Rhannu’r Baich: Bwlio Yw Hyn Neu Beidio?Addysg Cyngor Teulu a Magu Plant Rhannu'r Baich | gan | Apr 10th 2018

gadael allan rhannu baich bwlio

Mae rhiant yn poeni os yw ei phlentyn ifanc yn cael ei fwlio yn yr ysgol, neu os mai ymddygiad normal ydy hyn i fechgyn pump oed. Gofynnodd i PwyntTeulu am gyngor.

Rhannwch eich barn yn yr adran sylwadau isod neu ar ein tudalen Facebook.

Os ydych chi angen cefnogaeth gydag unrhyw syniadau neu faterion sy’n achosi problemau i’ch teulu yna beth am rannu gyda Chymuned PwyntTeulu? Gallech chi dderbyn cyngor a chefnogaeth gan rieni eraill yn ogystal â chael ateb gan un o’n heiriolwyr gynghorwyr llinell gymorth brofiadol. Cliciwch yma.

Helo PwyntTeulu,

Mae fy mab pump oed yn mynd i ysgol fach gyda llond llaw o fechgyn eraill yn y dosbarth. Mae’r bechgyn eraill yn gau allan. Os yw’n cael chwarae weithiau nid yw’n hoff iawn am eu bod nhw’n chwarae’n rhy frwnt. Mae’n tueddu chwarae ei hun, neu’n gyda’r genethod os caiff.

Mae’n torri fy nghalon i feddwl amdano ar ben ei hun, ac rwyf wedi bod i’r ysgol i siarad gyda’r athrawes, sydd yn dweud byddant yn cadw llygaid arno. Roedd hyn ychydig wythnosau’n ôl bellach, a dyw’r sefyllfa’n gwella dim i’w weld.

Maen nhw’n ifanc iawn, felly dwi ddim yn hoff o ddefnyddio geiriau fel bwlio , ond dyma’r union air byddwn i’n ei alw os byddant ychydig yn hŷn. Dylwn i boeni am hyn, neu dylwn i’w adael a gobeithio bod y sefyllfa’n gwella?

Cyngor PwyntTeulu

Helo, a diolch i chi am gysylltu gyda ni yma yn PwyntTeulu gyda’ch pryderon am eich mab. Mae’n naturiol i chi boeni am beth sy’n digwydd yn yr ysgol a sut effaith mae hyn yn ei gael arno.

Mae ynysoli rhywun yn ffurf o fwlio, ac os mai dyma sy’n digwydd yna mae’n rhesymol i chi wneud rhywbeth i wella’r sefyllfa.

Parhewch i holi’r ysgol

Rydych chi wedi disgrifio mewn manylder. Pan aethoch chi i’r ysgol, oedden nhw’n derbyn mai dyma oedd wedi bod yn digwydd? Mae’n anodd iawn i athrawon neu staff ar yr iard i sylweddoli ar bopeth, yn enwedig os mai rhywbeth unigryw ydyw. Ond, os yw hyn yn digwydd yn rheolaidd, dylent wedi sylweddoli a gweithredu arno.

Mae’n beth da eu bod yn cadw llygaid arno, ond ydy hyn yn wir gyda’r plant eraill sy’n rhan o’r sefyllfa yma hefyd? Wnaethoch chi drefnu cyfarfod eto i drafod sut mae’r sefyllfa wedi gwella? Os ddim, ac yn enwedig gan nad oes gwelliant wedi bod, yna efallai gallech chi ail gysylltu â’r ysgol?

Ewch yn uwch

Os siaradoch chi â’r athro dosbarth cynt, yna efallai siaradwch â’r prifathro y tro yma. Nid yw’n afresymol i chi ofyn pa gamau sydd wedi’u cymryd os ydynt wedi gweld ymddygiad pryderus. Hefyd, pa gamau sydd wedi u cymryd i atgoffa’r plant eraill i drin pawb mewn ffordd garedig, i gofio cynnwys pawb ac i gymryd eu tro? Oes gan ysgol eich mab system debyg i fainc bydi fydda’n gallu helpu mewn sefyllfa fel hyn? Os ddim, efallai gallech chi â’ch mab fod yn rheswm dros sefydlu un. Gallai hyn gael effaith positif iawn ar hunanhyder eich mab.

Gobeithiwn fod hyn yn helpu datrys y sefyllfa. Os ddim, mae yna drefn ffurfiol i’w ddilyn i sicrhau bod yr ysgol yn gwneud popeth y dylent i wneud eich mab deimlo’n hapus ac yn ddiogel yn mynd i’r ysgol. Bydd gan yr ysgol bolisi gwrth-fwlio, ac mae gennych chi hawl i weld hwn. Mae’r mwyafrif o ysgolion yn ei gyhoeddi ar eu gwefan. Gallech chi ddefnyddio hwn i sicrhau eich bod yn dilyn y drefn gywir os oes rhaid dilyn camau pellach – yn y gobaith nad fydd rhaid i chi wneud hyn wrth gwrs.

Siarad â’r rhieni

Opsiwn arall fydda siarad gyda rhieni’r plant eraill. Fel arfer, dyw rhieni ddim yn ymwybodol o’r pethau mae eu plant yn ei wneud a byddai’n achosi gofid iddynt i ddeall bod eu plentyn yn achosi i’ch mab chi deimlo fel y mae. Ond mae yna beryglon ynghlwm â hyn wrth gwrs. Bydd rhai rhieni yn teimlo fel bod hyn yn ymosodiad ar eu rhianta, neu eu plentyn, ac efallai’n ymateb yn ddrwg. Tybed os byddai’n bosib i chi fagu gwell perthynas rhwng eich mab a’r bechgyn eraill wrth roi gwahoddiad iddynt ddod draw i chwarae (efallai un ar y tro)? Efallai bydd eich mab yn teimlo’n fwy hyderus wedyn mewn sefyllfa grŵp os yw’n magu cyfeillgarwch gydag unigolion.

Dygwch i’ch mab sut i gymryd rheolaeth

Yn olaf, er pa mor anodd ydyw, yn enwedig gyda phlentyn mor ifanc, weithiau mae’n rhaid ceisio’u cyfarparu gyda gwydnwch. Gwydnwch ydy’r gallu i ‘ddod yn ôl’ o gyfnodau anodd a heriau eraill arwyddocaol. Mae’n cynnwys gallu ymdrin â phwysau yn effeithiol, a goroesi cyfnodau anodd gyda chanlyniadau da.

Mewn sefyllfa lle mae’n cael ei drin yn annheg gan y bechgyn eraill, efallai gallech chi ymarfer y pethau gellid ei ddweud wrthynt. Neu efallai gallech chi ymarfer beth i ddweud wrth athro/staff iard pan fydd y bechgyn eraill ddim yn gwrando arno. Mae’n bwysig iddo deimlo’n rhan o’r datrysiad yn y sefyllfa yma. Gallech chi roi’r offer iddo i wella’r sefyllfa yma.

Gobeithiwn fod rhai o’r syniadau yma yn ddefnyddiol a bydd pethau’n dechrau gwella. Diolch i chi eto am gysylltu.

Y Tîm PwyntTeulu

Llinell Gymorth PwyntTeulu

Os hoffech wybodaeth bellach ar wasanaethau cenedlaethol neu leol, yna cysylltwch â ni yma yn PwyntTeulu Cymru ar y ffôn 0300 222 57 57, neges testun 07860 052 905, neu neges sydyn/sgwrs ar-lein. Rydym yn agored 9am-5pm Dydd Llun i ddydd Gwener.


Rhannu’r Baich… yw eich gofod chi i rannu eich problemau a’ch cyngor gyda’r gymuned PwyntTeulu.A Problem Shared money

Gyda phroblem i’w rhannu? Gofynnwch nawr. Gyda chyngor i’w rannu? Gadewch sylwad isod neu ysgrifennwch erthygl i ni!

Darllenwch ein holl erthyglau Rhannu’r Baich yma.

Dyma rhai erthyglau o’n harchif:

Rhannu’r Baich: Nid Yw’n Chwarae Gyda Phlant Eraill

Rhannu’r Baich: Pam Nad Yw Eisiau Mynd i’r Ysgol?

Rhannu’r Baich… Trafferthion Iechyd Meddwl Fy Mab


Rhannwch hwn