Camdriniaeth a Thrais Rhywiol: Nid Yw’n IawnCyngor Teulu a Magu Plant Iechyd Newyddion | gan | Feb 8th 2017

Camdriniaeth a Thrais Rhywiol: Nid Yw'n Iawn

Mae hi’n Wythnos Ymwybyddiaeth Camdriniaeth Rywiol a Thrais Rhywiol yr wythnos hon. Rydym yn cymryd rhan yn y sgwrs wrth rannu dolenni i’r sefydliadau a’r gwasanaethau gall helpu dioddefwyr neu’r bobl sydd yn poeni am rywun yn dioddef.

Bwriad yr wythnos ydy codi ymwybyddiaeth a chychwyn sgyrsiau anodd a phoenus am gamdriniaeth a thrais rhywiol. Y neges bwysig i bawb sydd wedi’u heffeithio ydy ‘nid ydych chi ar ben eich hun’ ac mae yna lawer o lefydd sydd yn gallu cynnig cefnogaeth a help.

Mae’r ymgyrch yn rhannu neges glir bod pobl YN siarad am gamdriniaeth a thrais rhywiol. Mae mwy o bobl yn adnabod ac yn adrodd camdriniaeth a thrais rhywiol. Mae hyn yn ei dro yn arwain at fwy o euogfarnau. Gall siarad mwy am y materion yma yn rhoi llai o rym i’r rhai sy’n cam-drin wrth reoli dioddefwyr drwy gywilydd a thawelwch.

Os ydynt yn credu eu bod yn ddioddefwyr neu beidio, nid y rhai sydd yn profi camdriniaeth a thrais ar y funud hon sydd yn dioddef yn unig. Gallant fod wedi dioddef camdriniaeth neu drais rhywiol fel plentyn a bod hyn yn parhau i gael effaith arnynt yn eu bywyd fel oedolyn.

Mae angen i ddioddefwyr a goroeswyr wybod a deall bod posib gweithredu i gael help a chefnogaeth. Gallant rannu profiadau i helpu eraill. Gall defnyddwyr Twitter rannu’r hashnod #itsnotok yr wythnos hon i rannu barn. Dyma neges ymgyrch eleni. Nid yw byth yn iawn a gyda gobaith bydd ymwybyddiaeth well yn arwain at fwy o ddioddefwyr yn chwilio am gefnogaeth. Gallech chi chwarae rhan hefyd. Rhannwch yr erthygl hon a’r dolenni isod gydag unrhyw un gall fod angen cefnogaeth, efallai nad ydych yn ymwybodol o’r angen hyd yn oed.

Os ydych chi’n ddioddefwr neu oroeswr trais rhywiol mae yna lawer o wasanaethau ar gael i’ch cefnogi. Dyma ychydig ohonynt:

Byw Heb Ofn

Mae Byw Heb Ofn yn wasanaeth Llywodraeth Cymru. Maent yn darparu gwybodaeth a chyngor i rai sydd yn dioddef o drais yn erbyn merched, camdriniaeth ddomestig a thrais rhywiol.

Mae ganddynt linell gymorth hefyd ar 0808 8010 800 neu wasanaeth sgwrs byw ar eu gwefan.

Rape Crisis

Cymorth os ydych chi neu rywun rydych chi’n adnabod wedi profi rêp, camdriniaeth rywiol plentyn ac/neu unrhyw fath o drais rhywiol.

Llinell gymorth am ddim: 0808 802 9999

Byddin yr Iachawdwriaeth – Llinell Gymorth Masnachu Pobl

Llinell gymorth i ddioddefwyr ecsploetiaeth rywiol a chaethiwed. Galwch 0300 3038151, 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

NSPCC – Camdriniaeth Rywiol

Gwybodaeth am gamdriniaeth rywiol plant a sut i’w adnabod a chefnogi plentyn sydd yn ddioddefwr. Os ydych chi’n poeni am blentyn galwch 0808 800 5000, 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos.

Mae yna wybodaeth am ecsploetiaeth rywiol plant ar wefan yr NSPCC hefyd, sydd yn fath o gamdriniaeth rywiol.

Survivors UK

Darparu gwasanaeth cwnsela i gefnogi goroeswyr gwrywaidd o gamdriniaeth rywiol, ymosodiad rhywiol neu rêp fel oedolyn, neu os oeddent wedi profi hyn fel plentyn. Maent yn cynnig sgwrsio ar-lein ar eu gwefan neu gallech chi yrru neges testun ar 020 3322 1860 neu Whatsapp ar 07491 816 064.

Napac

Yn cefnogi oedolion sydd wedi dioddef camdriniaeth rywiol fel plentyn. Galwch y llinell gymorth am ddim ar 0808 801 0331 neu e-bostiwch ar y gwefan.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os ydych chi’n teimlo’r angen i siarad â rhywun am y mater yma neu unrhyw broblemau eraill sy’n cael effaith ar eich teulu yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9-5 dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant helpu chi i ddod o hyd i sefydliadau fydd yn gallu helpu.


Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae yna lawer mwy o erthyglau yn ein hadran Cylchgrawn. Dyma rai ohonynt:

Camdriniaeth yn y Cartref: Nid Cymaint o Gylch Cythreulig

Trais Yn Y Cartref: Cefnogaeth i Ddynion Cymru

Ydych Chi’n Gallu Rheoli’ch Dicter?


Rhannwch hwn