Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Diweddarwyd diwethaf: December 1, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn canolbwyntio ar anghenion ehangach y teulu, i sicrhau lles y plant. Mae’n darparu cefnogaeth yn y chwe ardal ganlynol:

  • Dysgu ac Ymgysylltiad Teulu – cyngor, arweiniad a chefnogaeth ymarferol yn ymwneud â gwaith
  • Cefnogaeth Magu Plant – hyfforddiant sgiliau magu plant; datblygiad plant a maeth; rheoli ymddygiad plant a phobl ifanc a chynnal amgylchedd cartref diogel
  • Gofal plant – darparu teuluoedd cymwys gyda chyfraniad tuag at gostau gofal plant i blant 0-3 oed
  • Cefnogaeth Teulu – datrys materion neu broblemau sy’n effeithio’r teulu cyfan
  • Lles Corfforol ac Emosiynol – iechyd a diet; cadw’n ddiogel o ymddygiad niweidiol fel camddefnyddio sylweddau ac alcohol; a chynghori ieuenctid
  • Cefnogaeth Anabledd – rhoddir cefnogaeth wrth weithio’n uniongyrchol gyda theuluoedd, yn datblygu ffyrdd o ymdopi a chynyddu hyder yn gofalu am blentyn anabl

Manylion pellach o’r gefnogaeth sydd ar gael ymhob un o’r ardaloedd yma ar gael yng Nghyfeirlyfr Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae teuluoedd sydd angen cefnogaeth ychwanegol yn gallu cael help, dim ond bod ganddynt o leiaf un plentyn (0 i 25 oed), fydd yn buddio o’r gefnogaeth, yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol.

Gall nifer o asiantaethau neu sefydliadau gyfeirio at Teuluoedd yn Gyntaf e.e. ysgolion, gwasanaethau iechyd neu broffesiynol fel arall, wrth gysylltu’n uniongyrchol â un o’r chwe arweinydd rhaglen neu ddarparwyr partner. Neu mae posib hunan gyfeirio wrth e-bostio earlyhelp@bridgend.gov.uk, fydd yn gyrru ffurflen gais i’w lenwi.

Os nad ydych chi’n gymwys am Teuluoedd yn Gyntaf, mae posib bydd gwasanaethau eraill ar gael i chi. Cysylltwch â GGD Pen-y-bont ar Ogwr i ddarganfod mwy.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

01656 642 463

familiesfirst@bridgend.gov.uk

Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr,
Swyddfeydd Dinesig,
Stryd yr Angel,
Pen-y-bont ar Ogwr,
CF31 4WB

Oriau Swyddfa

Llun:
8:30am-5:30pm
Mawrth:
8:30am-5:30pm
Mercher:
8:30am-5:30pm
Iau:
8:30am-5:30pm
Gwener:
8:30am-4:30pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Pen-y-bont ar Ogwr


Cefnogi Pobl Pen-y-bont ar Ogwr

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Os ydych chi’n byw ym Mhen-y-bont ar Ogwr a dros 16 oed ac yn cael trafferth yn cadw eich cartref, mewn perygl o golli eich swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’ch arian – gall y Tîm Cefnogi Pobl gynnig cefnogaeth i chi.

Dechrau’n Deg Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Mae Dechrau’n Deg yn rhaglen Llywodraeth Cymru gyda’r amcan o wneud gwahaniaeth i gyfleoedd bywyd plant o dan bedair oed a rhoi ‘dechrau teg’ iddynt.

Teuluoedd yn Gyntaf Pen-y-bont ar Ogwr

Cyflogaeth / Anabledd / Blynyddoedd Cynnar / Iechyd / Addysg / Iechyd Emosiynol a Meddyliol

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn darparu cefnogaeth sylfaenol ac ychwanegol i deuluoedd gyda phlant, sy’n byw yn sir Pen-y-bont.

Darparir cymorth yn gysylltiedig â chwe ardal allweddol: Dysgu ac Ymrwymiad Teulu, Cefnogaeth Magu Plant, Gofal Plant, Cefnogaeth Teulu, Lles Corfforol ac Emosiynol, a Chefnogaeth Anabledd.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Pen-y-bont ar Ogwr

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd (GGD) Pen-y-bont ar Ogwr yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.