Rhannu’r Baich: Cariad y Ferch yn Cymryd Mantais OhoniCyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Jun 18th 2019

gafael dwylo cariad merch dylanwad drwg Rhannu'r Baich

Os ydych chi’n casáu cariad eich plentyn yna beth ddylech chi ei wneud? Cysylltodd rhiant â PwyntTeulu am gyngor gan gredu bod ei merch yn gwneud penderfyniadau bywyd gwael oherwydd dylanwad ei chariad. Edrychwch ar ein cyngor yn Rhannu’r Baich yr wythnos hon.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Annwyl PwyntTeulu,

Nid yw fy ngŵr a finnau yn hoff iawn o gariad fy merch. Mae hi wedi newid cymaint ers iddi ddechrau canlyn ag ef, cymaint fel ei bod eisiau gadael ei chwrs lefel AS a gwneud BTEC yn lle hynny. Mae’n anodd egluro, ond dwi’n teimlo fel bod y bachgen yn cymryd mantais ohoni ond nid yw’n gweld hynny.

Cyngor PwyntTeulu

Helo,

Diolch i chi am gysylltu gyda PwyntTeulu. Mae’n ddrwg iawn gen i glywed nad ydych chi a’ch gŵr yn hoff iawn o gariad eich merch, a’ch bod yn teimlo ei bod wedi newid ers cychwyn y berthynas. Mae’n siŵr bod hwn yn sefyllfa anodd i bawb.

Deall ei phenderfyniadau

Mae’n ddealladwy eich bod yn poeni am y newidiadau yn ei chynlluniau astudio, a’ch bod yn gwneud cysylltiad rhwng hyn a’i pherthynas. Mae’r penderfyniad i roi’r gorau i’r lefelau AS ac astudio BTEC yn lle hynny yn un mawr. Ydy eich merch wedi derbyn unrhyw gyngor neu arweiniad gan ei hathrawon neu diwtoriaid am hyn? Os ddim, yna efallai gallech chi awgrymu’r posibilrwydd o gyfarfod gyda staff i drafod y penderfyniad yma a’r ffordd orau i’w chefnogi gyda’i astudiaethau wrth symud ymlaen.

Mae’n bosib mai penderfyniad eich merch yn unig oedd newid ei chwrs ac mai dim ond wedi’i hannog i ddilyn ei dymuniad mae ei chariad. Efallai byddai cyfarfod gyda hi a staff yr ysgol neu goleg yn helpu i ddeall gwraidd y penderfyniad i newid cwrs.

Chi sydd yn gyfrifol

Efallai bydd eich merch yn anfodlon i chi gyfarfod gyda staff. Gallech chi ei hatgoffa yn ofalus mai chi sydd yn gyfrifol amdani o hyd, ac fel rhiant hoffech chi fod yn rhan o unrhyw drafodaethau am ei haddysg. Os yw cyfarfod yn cael ei drefnu, efallai byddai’n syniad ceisio cytuno ar y pethau hoffech ei drafod yn y cyfarfod. Bydd pawb yn gwybod beth i’w ddisgwyl ac efallai bydd hyn yn lleihau unrhyw gyffro neu wrthdaro sydd yn debygol o godi o siarad am faterion sensitif.

Parchu ei dewisiadau

Sonioch chi fod eich gŵr a chithau yn anhapus gyda dewis eich merch o gariad. Dychmygaf fod hyn yn sefyllfa straenus i’r tri ohonoch. Mae oedran eich merch yn un pan fydd yn ffurfio hunaniaeth ei hun ac eisiau gwneud penderfyniadau ei hun. Mae’n gyffredin iawn i bobl ifanc wrthod barn eu rhieni ar bethau fel ffrindiau, cariadon, eu gwisg ayb. ac yn ffafrio dewisiadau eu hunain. Mae dangos eich bod yn anghytuno â phenderfyniadau eich plentyn, er pa mor ddealladwy ydyw yn eich barn chi, yn gallu gwneud person ifanc yn fwy penderfynol o lynu wrth y dewisiadau yma, hyd yn oed os ydynt yn amau nad dyma’r peth gorau iddynt.

here

Mae egluro eich pryderon fel rhiant a phwysleisio eich bod yn parchu ei hawl i wneud dewisiadau yn gallu bod yn fwy effeithiol. Rhowch wybod iddo y byddwch yno i’w chefnogi os yw’n cael unrhyw anawsterau. Fel arfer mae pobl yn fwy tebygol o ystyried yr hyn sydd orau iddynt os ydynt yn cael y gofod i wneud a dysgu o’u camgymeriadau.

Gall cyfathrebu gyda phobl ifanc am faterion sensitif fod yn anodd ar y gorau; efallai bydd Family Lives yn ddefnyddiol i chi. Mae ganddynt wybodaeth, cyngor a chefnogaeth i rieni. Edrychwch ar eu tudalen am sut i gyfathrebu gyda phobl ifanc.h

Byddwch yn gefn iddi

Mae’n gwbl ddealladwy i boeni os ydych chi’n credu ei fod yn cymryd mantais o’ch merch. Efallai gallech chi ddweud wrthi, fel ei rhieni, eich bod yn dymuno’r gorau iddi. Dywedwch wrthi fod ei hapusrwydd yn bwysig iawn i chi a hoffech gael cysur ganddi ei bod yn hapus yn ei pherthynas presennol. Os yw’n dweud ei bod hi, yna efallai mai’r peth gorau fydda i dderbyn hyn fel ffaith. Sicrhewch os yw ei theimladau’n newid ei bod yn deall y byddech yn gefn iddi, ac y gallai siarad gyda chi am unrhyw beth.

Os ydych chi’n synhwyro bod ei chariad yn cymryd mantais ohoni, gallech chi drafod ei weithrediadau ac archwilio sut mae hyn yn gwneud iddi deimlo. Bydd hyn yn gweithio’n well nag rhannu eich barn ohono. Mae’r dull yma yn fwy tebygol o rymuso yn hytrach nag gwneud iddi lynu’n gadarn i ddewis sydd wedi’i wneud am eich bod chi’n anghytuno.

Os ydych chi’n teimlo gallai eich merch fuddio o siarad gyda rhywun am unrhyw un o’r materion yma yna dywedwch wrthi am Meic. Mae Meic yn llinell gymorth sydd yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Maent yn annog pobl ifanc i adnabod unrhyw anawsterau ac archwilio’r pethau gellir ei wneud i stopio, cychwyn neu newid y sefyllfa. Mae yna erthyglau ac adnoddau gwych i blant a phobl ifanc ar y wefan.

Gobeithiwn fod y cyngor yma wedi rhoi ychydig o syniadau i chi am y ffordd orau i ymdrin â’r sefyllfa.

Dymunwn y gorau i chi

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeuluOs hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Chwiliwch ein herthyglau Rhannu’r Baich am gyngor i’r teulu.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:


Rhannwch hwn