Blog Gwadd: 10 Peth Dan £5 i Deuluoedd yn y Gogledd OrllewinNewyddion Pethau i'w Gwneud | gan | May 10th 2016

Mae adlonni’r plant ar y penwythnosau a gwyliau’r ysgol yn gallu bod yn ddrud iawn, ond mae yna lwyth o bethau rhad gallwch eu gwneud. Mae’r blogiwr gwadd Tania yn rhannu ei hoff weithgareddau rhad (neu am ddim) i deuluoedd yng Ngogledd Orllewin Cymru

Dwi wastad yn chwilio am bethau i wneud gyda’m merch a’m mab (7 a 3 oed) ac rydym wedi bod ar lawer o anturiaethau sy’n gyfeillgar i’r boced. Rwyf wedi rhestru gweithgareddau teulu rhad yng Ngogledd Orllewin Cymru sy’n ffefrynnau i ni, pethau gallech eu gwneud gyda’ch plant fydd ddim yn torri’r banc.

1098104_10151565056031906_1279591006_n

Amgueddfa Lechi Cymru, Llanberis, Gwynedd

Dyma un o’n ffefrynnau i ymweld a threulio ychydig o oriau, i gyd am ddim! Mae yna arddangosfeydd hollti llechen, Una’r hen injan stêm, lle chwarae gyda gwifren sip.

Yn ystod gwyliau’r ysgol mae yna ddigwyddiadau arbennig gyda gweithgareddau a helfeydd sydd yn llawer o hwyl. Ymwelwch â hen dai’r gweithwyr chwarel a gwisgo mewn dillad o oesoedd gwahanol. Cymerwch y grisiau i fyny i’r olwyn ddŵr mawr sydd yn pweru’r peiriannau.

Gallwch hefyd gerdded i fyny i hen Ysbyty’r Chwarel sydd ryw 15-20 munud i fyny tua 80 o risiau tu ôl i Reilffordd Llyn Padarn.

Cost: Am ddim (angen talu i barcio ym maes parcio’r cyngor)

bodafon

Parc Ffarm Bodafon, Llandudno, Conwy

Gall Parciau Fferm fod yn llefydd drud iawn i ymweld â nhw ond mae llawer o blant ifanc yn hoff o weld yr anifeiliaid. Mae Parc Fferm Bodafon yn Llandudno yn rhad ac am ddim ac mae yna ddigonedd o anifeiliaid i’w gweld fel moch, geifr a lamaod a gallwch eu bwydo gyda bwyd arbennig gellir prynu o’r caffi. Mae yna le chwarae awyr agored gwych a thractorau tegan i eistedd arnynt yn y buarth. Yma hefyd mae cartref Ymddiriedolaeth y Tylluanod felly cewch gyfle i gyfarfod yr adar.

Nid ydynt yn caniatáu picnic ar y fferm, sydd yn ddigon teg gan nad ydynt yn codi tâl mynediad, ond mae yna gaffi neu gallech fwyta yn eich car.

Cost: Am ddim

13180955_10153465752191906_1418602851_n

Betws y Coed, Conwy

Rydym wrth ein boddau yn ymweld â Betws y Coed. Ewch draw at yr orsaf drenau gydag ychydig o dopiau boteli llefrith i fwydo’r rhino ar y platfform. Mae yna drên stêm bychan gallwch fynd arni sydd yn £2 yr un a gall rhai dan 2 fynd am ddim.

Mae yna ddigonedd o deithiau cerdded ym Metws y Coed, gan gynnwys un gwych i blant yn cerdded ar y llwybr pren uchel sydd yn mynd ochr yn ochr â’r afon trwy’r coed, gwych i anturiaethwyr bach. Cofiwch gadw llygaid allan am y siop swigod yn y pentref hefyd, bydd y plant yn cael hwyl yn chwarae gyda’r swigod sydd yn dod o’r peiriant swigod tu allan.

Cost: Am ddim

piggery pottery1

Piggery Pottery, Llanberis, Gwynedd

I’r rhai sydd ychydig yn fwy artistig beth am beintio cronchenwaith? Mae yna lwyth o lefydd peintio crochenwaith o amgylch Cymru, ond y lle agosaf i mi ydy’r Piggery Pottery yn Llanberis. Mae’r plant yn cael hwyl dda yma bob tro yn peintio’r darn i fynd adref gyda nhw. Ffordd wych i dreulio prynhawn glawog, a dim glanhau i’w wneud wedyn!

Cost: O £2.50 (yn dibynnu ar beth rydych chi’n dewis peintio)

13183069_10153465752126906_1067238158_n

Cerdded

Os oes un peth mae yna ddigonedd ohono yng Ngogledd Cymru, yna llwybrau cerdded yw’r rheiny. Mae hwn yn weithgaredd gwych i wneud gyda’ch plant gan ei fod yn annog ffordd o fyw iach a gall fod yn hwyl dda hefyd, yn rhydd i redeg o gwmpas a mwynhau’r awyr iach. Mae yna lwyth o lwybrau beicio o amgylch Gogledd Cymru gallech chi gerdded neu fynd ar feic ond mae yna lawer o lwybrau hwyl hefyd. Dyma ychydig o awgrymiadau:

  • Rhaeadr Aber, Llanfairfechan, Gwynedd – Taith hawdd i’r plant, byddant wrth eu boddau yn rhedeg ar hyd y ffordd a cheisio bod y cyntaf i weld y rhaeadr.
  • Beddgelert, Gwynedd – Cerddwch wrth ochr yr afon a chwilio am fedd Gelert. Mae yna siopau a chaffiau bach neis a hufen iâ da i’w lowcio.
  • Parc Gwledig Morglawdd Caergybi, Ynys Môn – Ymwelwch â’r ganolfan ymwelwyr i ddysgu mwy am y bywyd gwyllt a hanes yr ardal a dewis un o’r nifer o lwybrau cerdded sydd yn addas i bob lefel. Mae yna fynediad i Fynydd Twr ac Ynys Lawd o fan hyn hefyd.
  • Parc Coedwig Coed y Brenin, Dolgellau, Gwynedd – Gwych i anturwyr bach. Mae yna lwybrau cerdded gan gynnwys pos lwybr anifeiliaid, geogelciau (gweler geogelcio isod), ardaloedd chwarae a llwybrau beicio mynydd gwych ymysg pethau eraill.

Geogelcio: Beth am droi mynd am dro i helfeydd trysor wrth geisio dod o hyd i geogelc? Geogelcio (geocaching) ydy pan rydych chi’n dilyn cyfesurynnau wedi’u postio ar y rhyngrwyd gan ddefnyddio dyfais sydd â GPS (eich ffôn symudol) i geisio dod o hyd i gynhwysydd cudd. Gall ddod o hyd i geogelciau ledled y byd ac fe synnwch sawl sydd yn agos i chi. Helfa drysor go iawn, am ddim, fydd yn cyffroi’r plant ac yn cael pawb allan yn yr awyr agored. Darllenwch amdano yma.

Cost: Am ddim

486813_10151384655176906_538499925_n

Meysydd Chwarae a Pharciau

Mae fy mhlant yn swnian yn rheolaidd i gael mynd i’r parc, ble bynnag yr ydym. Mae yna rai gwych o gwmpas hefyd, ffordd grêt i dreulio ychydig oriau am ddim. Yn ogystal â’r pethau arferol fel siglen, llithren ac offer parc sgleiniog newydd, mae gan rai llefydd pwrpasol i sglefrio hefyd; felly ewch â’ch beics, byrddau sgrialu, sgwteri neu Heelys. Ewch a phaned mewn fflasg gyda chi a digon o snaciau neu bicnic a gall y parc fod yn le gwych i dreulio ychydig oriau. Mae yna ddigonedd o barciau bychan mewn pentrefi a threfi ledled Cymru, ond dyma gwpl o’r rhai mwy:

  • Parc Dros yr Aber (Coed Helen), Caernarfon, Gwynedd – Maes chwarae plant, parc sglefrio, cae i chwarae gemau pêl, lawnt golffio ‘pitsh a phytio’ (cost i logi offer).
  • Parc Eirias, Bae Colwyn, Conwy – Maes chwarae plant, llyn gychod, cwrt tenis. Dyma leoliad Canolfan Hamdden Colwyn hefyd, sydd â llithren yn ogystal â chyfleusterau dŵr fel arall.

Cost: Am ddim

11695760_10152891871521906_7438680329821774050_n

Traethau

Mae gennym filltiroedd a milltiroedd o forlin o gwmpas Gogledd Orllewin Cymru, felly gall y traeth fod yn le grêt i ymweld ag ef. Nid oes rhaid i hyn fod yn weithgaredd diwrnod braf yn unig, gallant fod yn le gwych i fynd am dro a chwarae.

Dyma ychydig o awgrymiadau:

  • Dinas Dinlle, Gwynedd – Traeth hir sydd yn grêt i gerdded ar hyd y tywod a’r creigiau neu yrru beic neu sgwter ar hyd y llwybr. Yn un pen o’r traeth mae yna barc yn ogystal â chlogwyn, un da i gerdded i fyny er mwyn gweld yr olygfa o’r top. Ar ben arall y traeth mae maes awyr Caernarfon, felly os oes gennych chi blant sydd â diddordeb mewn awyrennau yna mae’n hwyl mynd draw i’w gwylio’n codi ac yn glanio. Mae Ambiwlans Awyr Cymru wedi’i leoli yn y maes awyr hefyd a gall fod yn gyffrous iawn i’r plant weld yr hofrennydd yn codi.
  • Llandudno, Conwy: Mae’r promenâd yn Llandudno yn le prysur iawn fel arfer, ac os am ychydig o adloniant glan y môr traddodiadol ewch i weld y sioe Pwnsh a Jwdi sydd am ddim i’w wylio, yna cerddwch ar hyd y pier gyda’i arcedau, siopau a reidiau.
  • Llanddwyn, Ynys Môn: Traeth tywodlyd syfrdanol gyda thwyni tywod ger Coedwig Niwbwrch. Trysor cudd y traeth yma ydy Ynys Llanddwyn, gyda chwedl Santes Dwynwen wnaeth ddianc i’r ynys wedi torri’i chalon a sefydlu eglwys. Chwiliwch am y ffynnon a syfrdanu ar y ddau oleudy sydd ar yr ynys fechan hon, ond cofiwch i beidio aros yn rhy hir a chael yn sownd ar yr ynys yn ystod pen llanw.

Cost: Am ddim

10590686_10152221885776906_5791646117432890104_n

Sinemâu

Mae’r sinema yn gallu bod yn fusnes drud iawn, ond os ydych chi’n hapus i beidio gwylio’r ffilm ddiweddaraf yna gellir mynd i weld ffilm yn eithaf rhad ar foreau penwythnosau a gwyliau’r ysgol. Mae gan Cineworld yn Llandudno ‘Movies for Juniors’ sydd yn gallu bod mor rhad â £1.75 (ffilmiau 3D ychydig yn ddrytach). Os ydych chi’n cofrestru ac yn prynu eich tocynnau ar-lein yna gallwch eu derbyn 10% yn rhatach.

Cost: Edrychwch ar ‘Movies for Juniors’ ar wefan Cineworld i weld amseroedd a phrisiau’r ffilmiau.

library

Llyfrgelloedd

Cofiwch am y llyfrgelloedd! Nid yw byth yn rhy fuan i gyflwyno’ch plant i lyfrau ac mae’n rhad ac am ddim i ymuno! Mae fy nau i wrth eu boddau yn dewis pa lyfrau i fynd adref gyda ni ac mae’r corneli plant fel arfer yn llefydd cyfeillgar iawn i blant.

Os nad ydych chi wedi clywed am sachau stori yna gofynnwch amdanynt. Sachau yw’r rhain i’w llogi gyda stori neu ddau, teganau a gemau sydd yn cyd-fynd â’r stori. Mae’r rhain yn boblogaidd iawn gyda’m mhlant i.

Yn ein llyfrgell leol ni mae yna lwyth o bethau ychwanegol yn digwydd i blant hefyd. Yn ystod tymor yr ysgol mae yna sesiynau stori a chanu i fabanod a phlant bach, ac maent yn cynnal digwyddiadau arbennig i blant yn ystod y flwyddyn, fel arfer am ddim – rydym wedi bod i wneud modelau balŵns, sioeau hud, sesiynau stori yn ogystal â llawer o bethau eraill. Fel arfer maent yn hysbysu unrhyw ddigwyddiadau ar eu tudalennau Facebook, felly dilynwch eich llyfrgell leol.

Cost: Am ddim

1173866_10151564960976906_754744569_n

Nofio am Ddim

Rydym yn ffodus iawn yng Nghymru i gael y cynllun nofio am ddim ble gall plant o dan 16 oed nofio am ddim mewn pyllau nofio’r awdurdod lleol yn ystod amseroedd penodol ar y penwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol (a phobl dros 60 oed ar amseroedd gwahanol). Cysylltwch â’ch pwll lleol i ddarganfod amseroedd y sesiynau.

Cost: Am ddim


Gobeithiwn fod hyn wedi rhoi ychydig o syniadau i chi am ddiwrnodau allan rhad gyda’ch plant ac os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau i’w hychwanegu yna defnyddiwch y blwch sylwadau isod. Mwynhewch eich hun yn anturio!

Hoffi’r erthygl yma? Beth am ddarllen rhai o’n herthyglau eraill?

Rydym wedi sôn am De Cymru a Gogledd Orllewin Cymru bellach, ac rydym yn chwilio am ysgrifenwyr, cyfranwyr a blogwyr i helpu wrth ysgrifennu canllawiau ar gyfer gweddill Cymru, felly os oes gennych chi awgrymiadau da i’w rhannu yna cyflwynwch eich newyddion i ni.


Rhannwch hwn