Calan Gaeaf Wedi’i Wneud Yn RhadPethau i'w Gwneud | gan | Oct 17th 2017

Pwmpen Calan Gaeaf rhad

Chwilio am ffyrdd i leihau’r gost dros y Calan Gaeaf?

Dyma’n awgrymiadau arswydus ni ar gyfer Calan Gaeaf rhad gan gynnwys addurniadau, gwisgoedd a ryseitiau…

Ystlumod Yn Hedfan

Eitemau sydd eu hangen: Cerdyn du, llinyn, siswrn, selotep

Dull:

 • Torri cerdyn du i siapiau ystlumod
 • Torri llinyn i’r hyd sydd ei angen
 • Gosod y llinyn ar y siapiau ystlumod gyda selotep
 • Hongian o’r nenfwd a mwynhau eich ogof ystlumod newydd!

Pwmpenni

Nid yw’n Calan Gaeaf heb bwmpen wedi’i cherfio! Bydd angen llaw lonydd wrth ddefnyddio cyllell cegin felly gwell gwneud pam na fydd y plant o gwmpas, yn enwedig os ydynt yn orfywiog ar ôl yr holl ddanteithion! Mae gan Parenting.com 5 dyluniad pwmpen i blant bach sydd ddim angen cerfio.

Eisiau awgrymiadau ar sut i gerfio pwmpen? Gwyliwch y fideo yma:

A chofiwch beidio gwastraffu’r cnawd pwmpen flasus yna, sgroliwch i lawr am ryseitiau pwmpen syml.

Mynwent Fwganaidd

Eitemau sydd eu hangen: Sawl bocs grawnfwyd (cereal) mawr, paent llwyd, beiro du, siswrn, selotep

Dull:

 • Torri un bocs grawnfwyd i ffurfio’r sylfaen
 • Gosod bocs cyfan i’r sylfaen gyda selotep
 • Ei beintio’n llwyd
 • Ysgrifennu RIP mewn beiro ddu ar y bocs wedi’i beintio’n llwyd!

Bwlb Golau Coch

Newidiwch y bylbiau golau yn eich tŷ am y noson gyda bylbiau coch i greu awyrgylch gwaedlyd! Mae posib prynu’r rhain yn rhad mewn sawl siop DIY neu ar-lein. Gall hyn fod yn syrpréis da i’ch plant pan gyrhaeddant adref.

Ysbrydion Banana

Eitemau sydd eu hangen: Bananas (gwell rhai bach, llydan), siocled gwyn, siafins cneuen goco, ffyn lolipop a naddion siocled.

Dull:

 • Torri’r bananas yn ddau
 • Gwthio ffonau lolipop i mewn i’r haneri banana
 • Toddi’r siocled gwyn a throchi’r bananas ynddo
 • Gorchuddio gyda siafins cneuen goco
 • Ychwanegu naddion siocled fel llygaid
 • Rhoi yn yr oergell nes bydd y siocled wedi caledu!

Pwmpenni

Mae’r mwyafrif o bwmpenni yn cael eu prynu er mwyn cerfio llusern, ond y canol ydy ble mae’r stwff da! Mae’r cnawd sydd ar ôl yn flasus iawn, yn llawn fitaminau a mwynau ac yn gallu cael ei ddefnyddio mewn sawl ffordd. Dyma rhai o’r ryseitiau gorau i helpu ymestyn eich arian dros y Calan Gaeaf, cliciwch ar gyfer y dolenni:

Cymerwch olwg hefyd ar ein herthygl Rhannu’r Baich o lynedd ar fwydydd Calan Gaeaf iach…

Rhannu’r Baich… Danteithion Calan Gaeaf Iach

Bobio am afalau

Gêm Calan Gaeaf clasurol a ffordd hawdd i berswadio’ch plant i fwyta ffrwythau! Rhowch ychydig o afalau mewn powlen o ddŵr, clymwch ddwylo’r plant y tu ôl i’w cefnau a gweld os gallant ddal afal yn eu ceg. I blant llai cofiwch brynu afalau llai, ac os oes ganddynt ddant rhydd gall hyn fod yn ffordd dda i gael ymweliad gan dylwyth teg y dannedd!

Tra bydd rhai ohonoch wedi’ch gorchuddio â gwaed ffug, dannedd fampir neu wedi’ch gorchuddio â lliain wely, gall fod yn ddrud i wisgo’ch angenfilod bach mewn gwisgoedd o’r archfarchnad neu rai wedi’u hurio. Felly beth am greu gwisg eich hun?

Y Bot-ailgylchu

Defnyddiwch focs cardfwrdd mawr, tiwbiau papur toiled a bocsys wyau i greu robot ailgylchu bach eich hun! Unwaith i chi dorri twll maint pen ar un ochr bocs cardfwrdd mawr a dau dwll yn yr ochr ar gyfer breichiau, defnyddiwch lud PVA i ychwanegu gwelltyn, botymau a darnau robo i’r blaen! Gellir prynu paent chwistrell arian yn y mwyafrif o siopau punt, yn ogystal â gwellt a botymau i’w haddurno os nad ydynt ar gael yn barod. Ond y gobaith ydy bod posib ailddefnyddio pethau sydd yn gorwedd o gwmpas y tŷ!

Candybot or Recycle bot for Halloween Costume

Photo Credit: Patrick Buechner, Flickr

Y Mymi

Dyma wisg glasurol arall – nid all dim mynd o’i le! Bydd angen trowsus neu siorts gwyn, crys-t gwyn, ac ychydig o bapur toiled i lapio o amgylch gorff eich plentyn. Gellir prynu ychydig o baent wyneb gwyn rad i orffen a chwblhau’r olwg mymi yn berffaith.

Siop Cyfnewid Gwisgoedd

Ddim yn teimlo’n greadigol? Beth am drefnu siop cyfnewid gyda rheini eraill lle gall eich plant gyfnewid gwisgoedd o flynyddoedd blaenorol gyda phlant eraill? Golygai hyn wisgoedd calan gaeaf am ddim a digwyddiad cyn Calan Gaeaf sy’n hwyl i’r plant!


Dymunwn Galan Gaeaf hwyl a diogel i chi. Os yw’ch plant yn mynd i wneud cast neu geiniog anogwch nhw i wisgo dillad adlewyrchol a chario tortsh, ewch i dai pobl sydd yn gyfarwydd i chi yn unig, a pheidiwch siarad gyda dieithrion. Os ydych chi’n profi ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y cyfnod yma, galwch 101 i’w adrodd i’r heddlu.


Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn.

Brechlyn Ffliw: Helpu’ch Plant i Drechu’r Germau

Sut I Adnabod A Thrin Llau Pen

Alergeddau a Sut i Ymdopi â Nhw


Rhannwch hwn