Blog Gwadd: Diwrnod Ym Mywyd GofalwrGofal Plant Gwaith a Hyfforddiant Iechyd | gan | Aug 22nd 2016

Cawod - Diwrnod Ym Mywyd Gofalwr

Mae Mrs Davies yn ofalwr 46 oed yn byw y tu allan i Fangor, Gwynedd. Mae hi’n defnyddio Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn rheolaidd.

Dyma ddiwrnod arferol yn ei bywyd.

Am 6:30am cychwynnodd fy niwrnod gyda’m merch 15 oed. Mae ei anhwylder ymennydd wedi cael effaith ar ei bywyd mewn sawl ffordd, ac mae wedi bod yn defnyddio cadair olwyn yn y blynyddoedd diwethaf. Golygai hyn cychwyn buan er mwyn gwneud popeth cyn iddi fynd i’r ysgol.

Mae gorfod cael cymorth gyda gofal personol yn anodd iddi gan ei bod eisiau bod yn annibynnol. Dwi yna’n gefnogaeth iddi tra mae hi’n gwneud cymaint ag y gallai ar ran ei hun. Yna rydym yn gwneud ei ymarfer corff er mwyn helpu’r anhyblygedd sydd yn gwaethygu yn y nos cyn helpu gyda brecwast a chasglu ei phethau i fynd i’r ysgol.

Dwi’n ffonio er mwyn clywed llais cyfeillgar

Mae’n teimlo fel diwedd diwrnod cyfan o waith erbyn iddi fynd yn y tacsi, ac yna dwi’n cychwyn ar y gwaith papur a’r galwadau ffôn dyddiol. Bob diwrnod mae yna ffurflen i’w llenwi neu therapydd neu weithiwr cymdeithasol i ffonio. Ar ôl hynny, gwneud y gwaith tŷ a gosod popeth yn barod ar gyfer pan ddaw adref, dwi’n ffonio’r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr er mwyn clywed llais cyfeillgar. Maent wedi bod yn achubiaeth i mi dros y blynyddoedd.

Logo Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr - Diwrnod Ym Mywyd Gofalwr

Yn sydyn, am 3:30 dwi’n clywed y tacsi yn canu corn ac mae hi’n ôl – mae’r cyfan yn ras! Y digwyddiad mawr heddiw ydy mynd allan i Fangor gyda’i ffrindiau. Yn anffodus mae un o’u siopau coffi gorau gyda stepen drws. Ond yn lle gwneud iddi deimlo’n wahanol, mae ei ffrindiau wedi’i foicotio ac yn dod o hyd i lefydd gwahanol.

Brys mawr i’w chael yn barod, i mewn i’r car sydd wedi’i addasu’n arbennig ac yna i lawr i gyfarfod ei ffrindiau wrth y cloc – yn union fel unrhyw ferch ifanc arall. Hyd yn oed nawr, mae pobl yn dal i syllu arni neu ofyn beth sydd yn bod arni. Mae gennym lawer iawn i’w ddysgu gan ei ffrindiau ifanc sydd yn parhau â phethau yn normal a dod o hyd i ffyrdd i’w gwneud yn un ohonynt.

Erthygl yn parhau isod…

Awgrymiadau Defnyddiol am Gludiant i Bobl Gydag Anghenion Ychwanegol

Yn hwyrach ymlaen, ar ôl ei chodi’n ôl, mae hi’n defnyddio’r cyfrifiadur i wneud ei gwaith cartref ac yn defnyddio gwefannau rhwydweithio cymdeithasol fel y mwyafrif o blant ei hoed. Yna rydym yn cychwyn ar y drefn o ofal personol ac ymarfer corff eto. Unwaith iddi fynd i’r gwely o’r diwedd dwi’n cael amser i fyfyrio am yr heriau byddem yn wynebu yfory – nid gan fy merch, ond gan y bobl sydd yn syllu, neu sy’n creu caffi anhygyrch, neu sy’n teimlo trueni drosti.

Dwi’n gobeithio bod rhannu fy mhrofiad yn annog eraill i rannu eu profiad nhw.

Mae’r Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr yn cynnig cefnogaeth, cyngor ac arweiniad i ofalwyr yn Ynys Môn, Conwy a Gwynedd. Gellir eu cysylltu ar 01248 370 797 neu help@carersoutreach.org.uk


Screen Shot 2016-08-17 at 12.11.30 Os hoffech ddarganfod pa wasanaethau sydd ar gael i chi a’ch plentyn yn eich ardal neu os hoffech sgwrsio am faterion teuluol yn gyffredinol, cysylltwch â llinell gymorth PwyntTeulu Cymru.

  • Ffôn: 0300 222 57 57
  • Neges Testun: 07860 052 905
  • Neges wib (gweler brig y dudalen)

Rydym yn agored 6pm – 10pm Llun i Iau a 10am – 2pm Gwener a Sadwrn.


Rhannwch hwn