Bywyd Gydag Ychydig Mwy – Diagnosis Yn Unig Yw Syndrom DownCyngor Teulu a Magu Plant Newyddion | gan | Jun 26th 2017

Theo gwenu erthygl Bywyd Gydag Ychydig Mwy - Byw Gyda Syndrom Down

Mae ein blogiwr gwadd Yasmin yn fam i fachgen 19 mis oed o’r enw Theo. Mae gan Theo syndrom Down ac mae wedi dioddef sawl llawdriniaeth i gywiro nam cynenedigol ar y galon.

Yn ogystal â gweithio rhan amser fel hyfforddwr nofio ac astudio ar gyfer gradd Cyfryngau, Diwylliant a Newyddiaduraeth, mae Yasmin yn cadw Theo’s Diary, blog a thudalen Facebook gyda’r bwriad o rannu ymwybyddiaeth a derbyniad positif. Dyma’i stori am fywyd gyda Theo.

Beichiogrwydd anodd

Bron yn 7 mis yn feichiog, a diwrnod ar ôl fy nghawod babi, penderfynodd fy mhartner adael. Nid oedd bod yn feichiog wedi bod yn hawdd i mi. Roeddwn wedi dioddef o seiatica drwg iawn ac wedi treulio bron i wythnos yn yr ysbyty yn ystod yr haf oherwydd sawl cymhlethdod gwahanol. Nid oedd y babi yn tyfu fel y dylai, ac ar ôl bod i angladd teulu, roeddwn yn teimlo straen mawr ac eisiau i’m machgen bach gyrraedd yn ddiogel.

Yn fy ngwaith un noson, pan oeddwn yn 37 wythnos yn feichiog, teimlais pŵl o boen yn fy nghefn. Y noson honno, wrth deithio adref o’r gwaith, codais fy mag ysbyty i gael popeth at ei gilydd ar gyfer y babi’n cyrraedd. Am 3am cefais fy neffro gyda phoenau dwys iawn yn fy nghefn a gwyddwn ei fod ar fin dod.

Ar ôl genedigaeth drawmatig, oherwydd dyfalwch a gwrthodiad llwyr yr ysbyty i roi unrhyw gyffuriau i mi, gan gynnwys nwy ac aer i helpu lleddfu’r boen, cafodd fy mab Theo ei eni yn sgrechian, mewn canolfan geni am 9:13am.

‘Roedd rhywbeth o’i le’

Gallech chi ei alw’n greddf mam, ond yn ystod y beichiogrwydd roeddwn wedi teimlo bod rhywbeth o’i le, a’r funud cefais afael ynddo roedd y teimlad yn dal i fod. Yn y sgan 20 wythnos roeddent wedi cael trafferth cael ei fesuriadau i gyd, gan ei fod 4 wythnos ar ôl yn ei dyfiant. Er y ffactorau yma, a phroblemau eraill hefyd, anwybyddwyd y rhain a ni chafwyd eu gwirio eto, gan nad oedd unrhyw sganiau eraill wedi’u trefnu.

Roedd gan Theo ddwylo a thraed porffor iawn, yr un lliw â’m gŵn nos. Dim ond 5lb 8.5oz oedd ei bwysau. Y peth mwyaf sylweddol i mi oedd ei ddiffyg rheolaeth gyhyrol lwyr. Dwi wedi byw gyda 4 brawd a chwaer iau, felly mae gen i dipyn o brofiad pa mor gryf ydy babanod newydd. Roedd y gwendid amlwg yma yn canu larymau yn fy mhen. Ac nid fi oedd yr unig un i sylwi, roedd fy ffrind gorau wedi sylwi pa mor fflopi oedd ei ben pan roedd yn ceisio bwydo ar y fron. Roedd hynny’n hollol aflwyddiannus. Roedd ganddo groen tew iawn ar gefn ei wddf hefyd, nid oedd yn teimlo’n iawn rhywsut. Gan nad oedd y bydwreigiau wedi sôn dim bod y pethau yma’n anghyffredin ar ôl edrych arno, cymerais yn ganiataol bod popeth yn iawn. Ac roedd pethau’n iawn… am y 5 awr nesaf beth bynnag.

Diagnosis

Ar y diwrnod ganwyd Theo, cafodd ddiagnosis syndrom Down. Roedd rhywbeth fydda’n gofidio’r mwyafrif yn fwy o sioc i mi, ond yn fwy nag hynny, roedd yn rhyddhad. Roedd wedi cadarnhau fy nrwgdybiaeth a doeddwn i wir ddim yn poeni, roeddwn i wedi dioddef misoedd o boeni a straen. O’r diwedd roedd wedi cyrraedd, a dyna oedd yn bwysig. Yr unig beth roeddwn i eisiau oedd mynd adref gyda’m maban newydd. Roeddwn eisiau byw yn y foment a gofyn cwestiynau wedyn.

Ar ôl cael ei ruthro i ysbyty gydag ymgynghorwyr arbenigol arhosom yn yr ysbyty am wythnos, oherwydd bwydo gwael a chlefyd melyn. Cafodd Theo ddod adref gyda chadarnhad o syndrom Down trwy brawf gwaed. Cafodd ddiagnosis llawer mwy gofidus a dinistriol o namau cynenedigiol ar y galon.

Cefnogaeth blog

Theo oedd y bwndel bach mwyaf perffaith roeddwn i erioed wedi’i weld. Nid fyddai unrhyw ddiagnosis yn newid hynny, nac yn cyfyngu ei gyflawniadau a’i lwyddiannau. Roeddwn eisiau dangos hyn i’r byd a dyma greu ei flog a’i dudalen Facebook, Theo’s Diary.

Ar y 1af o Chwefror 2016, roedd rhaid i Theo fynd i’r ysbyty oherwydd methiant y galon. Treuliodd y 2 fis nesaf ar beiriannau cynnal bywyd, yn llonydd ac yn llithro i ffwrdd yn araf bach. Fy nihangfa a’m rhwydwaith o gefnogaeth oedd y blog a’r dudalen, yn enwedig pan roedd pethau’n teimlo fel nad oedd dim gobaith.

Dioddef llawdriniaeth

Er syndod i bawb, cafodd Theo lawdriniaeth calon agored lwyddiannus iawn yn fis Mawrth 2016 i drwsio ei ddiffygion calon. Treuliais 8 awr o’m mywyd y diwrnod hwnnw ddim yn gwybod os byddwn yn ei weld yn anadlu byth eto. Nid wyf erioed wedi teimlo rhywbeth mor boenus â’r teimlad fy mod am golli fy mhlentyn.

Yn dilyn ei lawdriniaeth, roedd rhaid iddo frwydro methiant resbiradol oherwydd niwed awyriad, bronciolitis a granwloma ar linynnau’r llais. Ar ôl amser hir cafodd ddychwelyd gartref gyda fi yng nghanol mis Mai’r un flwyddyn.

‘Nid dylid diffinio Theo fel ei ddiagnosis’

Mae Theo wedi dysgu cymaint i fi. Mae wedi dysgu amynedd, cryfder, diolchgarwch ac, yn fwy pwysig, cariad diamodol.

Nid dylid diffinio Theo fel ei ddiagnosis, nid syndrom Down ydyw. Nid yw’n eitem o ddillad ac nid yw’n dod gyda label. Mae Theo yn fachgen bach gyda chromosom bychan ychwanegol. Yn lle cael dau gopi o gromosom 21, mae gan Theo dri. Mae Theo yn fab, yn nai, yn ŵyr, yn gefnder, yn orwyr a llawer mwy. Mae’n hapus, mae’n flin, mae’n frwydrwr, yn rhyfelwr calon, yn ysbrydoliaeth. Ac ar ôl popeth, mae’n fachgen sydd yn digwydd dod gydag ychydig mwy.

Bywyd gydag ychydig mwy

Efallai bod hyn yn golygu apwyntiadau ysbyty ychwanegol, cefnogaeth ychwanegol ac ychydig o agweddau ariannol ychwanegol. Ond, wrth edrych yn ôl, yr unig beth mae’n golygu ydy mod i’n cael amser ychwanegol i dreulio gydag ef, amser ychwanegol i ddysgu gydag ef a’i garu. Mewn gwirionedd, pan ddaw at arian, rwyf mor ymwybodol o anghenion penodol Theo, yn aml dwi’n prynu pethau sydd ddim yn cael eu gwastraffu.

Mae bywyd gydag ychydig mwy wedi rhoi amser ac amynedd yn ôl i mi a dwi’n ymwybodol bod posib dysgu gan rywun sydd ddim ond ffracsiwn o’m hoedran. Y gwir ydy, er ein gwahaniaethau, nid oes cymaint yn wahanol ynom. Mae’r gwahaniaethau ynddo yn rhai i’w dathlu gan eu bod yn bositif ran amlaf. Mae ganddo’r gallu i garu ac i swyno’r rhai o’i gwmpas. Mae ei wen yn goleuo’r diwrnodau tywyllaf. Nid oes llawer yn gallu dweud eu bod yn tynnu sylw’r ystafell gyfan, heb sôn am ysbrydoli miloedd o bobl ledled y byd.

Mae ‘gwahanol’ yn gallu codi ofn, ond mae pawb yn wahanol. Mae Theo yma am reswm, fel sawl un arall. Pwrpas ei ddyddiadur ydy i gefnogi a rhannu ymwybyddiaeth ac, yn fwy pwysig, derbyniaeth. Nid yw diagnosis yn diffinio rhywun. Mae ei ddyddiadur yno i herio stereoteipiau a chyhuddiadau negyddol yn y cyfryngau am bobl gyda’i syndrom. Mae’n realiti. Mae’n fywyd gydag ychydig mwy.

Diolch i Yasmin am rannu ei stori. Os hoffech chi rannu eich profiadau fel rhiant yna e-bostiwch gwyb@pwyntteulu.cymru lle gallem siarad gyda chi am sut i droi’ch stori i mewn i flog gwadd ar gyfer PwyntTeulu Cymru.

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech siarad â rhywun am hyn neu am unrhyw broblemau eraill sydd gan eich teulu, yna galwch ein cynghorwyr ar linell gymorth PwyntTeulu Cymru. Mae’r llinell gymorth yn agored 9am-5pm dydd Llun i ddydd Gwener. Gallant eich helpu i ddod o hyd i’r sefydliadau gall helpu.

Os oeddech chi’n hoff o’r erthygl yma mae llawer mwy ar gael yn ein hadran cylchgrawn:

Blog Gwadd: “Beth Mae Matty Yn Ei Wneud?”

Blog Gwadd: 10 Peth Dan £5 i Deuluoedd yn y Gogledd Orllewin

Heart Mammi #1: Llawdriniaeth Calon Yn 5 Diwrnod Oed


Rhannwch hwn