Cefnogi Pobl

Yn helpu gyda

Anghenion Ychwanegol /Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gwybodaeth am Cefnogi Pobl yng Nghymru

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai yn helpu pobl yng Nghymru i fyw mor annibynnol â phosib.

Mae’r rhaglen yn cefnogi dros 56,000 o bobl y flwyddyn i fyw yng nghartref eu hunain, ,mae 44,000 o’r rhain yn bobl hŷn. Maent hefyd yn cefnogi pobl gydag anableddau dysgu, teuluoedd yn dianc o drais yn y cartref, pobl sydd dan fygythiad digartrefedd, anghenion iechyd meddwl ac emosiynol a materion camddefnyddio sylweddau.

Mae posib i chi gael eich cyfeirio trwy sefydliad neu i gael mynediad i’r gefnogaeth yn uniongyrchol. Cysylltwch â’ch Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd lleol i ddarganfod mwy am y rhaglen Cefnogi Pobl yn eich ardal.

Darganfod eich Gwasanaeth Cefnogi Pobl Leol