Creu Rhyngrwyd Ddiogelach i’ch PlentynAddysg Cyngor Teulu a Magu Plant Technoleg | gan | Feb 7th 2017

Creu Rhyngrwyd Ddiogelach i'ch Plentyn

A yw’ch plant yn dechrau dangos diddordeb yn y Rhyngrwyd? Ydych chi’n nerfus am hyn? Oeddech chi’n ymwybodol bod yna bethau gallech chi ei wneud i reoli’r pethau maent yn ei weld.

Mae heddiw’n Ddiwrnod Rhyngrwyd Ddiogelach, amser perffaith i edrych ar y pwnc!

Byddai’n anodd iawn i ni stopio ein plant rhag defnyddio’r rhyngrwyd. Maent yn dod adref o’r ysgol gyda gwaith cartref ac angen defnyddio’r Rhyngrwyd i ymchwilio. Gall defnyddio ffonau symudol i fynd ar-lein. Gallant gael mynediad yn yr ysgol. Mae’r rhyngrwyd o’n cwmpas o hyd, felly dim ond twyllo’ch hunain ydych chi wrth feddwl gallech chi ei osgoi.

Felly pa fath o bethau sy’n ein poeni pan ddaw at y cynnwys mae ein plant yn ei weld ar-lein? Pornograffi, trais, gwybodaeth anghywir neu gamarweiniol a ‘grŵmio’, ymysg llawer o bethau eraill.

Ymddygiad sy’n bwysig

Pan ddaw at yr uchod, hoffech neu beidio, bydd plant a phobl ifanc wastad yn chwilfrydig. Efallai bydd yn haws i chi dderbyn hyn wrth beidio meddwl am y dechnoleg ond ystyried yr ymddygiad yn lle hynny. Nid yw’r ymddygiad yma wedi newid llawer ers pam oeddem ni’n ifanc mewn gwirionedd.

Meddyliwch am bornograffi fel esiampl. Dwi’n cofio’r bechgyn yn yr ysgol wedi cyffroi’n lân pam roedd un wedi cael gafael ar gylchgrawn porn ei frawd hŷn. Dangosai i’r bechgyn i gyd yng nghornel y cae chwarae. Ac nid y bechgyn oedd wrthi yn unig! Pam roeddwn tua 12 oed dwi’n cofio ffrind yn cael gafael ar gopi o Playgirl o rywle, a gyda chymysgedd o ddiddordeb a hunllef yn syllu ar y lluniau o’r dynion noeth gydag olew drostynt!

Nid yw’r diddordeb yma wedi newid, ond mae’n fwy hygyrch. Bellach mae’r Rhyngrwyd cyfan yn agored iddynt, a gall hyn peri gofid. Gall y cynnwys fod yn fwy niweidiol ac yn fwy eithafol na’r lluniau roeddem ni’n edrych arnynt yn y cylchgronau.

Hidlyddion a rheolyddion rhieni

Bydd gan eich Darparwr Gwasanaethau Rhyngrwyd (y cwmni sydd yn rhoi’r band llydan i chi – BT, Sky, TalkTalk, Virgin ayb) reolyddion rhieni. Edrychwch ar y dudalen hon gan Ganolfan Rhyngrwyd Diogelach y DU am sut i’w gosod. Gallant helpu wrth hidlo’r cynnwys anaddas fel pornograffi a thrais.

Nid yw pob hidlydd yn effeithiol 100% felly mae angen i chi addysgu eich plant hefyd, fel eu bod yn gwybod pa bryd i stopio, y peryglon o gael mynediad i’r fath yna o wybodaeth ac ati. Mae Childnet yn awgrymu Cytundeb Teulu ac mae ganddynt esiamplau yma sy’n rhestru’r pethau i’w hystyried fel teulu.

Mae’r NSPCC wedi gweithio gyda O2 i gynnig cyngor ar gadw plant yn ddiogel ar-lein. Mae ganddynt ganllaw ar sut i siarad â’ch plentyn yma. Mae ganddynt linell gymorth hefyd sy’n gallu trafod sut i osod rheolyddion rhieni, newid gosodiadau preifatrwydd a chyngor fel arall ar 0808 800 5002.

Mae gan Internet Matters awgrymiadau gwych i wahanol oedrannau ac yn rhannu canllawiau defnyddiol i rieni ar rwydweithiau cymdeithasol, chwarae gemau ar-lein, lawr lwytho a firysau.

Mae plant yn chwilfrydig

Nid yw cysgodi ein plant o bethau yn syniad da, gan fod hyn yn eu gwneud yn fwy chwilfrydig. Maent yn llai tebygol o wrthryfela os ydych chi’n esbonio pethau iddynt. Ond i fod yn onest, mae plant yn mynd i fynd yn eich erbyn beth bynnag, gan mai dyma yw eu natur i fodloni’r chwilfrydedd a phrofi’r ffiniau. Mae hyn yn normal, ac mae angen i ni sicrhau ein bod yn eu cyfarparu â’r synnwyr cyffredin sydd ei angen i wneud penderfyniadau gwybodus.

Gwirio gwybodaeth

Beth am wybodaeth anghywir? Mae ‘Post-truth’ a ‘fake news’ wedi cael ei grybwyll lot yn y newyddion yn ddiweddar, ac mae gwefannau cymdeithasol yn cael eu defnyddio i wneud i bobl gredu bod rhywbeth yn wir. Meddyliwch am yr holl straeon ffug oedd o gwmpas yn ystod etholaeth Trump/Clinton. Oedd hyn wedi cael effaith ar y ffordd roedd pobl yn pleidleisio?

Gall credu mewn straeon sydd ddim yn wir o reidrwydd fod yn niweidiol. Os nad ydych chi’n gallu gwahaniaethu rhwng beth sy’n wir a beth sydd ddim, yna gall arwain i chi’n gwneud penderfyniadau anwybodus. Os yw’ch plant yn defnyddio’r Rhyngrwyd i ymchwilio ar gyfer gwaith cartref yna mae’r anallu i wahaniaethu rhwng gwybodaeth ffug a gwir yn gallu bod yn niweidiol i’w haddysg.

Gwirio, gwirio a gwirio eto

Dysgwch i’ch plant, a chi’ch hunain, i wirio stori newyddion ddwywaith. Beth ydy URL y ddolen? A yw’n ffynhonnell newyddion cyfrifol? A yw’n .com neu’n .co.uk. Chwiliwch ar Google os nad ydych chi’n sicr, os nad oes llawer o ffynonellau gwahanol, gan gynnwys ffynonellau parchus fel y BBC, Guardian ayb. yna mae’n debygol nad ydynt yn wir.

Mae yna hefyd lawer o wefannau gwirio ffeithiau a chwalu chwedlau o gwmpas i chi chwilio. Os oes dyfynodau yna gwiriwch yr enw a gweld os yw’n berson/sefydliad go iawn ayb. Efallai bydd yn cymryd mwy o amser i weld os yw rhywbeth yn gywir neu beidio, ond cyn hir bydd yn teimlo’n naturiol i wneud hynny a bydd yn dod yn haws i wirio’r wybodaeth wrth i chi fynd.

Cadw eich plant yn ddiogel ar gyfryngau cymdeithasol

Gall y blog gwadd gan SWGfL wythnos diwethaf helpu os ydych chi’n poeni am eich plant ar gyfryngau cymdeithasol a pwy allant fod yn siarad â nhw. Dysgwch sut i adnabod yr arwyddion a gwybod sut i ymdrin â hyn.

Cyfryngau Cymdeithasol a Chadw Plant yn Ddiogel

Ble i adrodd

Os ydych chi’n gweld cynnwys anghyfreithlon ar-lein, fel cynnwys camdriniaeth rywiol plant, gallech chi adrodd hyn i’r Internet Watch Foundation yma.

Pan fydd rhywbeth ar-lein wedi gwneud i chi deimlo’n anniogel neu’n achosi i chi boeni, gan gynnwys bwlio ar-lein, yna gallech chi adrodd hyn i CEOP.

Mae’r gan y mwyafrif o wefannau cyfryngau cymdeithasol fotwm adrodd hefyd os ydych chi’n poeni am unrhyw gynnwys neu ymddygiad.

Felly gobeithiwn fod y blog yma yn helpu chi i greu Rhyngrwyd ddiogelach i’ch plant. Efallai eich bod wedi dysgu rhywbeth newydd, neu efallai bydd hyn wedi rhoi hwb i chi i wneud rhywbeth rydych chi wedi bwriadu gwneud ers oes. Peidiwch ofni, byddwch yn wybodus.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os ydych chi’n teimlo’r angen i siarad â rhywun am y mater yma neu unrhyw broblemau eraill sy’n cael effaith ar eich teulu yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Seiber-fwlio a Diogelwch Ar-lein

9 Awgrym Gwrth-Fwlio i Rannu Â’ch Plentyn

Cadw Plant yn Ddiogel Ar-lein â’u Dyfeisiau Newydd


Rhannwch hwn