Rhannu’r Baich… Cariad Yn Aros Dros NosCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jun 30th 2017

Cwpl ifanc ar gyfer Cariad Yn Aros Dros Nos

A yw’n iawn i adael i gariad eich plentyn aros dros nos? Mae un fam wedi dweud wrth PwyntTeulu ei bod yn teimlo’n anghyffyrddus â gadael i gariad ei merch aros drosodd yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy merch 17 oed eisiau i’w chariad aros dros nos yn ei ystafell. Mae’n dweud bod rhieni ei ffrindiau i gyd yn gadael i gariadon aros drosodd. Mae gennym berthynas dda a dwi ddim eisiau difetha hynny ond dwi ddim yn meddwl mod i’n gyffyrddus â’r peth. Beth ydw i am wneud?

Cyngor PwyntTeulu ar ganiatáu i gariadon aros drosodd

Diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu gyda’ch pryderon am eich merch a’i chariad. Bydd llawer o rieni yn wynebu’r sefyllfa yma rhyw dro, ac nid oes ateb cywir nac anghywir.

Mae’r ffaith bod gennych chi a’ch merch berthynas dda yn grêt. Yn 17 oed nid yw’ch merch yn blentyn bellach, mae’n oedolyn ifanc sydd eisiau cael ei thrin felly. Mae’r ffaith ei bod yn cyfathrebu gyda chi yn beth cadarnhaol iawn.

Yn amlwg, yr ateb bydd eich merch yn chwilio amdano ydy “ia”… mae hynny’n normal. Dwi’n sicr bydda lawer ohonom wedi bod wrth ein boddau cael caniatâd ein rhieni i wneud hynny yn yr un oedran. Ond mae’n debyg nad oedd clywed “Na” yn ein niweidio am byth.

Eich dewis chi ydyw

Mae dweud na, ac egluro’ch rhesymau am ddweud na, yn hollol dderbyniol. Nid oes neb eisiau teimlo’n anghyffyrddus yng nghartref eu hunain. Ond bydd yn bwysig iddynt ddeall eich rhesymau am wrthod os mai dyma rydych chi’n dewis gwneud. Mae clywed, yn 17 oed, “Am fod i’n dweud” yn annheg ac nid yw’n dangos i’ch merch eich bod yn parchu ei barn ac yn cefnogi ei datblygiad fel oedolyn ifanc cyfrifol.

Os ydych chi’n cytuno i adael i’w chariad aros yna mae hynny’n iawn hefyd, eich penderfyniad chi ydyw. Efallai nad fydd pob rhiant yn cytuno â’ch dewis ond eich penderfyniad chi yw hyn a neb arall. Nid oes rhaid i chi deimlo bod rhaid i chi gyfiawnhau eich penderfyniad i eraill (yn enwedig neiniau a theidiau gall fod â syniadau gwahanol iawn am beth sy’n dderbyniol).

Gosod rheolau

Os ydych chi’n cytuno ei fod yn cael aros efallai bod angen i chi ddod i gytundeb am reolau. Efallai cyfyngu pa mor aml bydd yn aros. Mae yna wahaniaeth mawr rhwng ymwelydd achlysurol a lletywr. Efallai hefyd bod angen sgwrs am ymddygiad derbyniol. Efallai dealltwriaeth gennych chi nad ydych chi’n cerdded i mewn i’w hystafell heb guro ar y drws a chael eich gwahodd i mewn. Mae’n rhaid i’r ddwy ochr fod yn hapus neu nid yw’n debygol o weithio.

Mae’n hanfodol bod y ddau ohonoch yn gwybod beth yw’r disgwyliadau neu byddech yn teimlo’n anghyffyrddus ac efallai gall hyn greu dig fydd yn achosi problemau yn hwyrach ymlaen.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Pob lwc i chi, beth bynnag yw’ch penderfyniad.

Y Tîm PwyntTeulu


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma ychydig ohonynt yma:

Rhannu’r Baich… Ffraeo Brawd a Chwaer

Rhannu’r Baich… Mae Fy Mab Ifanc yn Yfed

Rhannu’r Baich… Colli Nabod Ar Fy Merch


Rhannwch hwn