enw’r wefan sydd yn cael ei ddefnyddio (mewn cromfachau) ar ôl y dyfyniad.

Dolenni

Os oes gennych chi ddolenni hoffech eu cynnwys gallwch eu rhestru ar ddiwedd eich erthygl a byddem yn eu hypergysylltu gyda’r testun perthnasol.

Cyfieithiad

Bydd angen i chi gyflwyno’ch erthygl yng Nghymraeg a Saesneg. Gallem helpu wrth ddarparu gwasanaeth cyfieithu – e-bostiwch gwyb@pwyntteulu.cymru neu galwch 029 2045 0460.

Delweddau

Bydd angen i chi ddarparu o leiaf un llun gyda’ch erthygl sydd o gydraniad uchel mewn fformat JPG, yn ddelfrydol tua 800 picsel. Bydd angen i chi fod yn berchen ar y ddelwedd, neu gyda chaniatâd y ffotograffydd neu berchennog yr hawlfraint.

Credyd Llun Clawr: ** RCB ** trwy Compfight cc