Rhannu’r Baich… Cerdded i’r Ysgol – Ydy 9 Yn Rhy Ifanc?Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jun 16th 2017

Cerdded i'r ysgol llun clawr

Pa oedran sydd yn iawn i blant gerdded i’r ysgol eu hunain? Dyna beth mae un fam yn gofyn i PwyntTeulu yn Rhannu’r Baich… yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo,

Mae fy ffrind yn caniatáu i’w mab 9 oed gerdded i’r ysgol ar ben ei hun. Ydy hyn yn iawn? Oes yna reolau? Yn bersonol dwi’n meddwl bod 9 yn rhy ifanc, beth os bydda rywun yn mynd atynt? Mae fy mab sydd ym Mlwyddyn 4 yn gofyn i gael cerdded i’r ysgol ei hun. Yn ogystal â ‘perygl dieithrion’ mae rhaid croesi ffordd fawr brysur i gael i’r ysgol. A yw’n addas i blentyn o’i oedran i gerdded i’r ysgol ar ben ei hun?

Cyngor PwyntTeulu ar gerdded i’r ysgol

Mae’n anodd iawn llywio bod yn rhiant da. Mae’r cwestiwn yma o ganiatáu i blentyn gerdded i’r ysgol heb riant yn un anodd. Nid oes cyfreithiau yn y DU yn rhoi cyfyngiad oedran ar blant sy’n cerdded i’r ysgol ar ben eu hunain. Nid oes cyfreithiau sydd yn nodi oedran addas i adael plant heb oruchwyliaeth gartref. Mae diffyg canllaw oedran yn ei wneud yn anodd wrth benderfynu gadael eich plentyn i gerdded i’r ysgol heboch chi. Er nad oes cyfreithiau yn erbyn gadael eich plant heb oruchwyliaeth, mae rhiant yn parhau i fod yn gyfrifol am eu llesiant.

Wrth wneud y penderfyniad yma nid yw oedran mor bwysig ag aeddfedrwydd a natur gyfrifol y plentyn. Mae ffilmiau fel Home Alone yn amlygu ond yn glamoreiddio’r peryglon o fod heb oruchwyliaeth yn ifanc. Ond, os bydda hyn yn digwydd ym mywyd go iawn, bydda’r canlyniadau i’r plentyn a’r rhiant wedi gallu bod yn catastroffig.

Pethau i’w hystyried

Os ydych chi’n meddwl gadael eich mab 9 oed gerdded i’r ysgol ei hun efallai hoffech ystyried y canlynol:

  • Sut fydd eich mab yn ymdopi gyda chroesi ffordd brysur?
  • Ydy eich plentyn yn ymwybodol o beryglon croesi’r ffordd?
  • A yw’n debygol o gymryd risgiau sy’n anniogel, neu’n achosi iddo niweidio?
  • Sut fyddai’n ymateb i berson diarth yn dod i siarad ag ef?
  • A fyddai’n gwybod i chwilio am help os yw’n teimlo dan fygythiad?

Os ydych chi’n gwybod bod gan eich mab y wybodaeth, synnwyr ac aeddfedrwydd i ymdopi, efallai byddech yn penderfynu gadael iddo gerdded i’r ysgol heboch chi. Os oes gennych chi amheuon am ei ymwybyddiaeth neu aeddfedrwydd, yna efallai ei fod yn ormod o risg.

Cynnal treial i gychwyn a defnyddio gemau i amlygu’r peryglon

Chi sydd yn adnabod eich plentyn orau, a beth yw ei allu. Mae’n naturiol hefyd i chi fod eisiau amddiffyn eich plentyn o niwed a ddim yn llawn werthfawrogi eu gallu. Efallai gallech chi gychwyn gyda threial a cherdded yr un llwybr gydag ef, a gofyn cwestiynau am y peryglon gallai wynebu ar hyd y ffordd?

Mae yna adnodd gwych i rieni gan “Think” – cynllun diogelwch ffordd yn y DU gyda gweithgareddau i wneud gyda’ch plentyn i ddysgu am ddiogelwch y ffordd ac i asesu eu parodrwydd. Mae yna nifer o gemau a gweithgareddau ar-lein i’ch plentyn sy’n helpu paratoi ar gyfer dod yn annibynnol.

Beth yw barn rhieni eraill am ganiatáu plant i gerdded i’r ysgol eu hunain?

Mewn arolwg YouGov holwyd 1700 o oedolion yn 2012 am ba oedran roeddent yn teimlo oedd yn addas i blant fynd heb oruchwyliaeth mewn sawl sefyllfa. 10 oedd yr oedran ar gyfartaledd roedd pobl Prydain yn dweud oedd yn iawn i blentyn gerdded i’r ysgol heb oedolyn.

Mae’r NSPCC wedi cynhyrchu canllaw i rieni sef Out Alone. Mae’r daflen yn cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ac ymarferol am sicrhau diogelwch eich plentyn pan heboch chi.

Yn y pendraw, eich penderfyniad chi ydy’ch mab yn cerdded i’r ysgol ar ben ei hun

Yn y pendraw mae angen i chi sicrhau bod eich plentyn yn barod i ofalu am eu hunain yn dda. Ni ddylech chi deimlo pwysau i ddilyn rhieni eraill os nad ydych chi’n teimlo bod eich plentyn yn barod am y lefel yma o annibyniaeth.

Os ydych chi’n penderfynu bod eich plentyn yn barod i gerdded adref o’r ysgol heboch chi, efallai hoffech gytuno ychydig o reolau i’w dilyn.

Gall rheolau gynnwys:

  • Dod adref yn syth
  • Gosod llwybr pendant
  • Ffonio os yw cynlluniau’n newid yn annisgwyl

Mae’r rheolau yno i amddiffyn y ddau ohonoch o unrhyw boeni a niwed a chaniatáu i chi weithredu’n ychwanegol os oes angen.

Credwch yn eich barn  😊

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Gobeithiwn fod y cyngor yma wedi bod o gymorth. Pob lwc.

Y Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Ydy Hi’n Iawn Gadael Fy Mhlentyn Yn Y Car?

Rhannu’r Baich… Ffraeo Brawd a Chwaer

Rhannu’r Baich… Ffonau a Thabledi Wrth Y Bwrdd Bwyd


Rhannwch hwn