Rhannu’r Baich… Colli Nabod Ar Fy MerchCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jan 13th 2017

Rhannu'r Baich... Colli Nabod Ar Fy Merch

Mae merch Tina o Sir Benfro yn tyfu ac yn dechrau blynyddoedd ei harddegau. Mae Tina’n drist bod ei pherthynas agos â’i merch yn diflannu. Oes gennych chi gyngor neu gefnogaeth ar gyfer Rhannu’r Baich… yr wythnos hon?

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu

Mae fy merch yn 12 oed ac wedi dechrau yn yr ysgol uwchradd fis Medi diwethaf. Mae hi’n ferch hollol wahanol i’r un roeddwn yn adnabod flwyddyn yn ôl. Dwi ddim yn teimlo fy mod yn ei hadnabod o gwbl bellach. Dwi’n gwybod bod y glasoed yn newid rhywun, ond mae’n torri fy nghalon bod fy merch yn dod yn ddieithr i mi pan roeddem yn arfer bod mor agos.

Mae hi’n sownd i’w ffôn. Rydym yn ffraeo yn gyson am y peth. Dwi’n ceisio ei chael i’w ddefnyddio’n llai aml ond mae hi’n fy nghyhuddo o geisio rheoli ei bywyd a’i hatal rhag cysylltu â’i ffrindiau.

Dwi wedi llwyddo ymdopi â phob cyfnod o’i phlentyndod ond hwn sy’n profi fwyaf anodd dwi’n meddwl. Dwi’n gwybod nad oes posib ei newid gan fod hyn yn rhywbeth y mae’n rhaid iddi fynd drwyddo, ond sut ydw i’n ymdopi ag ef?

Diolch, Tina

Cyngor PwyntTeulu i Tina

Diolch i chi am gysylltu â ni yma yn PwyntTeulu am eich pryderon am eich merch.

Mae’n ddealladwy bod y sefyllfa yma yn un anodd i chi ond peidiwch â theimlo mai chi ydy’r unig un sydd yn profi hyn, mae llawer o rieni yn profi materion tebyg pan fydd eu plant yn mynd trwy’r glasoed. Mae’n debygol bod eich merch hefyd yn teimlo gofid am nad ydych chi’n gallu cyfathrebu cystal ac efallai yn ei chael yn anodd ymdrin â’r newid yn ei hwyliau a phrofi emosiynau newydd. Mae’n debyg nad yw’n bersonol.

Mae’n beth doeth i chi boeni am ddefnydd gormodol o’r rhyngrwyd / dyfeisiau symudol ac mae’n bwysig i blentyn gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys ymarfer corff i aros yn iach ac yn hapus. Efallai y gallech chi a’ch merch ddod o hyd i dir cyffredin a chymryd rhan mewn gweithgaredd â’ch gilydd unwaith yr wythnos. Oes yna weithgaredd sydd yn apelio i’ch merch ac efallai gallech chi ei chefnogi i roi tro arno? Mae gwefan Cyngor Sir Benfro yn cynnig rhestr o chwaraeon a hamdden yn eich ardal leol.

Yn y byd modern mae cyfryngau cymdeithasol a thechnoleg yn un o’r pethau pwysicaf ym mywydau ein plant a gall fod yn weithgaredd diogel a chynhyrchiol os yw eich plant yn derbyn yr addysg gywir i aros yn ddiogel ar-lein ac yn cael eu hannog i gael cydbwysedd yn eu bywydau. Efallai byddai’n syniad gwella addysg eich hun am yr Apiau neu wefannau cyfryngau cymdeithasol mae eich merch yn ei ddefnyddio, bydd hyn yn lleddfu eich pryderon, ond hefyd yn rhoi gwell dealltwriaeth o’r pethau mae hi’n ei wneud gyda’i hamser ar-lein. Mae NetAware yr NSPCC yn cynnig mewnwelediad defnyddiol i rai o’r gwefannau yma i rieni a gofalwyr, yn cynnig adolygiadau gan ddefnyddwyr eraill o’u profiadau ar-lein.

Os ydych chi’n parhau i bryderu am yr hyn mae eich merch yn ei wneud ar-lein yna gallech chi feddwl am roi cyfyngiadau diogelwch ar y Rhyngrwyd sydd yn cael ei drefnu gyda’ch darparwr Rhyngrwyd. Mae yna ganllawiau i rieni a gofalwyr am hyn ar wefan Canolfan Rhyngrwyd Diogelach y DU.

Efallai bydda’n syniad i chi siarad â’ch merch am y rheswm mae hi’n defnyddio’r ffôn neu gyfrifiadur ac efallai dewch i gytundeb a gosod rheolau, fel cyfyngu ei defnydd o’r ffôn symudol wrth y bwrdd cinio neu gyfyngu ei defnydd o’r ffôn amser gwely. Mae’n syniad da i ganiatáu i’ch merch osod y rheolau. Tra bod hyn yn grymuso’ch merch bydd hi hefyd yn fwy tebygol o gadw atynt os yw’n teimlo eu bod yn rhesymol. Yn ddelfrydol, gallech chi weithio â’ch gilydd ond os yw hyn yn profi’n amhosib dim ond un rhiant sydd yn y berthynas ac efallai bod angen i chi orfodi rhywbeth bydd eich merch yn anhapus amdano i gychwyn.

Gallech chi brintio cytundeb rheolau ffôn i’r teulu fel yr un yma, gallech chi olygu ac addasu hwn ar gyfer chi a’ch merch.

Gobeithiwn fod y cyngor yma yn helpu chi i weld gwelliant yn eich perthynas â’ch merch.

Dymuniadau gorau

Y Tîm PwyntTeulu Cymru


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein herthyglau ‘Rhannu’r Baich…’ diweddaraf am gyngor teuluol pellach:

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.


Rhannwch hwn