Help gyda Chyngor Teulu a Magu Plant

family-information-service-logo

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GDD) ydy’r pwynt cyswllt cyntaf ar gyfer gwybodaeth a chyngor lleol i rieni a theuluoedd.

Maent yn darparu gwybodaeth a chefnogaeth am wasanaethau gan gynnwys gofal plant (a chostau), iechyd, pethau i’w gwneud, anghenion ychwanegol, addysg, magu plant a mwy.

Gallant eich rhoi mewn cyswllt gyda grwpiau yn eich ardal a gwasanaethau cyngor a chefnogaeth arbenigol pan fydd angen.

flying-start1

Dechrau’n Deg

Mae Dechrau’n Deg yn darparu amrywiaeth o wasanaethau ar gyfer teuluoedd i helpu plant i gael y cychwyn gorau mewn bywyd.

Os ydych chi’n byw mewn ardal Dechrau’n Deg gyda phlentyn o dan 4 oed, yna mae gennych hawl i gefnogaeth magu plant.

Gallwch gael mynediad i ofal plant rhan amser am ddim i blant 2-3 oed, gwasanaeth Ymwelydd Iechyd mwy a chefnogaeth ar gyfer lleferydd, iaith a chyfathrebu eich plentyn.

families-first1

Teuluoedd yn Gyntaf

Mae’r rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf yn helpu teuluoedd, yn benodol y rhai ar incwm isel, sydd angen cefnogaeth ychwanegol.

Yn tynnu gwasanaethau ynghyd yn ôl eich amgylchiadau, gallant eich helpu i fyw mewn cartref diogel ac iach.

Gallant helpu eich teulu i mewn i waith, trwy amgylchiadau anodd, neu os ydych chi’n byw mewn, neu mewn perygl o, dlodi.

Mae yna dîm Teuluoedd yn Gyntaf ymhob awdurdod lleol.

Local area

Eich Cwestiynau am Fagu Plant