Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

Diweddarwyd diwethaf: July 12, 2017

Am Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

Yn ogystal â chynnig gwybodaeth a chyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, pobl broffesiynol a chyflogwyr ar amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant, gall Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili eich cyfeirio yn y ffordd cywir os ydych chi’n chwilio am grwpiau lleol i rieni gyda phlant bach.

Gallant hefyd ddweud wrthych chi am wasanaethau sydd yn darparu cefnogaeth i rieni a gofalwyr plant a phobl ifanc sydd â, neu gall fod â, anghenion arbennig neu anawsterau ymddygiad neu emosiynol.

Mae’r gwasanaeth hefyd yn cynnwys gwybodaeth am glybiau, clybiau ieuenctid, gweithgareddau chwaraeon a hamdden, Brownies, Brigâd y Bechgyn a llawer mwy.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Rhieni neu ofalwyr plant a phobl ifanc neu bobl broffesiynol yn gweithio gyda theuluoedd yng Nghaerffili.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

01443 863232

Mae peiriant ateb ar gael ar gyfer gwasanaeth tu allan i oriau swyddfa – gadewch eich enw a’ch rhif a bydd rhywun yn cysylltu’n ôl.

fis@caerphilly.gov.uk

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Tŷ Penallta, Parc Tredomen, Ystrad Mynach, Hengoed, CF82 7PG

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am -5:00pm
Mawrth:
9:00am -5:00pm
Mercher:
9:00am -5:00pm
Iau:
9:00am -5:00pm
Gwener:
9:00am -4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Caerffili


Rhaglen Cefnogi Pobl Caerffili

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae tîm Cefnogi Pobl Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gallu’ch cefnogi os ydych chi angen symud cartref, angen cymorth i gael mynediad i wasanaethau eraill, cymorth gyda chyllidebu, cael mynediad i addysg neu gyflogaeth a chyngor am gynnal eich iechyd corfforol a meddyliol.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili yn cynnig gwybodaeth a chyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, pobl broffesiynol a chyflogwr ar amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.

Dechrau’n Deg Caerffili

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi teuluoedd i roi Dechrau Deg mewn bywyd i rai 0-3 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen wedi’i osod i gefnogi teuluoedd ledled bwrdeistref sirol Caerffili gydag amrywiaeth o anawsterau a heriau.

Os ydych chi angen cefnogaeth, cyngor neu arweiniad, gall y prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf helpu chi drwy’r cyfnodau anodd yma.