Help gydag Iechyd a Lles

family-information-service-logo

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GDD) ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth a chyngor lleol i rieni a theuluoedd.

Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am wasanaethau gan gynnwys gofal plant (a chostau), iechyd, pethau i’w gwneud, anghenion ychwanegol, addysg, magu plant a mwy.

Gallant eich rhoi mewn cyswllt gyda grwpiau yn eich ardal a gwasanaethau cyngor a chefnogaeth arbenigol pan fydd angen.

flying-start1

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer teuluoedd i helpu plant i gael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg gyda phlentyn o dan 4 oed, yna mae gennych hawl i gefnogaeth magu plant.

Gallwch gael mynediad i ofal plant rhan amser am ddim i blant 2-3 oed, gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy a chefnogaeth ar gyfer lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn.

Communities-First1

Cymunedau yn Gyntaf

Mae’r rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn cefnogi pobl sydd eisiau gwella eu hardal leol.

Maent yn gweithio mewn 52 ardal yng Nghymru, yn gweithio gyda sefydliadau a’r gymuned leol i drefnu a throsglwyddo amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau.

Mae’r rhaglen yn helpu cymunedau i fod yn fwy iach, i ddatblygu sgiliau a dod yn fwy gwybodus.

families-first1

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd, yn benodol y rhai ar incwm isel, sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

Yn tynnu gwasanaethau ynghyd yn ôl eich amgylchiadau, gallant eich helpu i fyw mewn cartref diogel ac iach.

Gallant helpu eich teulu i mewn i waith, trwy amgylchiadau anodd, neu os ydych chi’n byw mewn, neu mewn perygl o, dlodi.

Mae yna dîm Teuluoedd yn Gyntaf ymhob awdurdod lleol.

supporting-people1

Cefnogi Pobl

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai yn helpu pobl i oresgyn heriau i fyw’n annibynnol.

Mae’r rhaglen yn gweithio gyda chi i atal trafferthion yn y dyfodol wrth ddarparu cymorth mor gynnar â phosib.

Local area

Eich Cwestiynau am Iechyd a Lles