Diwrnod Canlyniadau TGAU: 5 Ffordd i Ymdrin â StraenAddysg Cyngor Teulu a Magu Plant | gan | Aug 22nd 2017

Person poeni erthygl Canlyniadau TGAU - Llun gan Karina Carvalho ar Unsplash

Mae Diwrnod Canlyniadau TGAU yn gallu bod yn straen ar bawb. Rydym yn edrych ar yr opsiynau rhag ofn nad yw’ch plentyn wedi cael y canlyniadau disgwyliwyd.

Beth yw’r straen fwyaf? Aros yn bryderus am ganlyniadau arholiad, neu wylio’ch plentyn yn derbyn eu canlyniadau TGAU?

Mae bore diwrnod canlyniadau yn brofiad anodd. Er pa mor hyderus rydych chi’n teimlo, mae’n boen mawr gwybod bod y papurau wedi’u marcio, y graddau wedi’u penderfynu a bod y llythyr sydd yn datgelu popeth ar ochr arall giatiau caeedig yr ysgol.

Wythnosau o ebargofiant, gyda’r diweddglo yn agos. Ond fyddech chi’n cofleidio ac yn dathlu, neu mewn trallod ac wedi siomi?

Dyma’n cyngor ar sut i ymdrin â straen yn y dyddiau cynt, a’r canlyniadau yn dilyn diwrnod graddau TGAU…

#1 Mae siarad yn beth da

Mae’n hawdd teimlo straen ar gyfnodau fel hyn. Felly mae’n bwysig ei bod yn hawdd siarad gyda chi gan y gall hyn wneud i’r ddau ohonoch deimlo’n well am y sefyllfa. Gwrandewch ar eu pryderon a cheisio rhesymoli’u hofn. Dim ond graddau ydynt ar ddiwedd y dydd.

Os bydda’n well gan eich plentyn siarad gyda pherson proffesiynol am straen canlyniadau arholiadau, mae gan Meic staff llinell gymorth ddwyieithog arbennig gellir cysylltu â nhw ar y ffôn, neges testun neu neges sydyn.

#2 Creu Cynllun

Mae’n syniad da cael cynllun yn barod am yr holl ganlyniadau amrywiol, gall hyn leddfu pethau a gwneud i’r ddau ohonoch deimlo’n hapusach

Nid yw’r chweched dosbarth i bawb. Ond mae yna nifer o ffyrdd gall pobl ifanc barhau gyda’u dysgu gyda phrentisiaethau neu gyrsiau coleg eraill. Mae posib ennill tâl wrth ddysgu hefyd!

Beth am dreulio ychydig o amser â’ch gilydd yn ymchwilio gwahanol brentisiaethau a chyrsiau ar wefan Gyrfa Cymru.

#3 Peidiwch Cynhyrfu

Gall y disgwyl hir chwyddo pwysigrwydd y canlyniadau yma, ond y gwir ydy nad dyma’r diwedd ar bethau. Gellir ail eistedd rhai arholiadau heb golli allan ar fynd i’r chweched dosbarth, nac newid pa bynciau Lefel A penderfynir eu dilyn. Nid yw popeth yn dibynnu ar ddiwrnod canlyniadau.

Bydd athrawon ac aelodau staff yn yr ysgol yn barod i ateb unrhyw gwestiynau sydd gan eich plentyn am beth fydd yn digwydd nesaf.

Ond efallai bod gennych chi gwestiynau hefyd, cofiwch – mae posib i chi gysylltu â PwyntTeulu Cymru os oes gennych chi ymholiad neu bryderon am ganlyniadau eich plant.

#4 Dathlu’r Ymdrech, Nid y Radd

Dylid teimlo balchder am yr ymdrech rhoddir yn hytrach nag y radd enillwyd. Mae cwblhau unrhyw gwrs ac eistedd arholiad yn llwyddiant ac yn brofiad bywyd yn ei hun, a dylid canmol hyn yn iawn.

Mae angen cofio hefyd nad yw’r radd yn adlewyrchiad teg o allu eich plentyn. Efallai bod amgylchiadau eraill yn cael effaith ar eu perfformiad y diwrnod hwnnw. Er y pwysigrwydd sy’n cael ei roi ar arholiadau, dim ond prawf cof ydynt yn y bôn a gall pawb gel diwrnod drwg.

#5 Cadw Pethau’n Bersonol

Pan fydd yr amser yma a’r canlyniadau wedi cyrraedd, ceisiwch annog eich plentyn i aros i ffwrdd o gyfryngau cymdeithasol y diwrnod hwnnw. Bydd cymharu canlyniadau yn gallu tanseilio’u llwyddiannau, gan y bydd rhywun arall wastad wedi gwneud yn well.

Cadwch eu canlyniadau i deulu a ffrindiau agos yn unig fydd yn hapus i ddathlu’u llwyddiannau a rhoi cyngor a sylwadau cynorthwyol.

Ar ddiwedd y dydd, cofiwch fod mwy i fywyd nag graddau.

Dyw canlyniad drwg nawr ddim yn golygu bod dyfodol eich plentyn am fod yn aflwyddiannus. Yn yr un modd nad yw canlyniadau da yn gwarantu dyfodol llwyddiannus. Gall plant a phobl ifanc ragori mewn llawer o bethau nad ellir eu marcio na’u graddio, a ni ddylid anghofio hyn. Peidiwch adael i’r graddau ddiffinio eich plentyn, ond eu defnyddio fel cam tuag at eu llwyddiant nesaf.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Enillwch Dalebau Love2Shop Gyda Arolwg

Dychwelyd i’r Ysgol: Sut i Baratoi Amdano

Rhannu’r Baich: Gwrthod Dychwelyd i’r Ysgol

Llun Clawr gan Karina Carvalho ar Unsplash


Rhannwch hwn