Dechrau’n Deg Caerffili

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Dechrau’n Deg Caerffili

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi teuluoedd a rhoi Dechrau Deg mewn bywyd i rai 0-3 oed.

Mae’r cynllun yn darparu gwasanaethau cefnogaeth ddwys i blant 0-3 oed a’u teuluoedd. Canolbwynt y rhaglen ydy hyrwyddo sgiliau iaith, gwybyddol, cymdeithasol ac emosiynol, datblygiad corfforol ac adnabyddiaeth gynnar o anghenion mawr.

Maent yn gwneud hyn wrth ddarparu cefnogaeth ac arweiniad iechyd dwys, grwpiau magu plant a chefnogaeth teulu, cefnogaeth datblygiad iaith gynnar a gofal plant rhan amser am ddim.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

I gael mynediad i gefnogaeth drwy’r rhaglen mae’n rhaid byw mewn ardal Dechrau’n Deg. Cysylltwch â’ch Tîm Dechrau’n Deg leol i weld os ydych chi’n gymwys.

Os nad ydych yn gymwys am y Rhaglen Dechrau’n Deg mae yna amrywiaeth o wybodaeth a gwasanaethau ar gael i’ch helpu:

  • Pecyn Offer i Rieni – cyfres o daflenni i helpu rhieni.
  • Cymorth i Rieni – yma byddwch yn darganfod grwpiau a sefydliadau gall eich darparu gyda chyngor a gwybodaeth.
  • Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd  – darparu cyngor a gwybodaeth am ddim ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant a gweithgareddau ar gyfer plant 0-10 oed, eu teuluoedd a’u gofalwyr.
  • Teuluoedd yn Gyntaf – yn darparu cefnogaeth ac yn gweithio gyda theuluoedd i helpu datrys heriau.
  • Blynyddoedd Cynnar Caerffili – gweithio i sicrhau bod addysg blynyddoedd cynnar a llefydd gofal plant o ansawdd uchel i holl deuluoedd ym mwrdeistref sirol Caerffili.

Cysylltwch â GGD Caerffili i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Dechrau’n Deg Caerffili

029 2076 0760
029 2076 0763

flyingstart@caerphilly.gov.uk

Tŷ Penallta,
Parc Busnes Tredomen,
Ystrad Mynach,
Hengoed,
CF82 7PG

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00 -5:00
Mawrth:
9:00 -5:00
Mercher:
9:00 -5:00
Iau:
9:00 -5:00
Gwener:
9:00 -4:30
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Caerffili


Rhaglen Cefnogi Pobl Caerffili

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae tîm Cefnogi Pobl Bwrdeistref Sirol Caerffili yn gallu’ch cefnogi os ydych chi angen symud cartref, angen cymorth i gael mynediad i wasanaethau eraill, cymorth gyda chyllidebu, cael mynediad i addysg neu gyflogaeth a chyngor am gynnal eich iechyd corfforol a meddyliol.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Caerffili yn cynnig gwybodaeth a chyngor i rieni, gofalwyr, neiniau a theidiau, pobl broffesiynol a chyflogwr ar amrywiaeth o weithgareddau plant a gwasanaethau gofal plant.

Dechrau’n Deg Caerffili

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru sydd ar gael mewn ardaloedd penodol i gefnogi teuluoedd i roi Dechrau Deg mewn bywyd i rai 0-3 oed.

Teuluoedd yn Gyntaf Caerffili

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhaglen wedi’i osod i gefnogi teuluoedd ledled bwrdeistref sirol Caerffili gydag amrywiaeth o anawsterau a heriau.

Os ydych chi angen cefnogaeth, cyngor neu arweiniad, gall y prosiectau Teuluoedd yn Gyntaf helpu chi drwy’r cyfnodau anodd yma.