Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Diweddarwyd diwethaf: July 4, 2017

Am Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Gallem eich cefnogi chi i:

 • Ddatblygu sgiliau a chael mynediad i hyfforddiant i’ch helpu chi i mewn i gyflogaeth.
 • Eich helpu chi i ddatrys problemau sydd yn eich atal rhag cyflawni’ch potensial.
 • Gwella iechyd a lles eich teulu.

Mae Teuluoedd yn Gyntaf yn rhoi cefnogaeth i’r teulu cyfan. Ym Mlaenau Gwent mae gan y rhaglen ddau dîm ‘Canolfannau Cymunedol’ ym Mlaenau a Glyn Ebwy sydd yn:

 •  Gweithio gyda’ch teulu i adnabod y pethau gallem helpu â nhw.
 • Eich cefnogi i benderfynu’r ffordd orau i ni gefnogi chi a’ch teulu.
 • Cwblhau cais am wasanaethau gyda chi os ydych chi angen cymorth byr dymor.
 • Trafod JAFF (Fframwaith Asesu’r Teulu ar y Cyd) gyda chi os yw’ch anghenion cefnogol yn dod gan sawl gwasanaeth gwahanol.
 • Sicrhau bod y gwasanaethau yma yn gweithio gyda’i gilydd i gynnig y gefnogaeth orau i’ch teulu trwy ‘Tîm o Amgylch y Teulu’.

Mae’r rhaglen hefyd yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth gan gynnwys:

 • Rheoli ymddygiad plant
 • Cefnogaeth gyn-geni
 • Ymdopi â phobl ifanc
 • Cefnogi bwydo ar y fron a thylino babanod
 • Anghenion cefnogaeth tai
 • Cymorth dyled, cyllido ac arian
 • Cynghori ar-lein i rai dan 25
 • Cyrsiau achrededig

Cysylltwch â Thîm Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent am wybodaeth bellach.

Ar gyfer pwy mae'r gwasanaeth yma?

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent yn agored i holl deuluoedd sy’n byw o fewn Blaenau Gwent.

Am wybodaeth ar ofal plant cysylltwch â GGD Blaenau Gwent.

Yn gweithio gyda

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Rhadffôn 08000 32 33 39 (Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent)

fis@blaenau-gwent.gov.uk

Tîm Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent,
Canolfan Plant Integredig Calon y Cymoedd,
Stryd Fawr,
Blaenau,
Blaenau Gwent,
NP13 3BN

Oriau Swyddfa

Llun:
9:00am - 5:00pm
Mawrth:
9:00am - 5:00pm
Mercher:
9:00am - 5:00pm
Iau:
9:00am - 5:00pm
Gwener:
9:00am - 4:00pm
Sadwrn:
Wedi cau
Sul:
Wedi cau

Gwasanaethau eraill yn Blaenau Gwent


Cymunedau yn Gyntaf Blaenau Gwent – Clwstwr Ebbw Fawr

Addysg Oedolion/Cyflogaeth/Iechyd a Lles/Arian

Mae Tîm Cymunedau yn Gyntaf Ebbw Fawr yn meddwl bod dilyniant i mewn i swydd wrth ddatblygu sgiliau, cynyddu gwybodaeth a hyder, yn bwysig iawn i helpu pobl leol i gyrraedd eu potensial a gwella’u hamgylchiadau.

Family Information Service Blaenau Gwent

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent

Gofal Plant / Gwybodaeth / Arian / Magu Plant / Pethau i’w Gwneud

Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Blaenau Gwent (GGD) yn wasanaeth cyfrinachol, diduedd am ddim yn cynnig gwybodaeth, cyngor ac arweiniad am wahanol wasanaethau yn ymwneud â phlant, pobl ifanc a’u teuluoedd.

Flying Start Blaenau Gwent

Dechrau’n Deg Blaenau Gwent

Gofal Plant / Iechyd a Lles / Cefnogaeth Magu Plant / Cefnogaeth Lleferydd, Iaith a Chyfathrebu

Dechrau’n Deg ydy’r rhaglen ariannir gan Lywodraeth Cymru, sydd yn darparu gwasanaethau cefnogol dwys i deuluoedd gyda phlant rhwng 0-3 oed, sydd yn byw mewn ardaloedd dan anfantais ledled Cymru.

Families First Blaenau Gwent

Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent

Cyflogaeth / Addysg / Iechyd a Lles / Arian / Magu Plant

Mae rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf Blaenau Gwent yn agored i holl deuluoedd sy’n byw o fewn Blaenau Gwent sydd efallai yn wynebu anawsterau.

Mae dau dîm “Canolfannau Cymunedol” wedi’u lleoli ym Mlaenau a Glyn Ebwy, ac rydym yn cynnig cefnogaeth wahanol yn ddibynnol ar anghenion eich teulu.

Supporting People Blaenau Gwent

Cefnogi Pobl Blaenau Gwent

Anghenion Ychwanegol / Anabledd / Iechyd a Lles / Digartrefedd / Tai

Mae Gwasanaeth Cefnogi Pobl Blaenau Gwent yn cynnig cefnogaeth i unrhyw un dros 16 oed sydd yn cael trafferth yn cadw eu cartref, mewn perygl o golli eu swydd, angen symud neu angen cymorth yn rheoli’u harian.