Help gydag Anableddau ac Anghenion Ychwanegol

family-information-service-logo

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GDD) ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth a chyngor lleol i rieni a theuluoedd.

Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am wasanaethau gan gynnwys gofal plant (a chostau), iechyd, pethau i’w gwneud, anghenion ychwanegol, addysg, magu plant a mwy.

Gallant eich rhoi mewn cyswllt gyda grwpiau yn eich ardal a gwasanaethau cyngor a chefnogaeth arbenigol pan fydd angen.

flying-start1

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer teuluoedd i helpu plant i gael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg gyda phlentyn o dan 4 oed, yna mae gennych hawl i gefnogaeth magu plant.

Gallwch gael mynediad i ofal plant rhan amser am ddim i blant 2-3 oed, gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy a chefnogaeth ar gyfer lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn.

supporting-people1

Cefnogi Pobl

Mae’r rhaglen Cefnogi Pobl yn darparu cefnogaeth yn ymwneud â thai yn helpu pobl i oresgyn heriau i fyw’n annibynnol.

Mae’r rhaglen yn gweithio gyda chi i atal trafferthion yn y dyfodol wrth ddarparu cymorth mor gynnar â phosib.

Local area

Eich Cwestiynau am Anableddau ac Anghenion Ychwanegol