Diwrnod Canlyniadau Lefel A: Beth Yw Opsiynau Eich Plentyn?Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant | gan | Aug 16th 2017

Myfyriwr ar gyfer canlyniadau Lefel A

Gall Diwrnod Canlyniadau Lefel A fod yn straen ar bobl ifanc. Gall hefyd fod yn anodd i rieni. Rydym am edrych ar yr opsiynau bosib rhag ofn i’r canlyniadau fod yn wahanol i’r hyn disgwyliwyd.

Mae diwrnod canlyniadau Lefel A bron â chyrraedd. Bydd llawer o bobl ifanc, a’r bobl sy’n eu caru, yn disgwyl yn amyneddgar i weld beth sydd gan y dyfodol i’w gynnig.

Bydd gan rhai pobl ifanc gynlluniau cadarn am eu camau nesaf. Ond efallai bydd rhaid newid rhai o’r cynlluniau yma yn ôl y canlyniadau. Efallai nad oes cynlluniau gan rai pobl a’u bod yn chwilio am ysbrydoliaeth.

Heddiw, yn fwy nac erioed, mae gan bobl ifanc ddewisiadau am eu camau nesaf. Mae llawer o ysgolion yn parhau i hybu’r llwybr prifysgol fel yr opsiwn gorau i’r mwyafrif. Ond nid dyma’r ateb gorau i bawb.

Os mai prifysgol ydy dewis y person ifanc, yna gobeithiwn eu bod yn cael y graddau sydd ei angen arnynt. Ond, yn aml nid yw bywyd mor esmwyth â hynny, ond nid yw’n anobeithiol. Bydd pob person ifanc wedi clywed am system glirio UCAS.

Mynd trwy’r system glirio

Trwy UCAS byddant wedi gwneud cais am y brifysgol ac wedi derbyn cynigion. Erbyn dyddiad canlyniadau Lefel A byddant yn deall sut i ddefnyddio’r system yma yn eithaf da.

Clirio ydy’r system sydd yn caniatáu i fyfyrwyr wneud cais am gyrsiau eraill nad oeddent wedi’i ystyried yn flaenorol, ond sy’n cael ei ystyried nawr oherwydd y canlyniadau Lefel A. Bydd llawer o bobl ifanc yn mynd i’r brifysgol trwy’r dull yma. Nid dyma’r ffordd ddelfrydol i gael yno gan ei fod yn broses eithaf straenus, hyd yn oed mwy ar ôl y siom o beidio cael y graddau sydd ei angen ar gyfer eich dewis cyntaf. Ond, mae’n rhoi ail gyfle i bobl. Edrychwch ar wefan UCAS am wybodaeth bellach ar glirio. Gallech chi edrych ar ganllaw TheSprout.co.uk i brifysgol, gan gynnwys gwybodaeth ar wneud cais, clirio ac addasu.

Prentisiaethau

Efallai nad oes ganddynt unrhyw ddiddordeb mewn symud i addysg uwch. Mae hyn yn iawn. Efallai eu bod wedi gwneud cais am brentisiaeth uwch neu brentisiaeth gradd. Mae’r rhain ar lefel cywerth ag addysg uwch a gallant arwain at ennill cymhwyster cydnabyddedig proffesiynol. Er mwyn cael eu derbyn ar brentisiaeth byddant wedi gorfod cyrraedd lefel penodol o addysg. Fel arfer mae hyn yn ddau Lefel A ar y lleiaf.

Mae Prentisiaethau Gradd yn bartneriaeth newydd rhwng cyflogwyr a phrifysgolion. Fel y mae pobl ifanc yn ymwybodol, ei fwriad ydy rhoi cyfle iddynt i ennill gradd ynghyd â phrofiad gwaith go iawn. Fel prentisiaeth gradd bydd y person ifanc yn rhannu ei amser rhwng astudio yn y brifysgol ac yn y gweithle. Byddant yn cael eu cyflogi trwyddi draw, bydd y ffioedd dysgu yn cael ei dalu ar eu rhan, a byddant yn ennill gradd neu HND/HNC o brifysgol. Hyn i gyd tra’n ennill cyflog a chael profiad yn y swydd. Mae Prentisiaethau Gradd yn cymryd rhwng 4 a 6 blynedd i’w cwblhau fel arfer.

Os yw’r person ifanc wedi llwyddo i gael y graddau sydd ei angen yna gwych, ond os nad ydynt wedi ennill y Lefelau A sydd ei angen, yna byddai’n syniad cysylltu â Gyrfa Cymru cyn gynted â phosib i edrych ar yr opsiynau.

Y byd gwaith

Efallai nad oes gan y person ifanc unrhyw ddiddordeb mewn parhau gydag addysg ffurfiol ac yn awyddus i gychwyn yn y byd gwaith. Mae yna lawer o wefannau swyddi ac asiantaethau recriwtio ar gael. Y peth pwysicaf sydd ei angen cyn cychwyn chwilio am waith ydy cael CV cyfoes. Bydd llawer o’r gwefannau swyddi yn annog person ifanc i greu CV ar eu gwefan, bydd darpar gyflogwyr yn gallu edrych ar hwn wedyn neu gellir ei atodi wrth wneud ceisiadau. Mae gwefan swyddi Indeed yn esiampl o hyn.

Y debygoliaeth yw bod y person ifanc eisoes wedi ysgrifennu CV ym mlwyddyn 12 neu 13. Yn aml mae hyn yn cael ei wneud yng ngwersi’r Fagloriaeth Cymraeg fel arfer gan ddefnyddio adeiladydd CV Gyrfa Cymru, sydd ar y gwefan. Mae’n gyfeillgar iawn i ddefnyddwyr.

Gwirfoddoli

Efallai nad yw’r person ifanc yn sicr beth maen nhw eisiau gwneud a’ch bod mewn sefyllfa ariannol lle gallech chi eu cefnogi ar hyn o bryd. Gall hyn fod yn gyfle gwych iddynt ennill ychydig o brofiad, sgiliau a gwybodaeth newydd wrth wirfoddoli. Mae yna lawer o gyfleoedd gwirfoddoli ledled Cymru. Mae’r rhain yn amrywio o fod yn weithiwr chwarae gwirfoddol gyda Groundwork Wales i fod yn wirfoddolwr cerddoriaeth gyda RecRock… mae’r opsiynau’n ddiddiwedd!

Efallai gall person ifanc edrych ar Gwirfoddoli Cymru, sydd yn cyfuno’r holl gyfleoedd gwirfoddoli yng Nghymru. Mae yna chwilotwr defnyddiol hefyd i ddarganfod cyfleoedd yn eich ardal chi.

Teithio

Opsiwn arall i rai pobl ifanc yn y cyfnod yma o’u bywydau ydy teithio. Mae hyn eto yn gallu bod yn gyfle gwych i ennill sgiliau, gwybodaeth a phrofiad newydd yn enwedig os ydynt yn cyfuno hyn gyda gweithio.

Gall y sefydliad Anywork Anywhere fod yn fan cychwyn gwych lle gall y person ifanc gael ysbrydoliaeth. Mae’n rhestru cyfleoedd gwirfoddol a rhai sy’n talu ledled y byd. Mae hefyd yn rhoi’r holl wybodaeth bwysig bydd unrhyw berson ifanc ei angen ynglŷn â’r fisas, yswiriant, imiwneiddiadau sydd ei angen ayb.

Mae yna sefydliadau eraill tebyg hefyd wrth gwrs. Byddai’n syniad iddynt wneud ychydig o ymchwil cyn gwneud penderfyniad mor fawr, yn union fel y byddant wrth ddewis pa brifysgol i fynd iddo am dair blynedd neu fwy.

Mae yna ddewisiadau

Felly i ailadrodd… mae ganddynt ddewisiadau. Beth bynnag yw’r canlyniadau, nid yw’n anobeithiol. Er nad yw’n ddelfrydol efallai, mae gorfod newid cynlluniau yn profi gwydnwch fel oedolion ifanc ac yn gromlin dysgu fydd yn buddio yn yr hir dymor.

Os hoffai eich person ifanc siarad gyda rhywun yna Meic ydy’r llinell gymorth eiriolaeth, gwybodaeth a chyngor cenedlaethol i bobl ifanc yng Nghymru.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am y mater yma, neu unrhyw broblem arall sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Enillwch Dalebau Love2Shop Gyda Arolwg

Yr 8 Lle Picnic Gorau yng Nghymru… a Phethau i Bacio!

Pyllau Padlo a Phadiau Sblasio Gorau Cymru

Credyd Llun Clawr: The Kingsway School Flickr trwy Compfight cc


Rhannwch hwn