Help gyda Gwaith a Hyfforddiant

family-information-service-logo

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GDD) ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth a chyngor lleol i rieni a theuluoedd.

Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am wasanaethau gan gynnwys gofal plant (a chostau), iechyd, pethau i’w gwneud, anghenion ychwanegol, addysg, magu plant a mwy.

Gallant eich rhoi mewn cyswllt gyda grwpiau yn eich ardal a gwasanaethau cyngor a chefnogaeth arbenigol pan fydd angen.

Communities-First1

Cymunedau yn Gyntaf

Mae’r rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn cefnogi pobl sydd eisiau gwella eu hardal leol.

Maent yn gweithio mewn 52 ardal yng Nghymru, yn gweithio gyda sefydliadau a’r gymuned leol i drefnu a throsglwyddo amrywiaeth o brosiectau a gweithgareddau.

Mae’r rhaglen yn helpu cymunedau i fod yn fwy iach, i ddatblygu sgiliau a dod yn fwy gwybodus.

families-first1

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd, yn benodol y rhai ar incwm isel, sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

Yn tynnu gwasanaethau ynghyd yn ôl eich amgylchiadau, gallant eich helpu i fyw mewn cartref diogel ac iach.

Gallant helpu eich teulu i mewn i waith, trwy amgylchiadau anodd, neu os ydych chi’n byw mewn, neu mewn perygl o, dlodi.

Mae yna dîm Teuluoedd yn Gyntaf ymhob awdurdod lleol.

Local area

Eich Cwestiynau am Waith a Hyfforddiant