Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Diweddarwyd diwethaf: July 13, 2018

Am Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn cyfuno gwahanol sefydliadau i gynorthwyo teuluoedd sydd angen ychydig o gymorth neu gefnogaeth ychwanegol, yn enwedig os ydych ar incwm isel. Gallant eich darparu gyda’r cymorth cywir yn y cyfnod cywir

Maent yn bwriadu:

 • Cynorthwyo pobl i gael swyddi a ffynnu pan fyddant wedi’u cyflogi
 • Cynorthwyo teuluoedd i gyrraedd eu potensial
 • Sicrhau eich bod yn iach, yn ddiogel ac yn mwynhau lles
 • Cynorthwyo eich teulu i fod yn hyderus, magwraethol a gwydn

Mae’n gweithio mewn saith ardal sy’n gorgyffwrdd:

 • Ymrwymiad plentyn ac ieuenctid
 • Tîm o Amgylch y Teulu Anabledd
 • Blynyddoedd Cynnar
 • Iechyd a Lles Emosiynol a Meddyliol (Cadarn)
 • Ffyrdd o Fyw’n Iach
 • Cyflogaeth Gynaliadwy
 • Tîm o Amgylch y Teulu

I ddarganfod mwy am y gwahanol wasanaethau sydd ar gael, ffoniwch linell gymorth rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd (0808 800 0038). Gallwch hefyd yrru neges testun i 80800 gan gychwyn eich neges gyda FamiliesFF.

Pan fyddwch yn galw’r Rhadffôn, bydd gweithiwr medrus a phrofiadol yn darparu gwybodaeth am wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf: ble mae’r gwasanaethau yma ar gael a sut i gael mynediad atynt.

Mae’r gwasanaeth Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf hefyd yn rhoi’r opsiwn o weithiwr medrus a phrofiadol sydd yn gallu ymweld â chi wyneb yn wyneb i drafod Teuluoedd yn Gyntaf a’ch cefnogi i gael mynediad i’r gwasanaethau rydych chi ei angen.

Ar ôl ymweld â chi, ac os ydych chi a’ch teulu yn teimlo byddech yn buddio o weithio gyda nifer o wasanaethau, gallant barhau i weithio gyda chi i ddatblygu tîm o amgylch eich teulu.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd ar gyfer teuluoedd sydd angen ychydig o gymorth neu gefnogaeth ychwanegol os ydych chi’n:

 • Byw yng Nghaerdydd
 • Gyda phlentyn o dan 18 oed (neu 25 os oes gan y person ifanc anghenion ychwanegol) neu’n feichiog

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Caerdydd i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant / Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf /Llinell Gymorth / Gwybodaeth / Cyfeirio

Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

0808 800 0038 (rhadffôn) neu neges testun i 80800 (cychwyn neges gyda “FamiliesFF”)

Familiesfirst.freephone@trosgynnalplant.org.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
Rhadffôn 9am-5pm (trefnir ymweliadau ar amser cyfleus i'r teulu)
Mawrth:
Rhadffôn 9am-5pm (trefnir ymweliadau ar amser cyfleus i'r teulu)
Mercher:
Rhadffôn 9am-5pm (trefnir ymweliadau ar amser cyfleus i'r teulu)
Iau:
Rhadffôn 9am-5pm (trefnir ymweliadau ar amser cyfleus i'r teulu)
Gwener:
Rhadffôn 9am-5pm (trefnir ymweliadau ar amser cyfleus i'r teulu)
Sadwrn:
Trefnir ymweliadau ar amser cyfleus i'r teulu
Sul:
Trefnir ymweliadau ar amser cyfleus i'r teulu

Gwasanaethau eraill yn Caerdydd


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerdydd ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer cyngor a gwybodaeth am wasanaethau lleol i deuluoedd a gofalwyr.

Dechrau’n Deg Caerdydd

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg Caerdydd yn cefnogi rhieni wrth ddarparu cyngor iechyd, cefnogaeth sgiliau dysgu a syniadau ymarferol i helpu chi i arwain eich plant tuag at ddyfodol disglair. Gall plant hyd at 3 oed ac 11 mis fod yn gymwys.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerdydd

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant / Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf /Llinell Gymorth / Gwybodaeth / Cyfeirio

Mae gwasanaeth Rhadffôn Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu pwynt mynediad i’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yng Nghaerdydd i deuluoedd a phobl broffesiynol. Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd sydd angen ychydig o gymorth neu gefnogaeth ychwanegol. Maent yn cynnig gwahanol fathau o gefnogaeth yn ddibynnol ar eich anghenion.

Dewisiadau Tai Caerdydd

Anghenion ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Gall Gwasanaeth Dewisiadau Tai Caerdydd eich helpu os ydych chi mewn perygl o golli eich cartref, neu os ydych chi’n ddigartref nawr ac yn un ai’n cysgu ar y stryd neu’n dibynnu ar ffrindiau i gael gwely am y noson.