Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai i helpu chi i fyw mor annibynnol â phosib.

Gallem eich cefnogi pa un ai a ydych chi’n byw yng nghartref eich hun, mewn hostel, tai gwarchod, neu dai â chymorth arbenigol arall.

Mae’r gefnogaeth tai rydym ni’n ei gynnig yn cynnwys cymorth hanfodol gyda sgiliau bywyd fel rheoli eich tenantiaeth, delio gydag asiantaethau eraill ac/neu gyllido sydd yn rhan bwysig o fyw yn annibynnol.

Ein bwriad ydy helpu atal unigolion a theuluoedd rhag dod yn ddigartref ac yn gorfod mynd i ofal argyfwng mewn ysbyty neu ofal preswyl.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Unrhyw un sydd angen cymorth i gadw eu cartref.

Os nad ydych chi’n gymwys am y rhaglen Cefnogi Pobl, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Sir Gaerfryddin i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

01267 234567

supportingpeople@carmarthenshire.gov.uk

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Sir Gaerfyrddin


Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Rydym yn darparu cyngor ac arweiniad dwyieithog a diduedd am ddim yn Sir Gaerfyrddin ar amrywiaeth eang o ddewisiadau gofal plant, gweithgareddau i blant a materion yn ymwneud â’r teulu.

Dechrau’n Deg Sir Gaerfyrddin

Gofal Plant / Addysg / Iechyd

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i blant 0 i 3 oed a’u teuluoedd sydd yn byw mewn ardaloedd penodol yn Sir Gaerfyrddin.

Teuluoedd yn Gyntaf Sir Gaerfyrddin

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu cefnogi teuluoedd, plant a phobl ifanc hyd at 25 oed yn byw yn Sir Gaerfyrddin gyda chyflogaeth, iechyd a lles.

Rhaglen Cefnogi Pobl Sir Gaerfyrddin

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Cefnogi Pobl yn cyfuno amrywiaeth o wasanaethau i’ch helpu i gynnal eich annibyniaeth a darparu cefnogaeth tai yn eich cartref.